Uppsala slott kan erbjuda en konstupplevelse på internationell nivå

I början av mars fattar kommunstyrelsen i Uppsala beslut om vilket förslag, gällande konstmuseets placering, som de vill arbeta vidare med. Då det i debatten just nu förekommer en del oklarheter kring SFV:s förslag vill vi här presentera ett par klarlägganden. 

Vi på Statens fastighetsverk är glada att vi har fått förtroendet att ge ett förslag på hur Uppsala kan få tillgång till ett konstmuseum som både kan bli ett besöksmål av högsta klass och en viktig och tillgänglig mötesplats. Då vi förstått att det förekommer en del oklarheter kring vårt förslag vill vi göra några klarlägganden som rör gestaltning, tillståndsprocessen och tillgänglighetsfrågorna.

Gestaltningen av en tillbyggnad

I debatten har det, som vi uppfattat det, funnits oklarheter gällande tolkningen av de skisser SFV presenterat. Bland annat har det varit uppenbart att byggnadsvolymen uppfattats större än vad den faktiskt är, samt att den ”vita kuben” har tolkats som ett färdigt utförande. Förslaget är framtaget för att ge en bild av hur en lokalisering kan ske för att möta de krav som Uppsala kommun ställt upp. Det är inte en gestaltning. En sådan är beroende av dels de slutliga kraven från beställaren – Uppsala kommun – dels hur dessa omsätts i en gestaltad byggnadskropp som kan möta tillståndsmyndighetens krav.

Ett lokaliseringsförslag av hur konstmuseet kan ligga i anslutning till bastionen med slottet i bakgrunden.

Bastionen, den forna kungliga trädgården, föreslås bli en ny vistelseplats. Här finns generösa ytor med utblickar i alla riktningar och möjlighet till café, lek, utställningar och evenemang. ”Den vita kuben” är ett lokaliseringsförslag och inte en färdig gestaltning. Foto: Lewan Arkitektkontor

Tillståndsprocessen

Som landets största förvaltare av besöksmål och den största förvaltaren av miljöer med särskilda värden har SFV stor erfarenhet av att hantera ofta komplexa tillståndsprocesser med en rad olika prövningar. Som exempel på detta kan nämnas omgestaltningen av Nationalmuseum och förnyelsen av Rosenbad i Stockholm, utvecklingen av Carolina Rediviva och Gustavianum i Uppsala samt Universitetshuset och Kungshuset i Lund.

SFV är trygga i förvissningen att tillståndsprocessen kommer att kunna hanteras på ett bra sätt och med erfarenhet från liknande projekt är vi säkra på att kraven från tillståndsmyndigheten och behoven av en hållbar utveckling kommer att kunna mötas.

Tillgänglighetsfrågorna

SFV har som en del i sitt uppdrag från regeringen att bidra till de nationella miljökvalitetsmålen och hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vi har också ett särskilt ansvar för att öka tillgängligheten i de miljöer vi förvaltar. När det gäller tillgängligheten till ett framtida konstmuseum i Uppsala slott är SFV helt övertygade om att det går att skapa en spännande miljö som är tillgänglig för alla besöksgrupper.

SFV och Uppsala kommun är också överens om att åtgärder behövs för att öka tillgängligheten till det nya konstmuseet både i anslutningen mot Dag Hammarskjölds väg samt från den östra branten. I den senare delen har olika alternativ lyfts fram i den visionsstudie som genomförts och i de kommande utredningsarbetena blir det viktigt att värdera dessa för att finna den bästa lösningen som bidrar till utvecklingen av Uppsala stad. Även här vill vi förtydliga att de skisser som presenterats ska betraktas som just skisser.

Sammantaget har SFV kapacitet, kompetens och kraft att leverera ett utvecklat Uppsala konstmuseum i en historiskt spännande miljö och med en upprustad och tillgängliggjord slottspark.

Läs mer om SFV:s förslag i vårt pressmeddelande från december 2020.