En konstupplevelse på internationell nivå

Under hösten har Statens fastighetsverk (SFV) och Uppsala Akademiförvaltning tagit fram var sin förstudie gällande lokaliseringen av Uppsala konstmuseum. Nu är det upp till kommunstyrelsen att ta ställning till vilket förslag som på bästa sätt kan bidra till visionen om Uppsala som ett kulturellt centrum. 

Om valet skulle falla på SFV och Uppsala slott kan en framtida museipublik se fram emot ett inkluderande, tillgängligt och modernt konstmuseum i kombination med de unika kvaliteter som en kulturhistorisk byggnad ger. Genom utomhusutställningar i den intilliggande parken ska museiupplevelsen förstärkas ytterligare genom att konsten flyttas ut, samtidigt som nya grönytor tillgängliggörs för Uppsalaborna. Det förslag som SFV nu presenterar visar tydligt de stora möjligheter som finns om det statliga byggnadsminnet Uppsala slott blir den plats där Uppsala konstmuseum kan utvecklas för att visa samlingar och utställningar i ett helt nytt sammanhang.

- Uppsala slott, som redan i dag hyser konstmuseet, är en av Uppsalas främsta symbolbyggnader och har som sådan stor potential att vidareutvecklas, både vad gäller byggnaden och grönområdet runt slottet. Vi har under många år arbetat med idéer gällande ett utvecklat konstmuseum. Genom förstudien kan vi nu visa upp hur fint resultatet skulle kunna bli, säger Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk. SFV är landets största hyresvärd av besöksmål med stor erfarenhet av besöksmålsutveckling. Symboliken i platsen, integrationen mellan det historiska arvet och en nyskapande utveckling kan bli så bra att det också skulle locka en internationell publik.

Ett tillgängligt museum med generösa utblickar

Slottets höga kulturhistoriska värden är självklart något som även en framtida konstmuseibesökare ska slås av. Därtill visar förstudien hur konstsalar som byggts till de befintliga miljöerna, med stora ljusinsläpp som ger spännande utblickar och inblickar, kommer att addera inte bara ny värdefull museiyta utan också ett tillskott till upplevelsen. De nya salarna, som är kärnan i SFV:s förslag, kommer att ha full tillgänglighet och hög standard för att matcha moderna museikrav vad gäller klimat och säkerhet.

- Mellan museets två huvudavdelningar skapas ett användbart rum med ett generöst fönsterparti från golv till tak. Här kommer man kunna erbjuda utställningar men också andra typer av arrangemang eller evenemang. Denna rumslänk har utblickar mot såväl norr som söder. Mot norr ser du borggården, Gunillaklockan och Domkyrkans torn medan du om du blickar mot söder ser Slottsparken och Kung Jans väg, säger Mathias von Schlieben, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Museets huvudentré kommer även fortsättningsvis att vara från borggården, men kompletteras med en ny entrémöjlighet från Kung Jans väg. Lösningen ger en förbättrad tillgänglighet samt kontakt med markytor som är väl lämpade för utvändiga konstutställningar. När du som besökare passerat huvudentrén kommer du att mötas av en vacker entréhall som rymmer reception, butik, hissar och en ny generös trappa som ska locka dig vidare upp i museet.

- Trappan blir ett viktigt nav. Utöver sin självklara användning som trappa är tanken att den också ska kunna användas som en läktare från vilken du ska kunna ta del av föredrag, konserter eller olika typer av konstupplevelser. En annan plats jag särskilt vill höja i vårt förslag är museets tornrum. Här skulle Uppsala kunna få ett unikt publikt rum av internationell klass, säger Mathias von Schlieben.

Exteriört föreslår SFV att borggården och slottsparken ska rustas upp och utvecklas så att de blir en naturlig del av konstmuseet. Här ska permanent nutida och historisk konst visas liksom tillfälliga konstprojekt. Här ska också finnas plats för uteserveringar. Slottsparkens generösa ytor ger plats för såväl en amfiteater, nya gångstråk och tillgänglighetsanpassade kommunikationslösningar.

Ett utmanande men efterlängtat projekt

Att bygga om och utveckla en byggnad med så höga kulturvärden som Uppsala slott innebär självklart en rad utmaningar. De utredningar som SFV nu gjort, tillsammans med bland andra slottsarkitekt Tomas Lewan, visar att det som idag upplevs som problematiskt med de befintliga lokalerna kommer att kunna åtgärdas och att resultatet skulle ge Uppsala ett attraktivt och spännande konstmuseum av internationell klass.  

- Att bevara och utveckla byggnader med högt kulturhistoriskt värde är något Statens fastighetsverk har stor erfarenhet av. Renoveringen och ombyggnaden av Nationalmuseum är ett bra exempel, Borgholms slottsruin och Kalmar slott ytterligare två. I Uppsala blev vi klara med renoveringen och ombyggnaden av Carolina Rediviva 2019 och en omfattande renovering av Gustavianum är påbörjad. Att få gå vidare med Uppsala slott ligger helt i linje med vad vi önskar göra. Vi har inom SFV den bästa kompetensen för att skapa nytt på historisk grund. Uppsala konstmuseum i Uppsala slott skulle kunna bli en ny nationell tillgång med internationell betydelse, säger generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren.

I februari 2021 väntas kommunstyrelsen i Uppsala fatta beslut om vilket förslag de förordar. 2028 är det sedan tänkt att det nya konstmuseet ska invigas.

För ytterligare kontakt

Mathias von Schlieben, fastighetschef, Statens fastighetsverk, 010 478 78 15, mathias.von.schlieben@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 070 333 71 87, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder finns på http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Skissbilder

Lokaliseringsförslag av det nya konstmuseet i anslutning till slottet och bastionen. Sett utifrån från gräsmattan.

Bastionen, den forna kungliga trädgården, blir en ny vistelseplats för Uppsalaborna. Här finns generösa ytor med utblickar i alla riktningar. Här finns också möjlighet till café, lek, utställningar och andra typer av evenemang. . Foto: Lewan Arkitektkontor

Inifrån den nya huvudentrén med vitputsade tjocka väggar och chackrutigt golv som påminner om slottet.

Den nya huvudentrén är navet i det nya museet genom sin centrala placering vertikalt och horisontellt. Till vänster finns flera utställningssalar. Till höger finns den glasade länken till museets nya stora konstsal. Entrén är en samlingspunkt och mötesplats. Här hålls anföranden vid vernissager och här kan även evenemang gå av stapeln när trappan kan tjäna som sittplats för publiken. Alldeles i närheten, till höger en trappa ner, finns garderob och toaletter. . Foto: Lewan Arkitektkontor

Inifrån den nedre entrén med valv, tegelgolv- och väggar.

Museets nedre entré för dig som besökare rakt in i Uppsalas mer dramatiska historia. Härifrån når du också, via hissar till huvudplanet, den stora utställningssalen och länken till museets huvudentré. . Foto: Lewan Arkitektkontor

Inifrån den inglasade länkbyggnaden som föreslås gå mellan slottet och bastionen.

Länkbyggnaden kantas av en skulpturterrass. Här finns utblickar mot borggården och Domkyrkan i norr samt utmed slottsallén och parken mot söder. I länken finns möjlighet till utställningar. Den är samtidigt en fin vistelseyta för en paus eller improviserade presentationer. Foto: Lewan Arkitektkontor

Inifrån den stora och ljusa utställningssalen , det är konst på golv och väggar och fönster som vetter ut mot Gunillaklockan.

Den nya utställningssalen uppfyller internationella krav för lån av värdefulla konstverk. Salen är i storlek som slottets rikssal och innebär radikalt nya förutsättningar för konstutställningar i Uppsala. Samtidigt är volymen anpassad till slottsbyggnadens äldre historia när flera större salar fanns i denna del av byggnaden. Man kan säga att salen återskapar dessa rum och möjligheten att uppleva de utblickar man en gång hade härifrån. Foto: Lewan Arkitektkontor

Inifrån bastionen med glas i fönstergluggarna och konst på golvet.

Konstmuseets tornsal i väster är en möjlig höjdpunkt för den som arrangerar en utställning. Rummet blir genom sin karaktär och sin historia en unik inramning för olika konstverk. Samtidigt kan rummet fortsätta att användas som i dag för särskilda arrangemang. Det kan även fungera för föredrag eller möbleras för förtäring. . Foto: Lewan Arkitektkontor

Flygfoto ovan Uppsala slott där volymstudien syns.

Flygfoto över Uppsala slott med volymstudie. Foto: Lewan Arkitektkontor

Se alla bilder

Skissbilder från SFV:s förslag på hur ett nytt konstmuseum på Uppsala slott skulle kunna se ut.