Ett föredöme för hållbar förvaltning

Med siktet inställt på att vara ett föredöme för hållbar fastighetsförvaltning växlar SFV upp sitt hållbarhetsarbete. Generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren och hållbarhetschef Anna Åström berättar om vad det betyder.

Berätta, vad innebär det?

Inom SFV pågår det ett omfattande förändringsarbete där vi bland annat stärker förvaltningskulturen och i samband med detta växlar vi också upp vårt hållbarhetsarbete. Vi gör redan ett fint arbete i verksamheten och det ska vi hålla i och fortsätta med men det är också dags att ta nästa steg.

Jag är stolt över att säga att SFV ska bli ledande i hållbarhetsfrågor bland statliga myndigheter men också inom branschen där jag vill att vi ska vara ett föredöme inom hållbar förvaltning och hållbart byggande, säger Ingrid Eiken Holmgren.

Visa bildspel

Ingrid Eiken Holmgren är generaldirektör på Statens fastighetsverk. Foto: Peter Nordahl

Varför är det så viktigt?

Som myndighet har SFV extra stort ansvar att agera föredömligt i en hållbar värld. Våra fastigheter, med höga natur- och kulturhistoriska värden, ska användas smart och utvecklas för att möta dagens och framtidens förväntningar på en ansvarsfull fastighetsförvaltare. Det finns en förväntan både från våra hyresgäster och från allmänheten och det vill vi leva upp till. Det innebär bland annat att vi ska säkerställa en god förvaltningskultur, vara innovativa och ledande på klimatområdet men också att ta ansvar i hela leveranskedjan. För att säkerställa ett systematiskt och kvalitetssäkrat arbetssätt är vi certifierade inom miljöledning och ansvarsfullt skogsbruk (FSC). Vi arbetar också aktivt för att bli ISO-certifierade inom arbetsmiljö, kvalitet och antikorruption. 

Visa bildspel

Anna Åström är hållbarhetschef på Statens fastighetsverk. Foto: Erik Flyg

Hur jobbar SFV med hållbarhetsfrågorna?

Agenda 2030 är världens gemensamma plan för hållbar utveckling. Samtliga av SFV:s långsiktiga mål är idag direkt kopplade till de globala målen för hållbar utveckling. Våra väsentliga hållbarhetsfrågor är integrerade i vår verksamhetsstrategi och vi jobbar nu på att få in hållbarhetsperspektivet i all verksamhetsutveckling, i allt från kompetensstrategi till beslutsunderlag och nya arbetssätt. Exempelvis behöver vi för att vara innovativa och ledande på klimatområdet genomföra åtgärderna i energikartläggningen som nyligen genomförts på SFV, sätta tydligare klimatmål för våra byggprojekt och fortsätta det strukturerade arbetet med klimatanpassning. Våra kunniga och engagerade medarbetare är en förutsättning för att vi ska nå målen, liksom samverkan med hyresgäster, konsulter, entreprenörer och övriga leverantörer för att driva på arbetet i en hållbar riktning, säger Anna Åström.

Certifieringar som SFV arbetar med

SFV har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001 och ett certifierat ledningssystem för ansvarsfullt skogsbruk, FSC. Vi arbetar också aktivt för att ISO-certifiera oss inom kvalitet-, arbetsmiljö- och antikorruption.

Vid byggprojekt, större om- och nybyggnation, är målet att certifiera byggnaderna enligt systemen Miljöbyggnad i Sverige nivå Silver med ambition guld och till exempel LEED utrikes. För att säkerställa en god miljöprestanda för byggnader som är i drift testar vi systemet Miljöbyggnad iDrift. 

Läs mer om SFV:s hållbarhetsarbete i Morgondagens fastigheter.

En rad markmonterade solpaneler vid Hemsö fästning. I bakgrunden en skogbevuxen bergs-sluttning.

Vårt hållbarhetsarbete

Statens fastighetsverks (SFV) arbete med hållbar utveckling omfattar alla delar av verksamheten, från planering, projektering och byggnation till förvaltning. Fokus ligger på de områden där SFV har störst påverkan och möjlighet att bidra i rätt riktning, och där det finns tydliga krav och förväntningar från intressenter.