Årsredovisning

I våra finansiella rapporter följer vi upp regleringsbrevets mål för verksamheten och redovisar resultat, väsentliga händelser och nyckeltal.

Årsredovisning 2022

Vårt samlade resultat var gott, och SFV uppfyllde i hög grad regeringens olika mål, återrapporteringskrav och uppdrag, trots utmaningar i omvärlden som ökade kostnader, höjda räntor och materialbrist. Vi hade en ekonomi i balans med ett resultat på 575 mnkr före fastighetsförsäljningar, vilket möter regeringens avkastningskrav.

Cirkulärt byggande och minskade utsläpp

Nytt i regleringsbrevet för 2022 var att vi bland annat skulle rapportera om vårt arbete med cirkulärt byggande och minskade utsläpp från statliga tjänsteresor.

Fem av sex mål är gröna

Precis som förra året uppfyllde vi de mål som fanns utpekade i vårt regleringsbrev. Det fanns däremot fortfarande en utmaning i att förvalta fastighetsbeståndet inom verksamhetsgrenen bidragsfastigheter långsiktigt och hållbart, eftersom anslagsnivån understiger nivån för vad som krävs för en långsiktigt hållbar förvaltning, och för att kunna möta hyresgästernas behov.

Generaldirektörens förord

Vår generaldirektör konstaterar i avsnittet ”Generaldirektörens förord” att vi fick uppleva ett annorlunda och på många sätt tufft år med anledning av världsläget. De totala kostnaderna ökade jämfört med föregående år. Det berodde framför allt på högre driftkostnader, underhållskostnader och administrationskostnader. Konflikten innebar även att vårt säkerhetsarbete förstärktes ytterligare samt att samarbetet med vissa hyresgäster och myndigheter fördjupades.

Under året avslutade vi vårt arbete med den verksamhetsstrategi som beslutades 2018, där styrelsen tydligt angav en riktning för myndigheten i arbetet med att etablera en god förvaltningskultur. Resultatet från våra medarbetarundersökningar är goda och visar tydligt att vi nu är en annan myndighet än för fyra år sedan.

Arbetet med ständiga förbättringar i verksamheten fortsatte under 2022 och vi stärkte vår interna styrning och kontroll. Dessutom var klimatfrågor, energieffektivisering och miljöfrågor centrala i vårt arbete.

Länk: Läs årsredovisningen 2022.

Kostnader och intäkter (mnkr) 2022 2021 2020 2019
  1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12  
Hyror och arrenden 2 786 2 613 2 583 2 560
Uppdrag och övriga verksamhetsintäkter 283 351 262 370
Intäkter av anslag 330 341 266 250
Drift- och underhållskostnader -1 117 -1 057 -953 -926
Övriga verksamhetskostnader -1 035 -781 -688 -767
Driftnetto  1 248 1 467 1 469 1 487
Avskrivningar -607 -584 -575 -559
Finansnetto -67 -55 -66 -95
Överskott före fastighetsförsäljningar  575 828 829 833
Netto fastighetsförsäljningar
189 45 74 424
Årets överskott  764 873 890 1 257
Fastigheternas bokförda värde
16 650 16 696 16 737 16 802
Investeringar i fastigheter 797 *förvärv ingår med 15 mnkr 1 279 2 172 1 643

Tidigare årsredovisningar

Finansiella rapporter som är äldre än dessa finns att få från vår utlämningsfunktion, mejla utlamnande@sfv.se.