Kastellegården ligger i Ytterby socken i Bohuslän strax sydväst om Kungälv. I forna tider låg här den norska staden Kungahälla som omtalas i konungasagorna från Olaf Tryggvassons tid. Under 1100-talet var Kungahälla en betydande stad men under 1300-talet förlorade den i betydelse.

Kastellegården har fått sitt namn efter det kastell som Sigurd Jorsalafare lät bygga på platsen till skydd för den närliggande staden Kungahälla. På ruinerna av detta kastell uppfördes före 1180 ett kloster, kallat Kastelleklostret. När klostret lades ner 1533 drogs egendomarna in till kronan (staten) och klosterbyggnaderna revs för att användas till bygget av Bohus fästning.

Kungahälla blir Kungälv

1612 brände svenskarna Kungahälla och Kristian IV beordrade att en ny stad skulle byggas nedanför Bohus fästning. Staden heter idag Kungälv. Det nedbrända stadsområdet blev istället jordbruksmark som lydde under Bohus fästning.

1658 blev Kastellegården en kungsgård när Karl XI gav den i förläning till Harald Stake som var guvernör över Bohuslän. 1693 indelades gården som översteboställe vid Bohusläns regemente och var det fram till 1821. Efter detta har Kastellegården varit en arrendegård i statlig ägo.

Kastellegården. Flygelbyggnad i rödmålat trä med vita snickerier runt dörr och fönster. I bakgrunden skymtar Nordre älv.

Foto: Olle Nylind

Byggnader från olika sekel

Byggnaderna på gården är relativt sent tillkomna. Flygelbyggnaderna är troligen från sent 1700-tal och huvudbyggnaden är en tidstypisk villa från 1862. Vid stranden av Nordre älv finns en liten hamn med ett spannmålsmagasin. Här lagrades förr spannmål från hela Inlands härad i väntan på skeppning. Kastellegården drivs av arrendator Anders Nilsson med inriktning på vall- och spannmålsodling samt köttdjursuppfödning.

Kastellegården. Ekonomi-byggnader i tegel respektive röd-målat trä.

Foto: Anders Bodin

Kastellegården blev statligt byggnadsminne år 1935 och förvaltas idag av Statens fastighetsverk.

Markfördelning

Kastellegården består av totalt 319 hektar, varav:

  • 97 hektar skogsmark
  • 122 hektar åkermark
  • 25 hektar betesmark
  • 75 hektar övrig mark

Hitta hit

Hitta till Kastellegården f d översteboställe

Kastellegården 100, 442 39 Kungälv

Kastellegården på Google Maps