Årsredovisning

I våra finansiella rapporter följer vi upp regleringsbrevets mål för verksamheten och redovisar resultat, väsentliga händelser och nyckeltal.

Årsredovisning 2020

Vårt samlade resultat var gott och SFV uppfyller i hög grad regeringens olika mål och återrapporteringskrav. Vi hade en ekonomi i balans med ett resultat på 829 mnkr före fastighetsförsäljningar, vilket uppfyller regeringens avkastningskrav.

Indikatorer är en nyhet

Nyheten för 2020 års redovisning är indikatorer. Dessa är ett mått som visar vad vi vill uppnå, eller inom vilka gränsvärden vi vill befinna oss, inom en specifik tid. Indikatorerna är oftast fleråriga och bidrar till olika delar av de långsiktiga målen. Egentligen börjar de gälla först 2021, men om det redan fanns siffror tillgängliga under 2020, hittar du dem som tabeller i dokumentet. Övriga indikatorer är omnämnda i texten, och samtliga återfinns även längst bak i årsredovisningen.

Fem av sex mål är gröna

Precis som förra året uppfyllde vi de mål som fanns utpekade i vårt regleringsbrev, genom att markera fem mål som gröna och ett mål som gult. Men vi såg fortfarande en utmaning inom verksamhetsgrenen bidragsfastigheter, då anslagsnivån för 2020 inte gjorde det möjligt att förvalta fastighetsbeståndet långsiktigt och hållbart, samt tillgodose önskemål om till exempel ökad tillgänglighet.

Coronaåret

Vår generaldirektör konstaterar i avsnittet "GD:s kommentar" att året 2020 inte liknade något annat år, med en pandemi som påverkade hela världen, Sverige och naturligtvis också verksamheten vid SFV. Hon konstaterar vidare att det var ett prövningarnas år för oss alla, men att vi kunde hantera situationen tack vare alla duktiga och engagerade medarbetare som arbetade på SFV:s uppdrag.

Ladda ner och läs årsredovisningen 2020.

Kostnader och intäkter (mnkr) 2020 2019 2018
  1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12
Hyror och arrenden 2 583 2 560 2 473
Uppdrag och övriga verksamhetsintäkter 262 370 265
Intäkter av anslag 266 250 247
Drift- och underhållskostnader -953 -926 -880
Uppdrag och övriga kostnader -688 -767 -640
Driftnetto 1 469 1 487 1 467
Avskrivningar -575 -559 -471
Finansnetto -66 -95 -118
Överskott före fastighetsförsäljningar 829 833 877
Netto fastighetsförsäljningar
74 424 12
Årets överskott 890 1 257 889
Fastigheternas bokförda värde
16 737 16 802 16 104
Investeringar i fastigheter 2 172 1 643 1 061

Tidigare årsredovisningar

Finansiella rapporter som är äldre än dessa finns att få från vår utlämningsfunktion på mejladress arkivarie@sfv.se.