Årsredovisning

I våra finansiella rapporter följer vi upp regleringsbrevets mål för verksamheten och redovisar resultat, väsentliga händelser och nyckeltal.

Årsredovisning 2023

Vi har fullföljt vårt uppdrag med gott resultat, uppnått ett överskott (före fastighetsförsäljningar) på 762 miljoner kronor, minskat specifik energianvändning med 4 procent och har ett anseendeindex på 28 poäng. Nu har 2023 års utfall summerats i årsredovisningen.

SFV bedöms överlag nå sina mål och har genomfört de uppdrag och återrapporteringskrav som följer av regeringens styrning av myndigheten och finns i vårt regleringsbrev. I år har innehållet strukturerats om så att det följer våra strategiområden: 

  • Långsiktig fastighetsförvaltning
  • Föredömliga kultur- och naturmiljöer 
  • Minskad klimatpåverkan
  • Myndigheten statens fastighetsverk.

Länk: Statens fastighetsverks årsredovisning 2023.

Årsredovisningen ska lämnas till regeringen senast den 22 februari varje år. Den ska, tillsammans med andra underlag, utgöra ett rättvisande underlag för regeringens uppföljning och prövning av myndighetens verksamhet.

Kostnader och intäkter (mnkr)

2023

2022

2021

2020

 

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

Hyror och arrenden

2 962

2 786

2 613

2 583

Uppdrag och övriga verksamhetsintäkter

346

283

351

262

Intäkter av anslag

290

330

341

266

Drift- och underhållskostnader

 -1 134

-1 117

-1 057

-953

Övriga verksamhetskostnader

-974

-1 035

-781

-688

Driftnetto

 1 490

 1 248

1 467

1 469

Avskrivningar

-630

-607

-584

-575

Finansnetto

 -98

-67

-55

-66

Överskott före fastighetsförsäljningar

762

 575

828

829

Netto fastighetsförsäljningar

263

189

45

74

Årets överskott

1 025

 764

873

890

Fastigheternas bokförda värde

18 072

16 693

16 696

16 769

Investeringar i fastigheter

967

797 *förvärv ingår med 15 mnkr

1 279

2 172

Tidigare årsredovisningar

Finansiella rapporter som är äldre än dessa finns att få från vår utlämningsfunktion, mejla utlamnande@sfv.se.