Årsredovisning

I våra finansiella rapporter följer vi upp regleringsbrevets mål för verksamheten och redovisar resultat, väsentliga händelser och nyckeltal.

Årsredovisning 2019

Vårt samlade resultat är gott och vi uppfyller i hög grad regeringens olika mål och återrapporteringskrav. SFV:s ekonomi är i balans och vi har ett resultat på 833 mnkr före fastighetsförsäljningar, vilket uppfyller regeringens avkastningskrav.

Precis som förra året upprättades årsredovisningen utifrån regleringsbrevets struktur. Nytt för årsredovisning 2019 är att vi gör en tydligare bedömning om vi uppfyllde de sex mål som finns utpekade i vårt regleringsbrev, genom att markera fem mål som gröna och ett som gult.

En av våra viktigaste uppgifter är att bevara fastigheternas värden. Det har vi gjort för SFV som helhet, men vi ser en utmaning inom verksamhetsgrenen bidragsfastigheter, då nuvarande anslagsnivå inte gör det möjligt att förvalta fastighetsbeståndet långsiktigt och hållbart samt tillgodose önskemål om till exempel ökad tillgänglighet.

Ladda ner och läs 2019 års redovisning.

Kostnade och intäkter (mnkr) 2019 2018 2017
  1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12
Hyror och arrenden 2 560 2 473 2 360
Uppdrag och övriga verksamhetsintäkter 370 265 385
Intäkter av anslag 250 247 197
Drift- och underhållskostnader -926 -880 -842
Uppdrag och övriga kostnader -767 -640 -703
Driftnetto 1 487 1 467 1 398
Avskrivningar -559 -471 -428
Finansnetto -95 -118 -141
Överskott före fastighetsförsäljningar 833 877 829
Netto fastighetsförsäljningar
424 12 9
Årets överskott 1 257 889 838
Fastigheternas bokförda värde
  16 104 13 340   
Investeringar i fastigheter 1 643 1 061 1 477

Tidigare årsredovisningar

Finansiella rapporter som är äldre än dessa finns att få från vår utlämningsfunktion på mejladress arkivarie@sfv.se.