Information till våra hyresgäster

Statens fastighetsverk kan hjälpa till och ge stöd till hyresgäster i denna besvärliga tid

Möjlighet till hyresrabatt första kvartalet 2021

Regeringen har fattat ett beslut som gör att vissa av Statens fastighetsverks (SFV) lokalhyresgäster kan få rabatt på hyran första kvartalet 2021.

-Jag är glad över att SFV ännu en gång tack vare regeringens åtgärder kan bidra till att underlätta för våra hyresgäster under den långdragna pandemin. Vi gör vad som är möjligt utifrån de särskilda förutsättningar som gäller i varje enskilt kontrakt och efter dialog mellan våra förvaltare och våra hyresgäster. Som statlig myndighet och hyresvärd har vi ett stort ansvar för att regeringens beslut snabbt omsätts i praktiken och når de hyresgäster som omfattas av det nya stödet, säger SFV:s generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren.

Jag är glad över att SFV ännu en gång tack vare regeringens åtgärder kan bidra till att underlätta för våra hyresgäster

Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör SFV

För att få den nya hyresrabatten ska det finnas ett hyresförhållande mellan SFV och hyresgäst den 31 december 2020 och hyran ska helt eller delvis vara bestämd till ett fast belopp i kronor. Senast den 31 maj i år ska en överenskommelse ha ingåtts skriftligen mellan SFV och hyresgästen om rabatt på hyran under perioden 1 januari till 31 mars 2021. SFV får ersättning med 50 procent av den rabatt på det fasta hyresbeloppet som SFV och hyresgästen har kommit överens om.

Stödet gäller inte hyresgäst som är en statlig myndighet eller hyresgäst som har kostnadshyra. Det gäller inte heller för hyresgäst som är i ekonomiska svårigheter eller är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

- Liksom vid införandet av hyresrabatter förra gången tar SFV:s fastighetsområden initiativet och kontaktar hyresgäster som är aktuella för hyresrabatten, säger Mats Wikström, finansdirektör på SFV.

En ansökan om stöd ska ha kommit in till den länsstyrelsen i respektive län senast den 30 juni 2021.

Mer information om den nya hyresrabatten

Service till våra hyresgäster

Det är genom en förtroendefull och långsiktig samverkan med våra hyresgäster som Statens fastighetsverk skapar de bästa förutsättningarna för att genomföra vårt uppdrag. Därför är det självklart för oss att göra allt vi kan för att ta oss igenom den här tuffa perioden tillsammans med våra hyresgäster, säger Ingrid Eiken, generaldirektör vid Statens fastighetsverk.

Vi vidtar åtgärder för att kunna upprätthålla vår verksamhet och service. Vi kan synas lite mindre ute i våra verksamheter och fastigheter och där det är möjligt så är vi restriktiva med personliga möten. Under tiden finns vi tillgängliga för digitala möten via webb, telefon eller mejl. Vi finns hela tiden tillgängliga för att tillsammans med er förebygga och hantera olika situationer.

Vilket stöd kan vi ge?

Statens fastighetsverk har många lokalhyresgäster som påverkas av pågående virusspridning och sjukdomen covid-19. Vi vill alltid ha goda kontakter med er som hyresgäster och vill nu särskilt rikta oss till de av er som har problem. Vi hoppas att vi ska kunna hjälpa till att hitta lösningar som möjliggör för de av er som har problem att kunna ta sig igenom den här tuffa tiden.

Som statlig fastighetsägare och myndighet kan vi erbjuda olika former av åtgärder som kan anpassas från fall till fall inom ramen för de regelverk som gäller. Genom olika regeringsinitiativ sker löpande ändringar som gör att åtgärderna kan komma att förändras.

Stödet kan variera mellan olika hyresgäster beroende på hur förutsättningarna ser ut. Vad som är möjligt, beslutas efter dialog mellan våra förvaltare och er som hyresgäster.

Månadshyra

Det normala är att hyran ska vara betald kvartalsvis i förväg. Vi kan erbjuda månadshyra i stället för kvartalshyra, vilket kan komma att underlätta likviditeten hos er som hyresgäst. Sådana överenskommelser kan ha olika giltighetstid, beroende på er situation.

Anstånd med hyra

Vi kan också erbjuda anstånd (uppskov) med hyresinbetalningen, för en tidsperiod som överenskommes mellan er som hyresgäst och oss som hyresvärd. Även här kan en sådan överenskommelse ha olika giltighetstid. Vi ser till förutsättningarna för varje enskilt kontrakt och det sker efter dialog mellan våra förvaltare och er som hyresgäster.

Ränta utgår vid anstånd med hyra

Regeringen fattade den 30 april 2020 beslut om att Statens fastighetsverk inte ska ta ut ränta när vi ger våra hyresgäster anstånd med betalning av hyra. Enligt det statliga regelverket ska SFV ta ut ränta. Med beslutet behöver SFV alltså inte ta ut ränta när vi beviljar hyresgäster anstånd med hyresinbetalning. I de fall SFV har tagit ut ränta kommer vi att reglera detta.

Länk till regeringens pressmeddelande.

Tidigare tillfällig hyresrabatt för utsatta branscher

Hyresvärdar som gett rabatt på hyran till hyresgäster i utsatta branscher har kunnat ansöka om ekonomiskt stöd. Ansökningsperioden avslutades den 31 augusti 2020. Läs mer om hyresrabatten på Länsstyrelsen i Västra Götaland webbplats.

Har du frågor? Välkommen att kontakta din förvaltare direkt eller genom vår växel

010 478 70 00

Hyresgäst