Besöksmål Besöksmål

Salsta slott är öppet för besök. Mer information hittar du här
salsta-slott.se
salsta-slott.se/samarbetspartners

Salsta ligger ca 2,5 mil norr om Uppsala i en dalgång med stort intresse för kulturmiljövården. I området har bosättningar funnits sedan medeltiden då det fanns en befäst gård här. Den förste kände ägaren till Salsta - riddaren Magnus Gregersson - bytte bort gården i början av 1300-talet.

På 1500-talet kom Salsta i släkten Bielkes ägo. Nils Bielke lät bygga ett renässanspalats i tre våningar på den gamla gårdstomten. Denna byggnad ersattes redan på 1670-talet men finns avritad av Erik Dahlbergh i Svecia antiqua et hodierna, som en högrest renässansbyggnad i den äldre vasatidens stil.

Det tidiga renässansslottet

Renässansslottet uppfördes på en udde i dåvarande Salstasjön, vilken dikades ut i omgångar under 1700- och 1800-talen. I samband med vårflod kan man fortfarande få en god bild av hur området kan ha sett ut före dikningarna.

Slottet beboddes senare av Bielkes son Ture, som vid sin död 1648 lämnade godset i arv till sin son Nils Bielke d y. Denne Bielke har skrivit sitt namn i både svensk och europeisk krigshistoria. Salsta var hans morgongåva till hustrun Eva Horn, som bodde där till sin död 1740. Med tiden gick Salsta över till Braheätten och senare till von Essen.

Barockslottet

Det nuvarande slottet med parkanläggning byggdes 1672-78 av Nils Bielke d y. Platschef och byggmästare var Mathias Spihler, verksam i Stockholm. Bielke var franskinfluerad i stil och smak och Salsta slott har därför sin förebild i Vaux-le-Vicomte, ett slott sydost om Paris som kom att bli mönsterbildande för många barockslott.

Salsta har omkring 35 rum, fördelade på drygt 1000 kvm per våningsplan.

Slottsträdgården

Också trädgårdsanläggningen var franskinspirerad. Nils Bielke hade med egna ögon sett hur Ludvig XIV:s miljö var utformad i Versailles och visste att en barockträdgård skulle vara symmetrisk och strikt. Salstas trädgård omgavs av en lindallé, som ännu finns kvar. Slottet var självförsörjande när det gällde basprodukter och det var egentligen bara lyxvarorna som behövde hämtas utifrån.

I det nuvarande slottsområdet finns bara svaga spår av den ursprungliga barockparken och man kan ana något av den romantiska park med slingrande gångar och promenadbryggor som anlades på 1800-talet. En stor del av de ursprungliga ekonomibyggnaderna är sedan länge försvunna.

Salsta slott, Uppsala. Ljusgul byggnad i tre våningar med två små fristående flyglar. Höst.

Salsta slott sett från norr. Foto: Sven Tideman

Förändringar

Vid slutet av 1700-talet genomgick slottet en omfattande renovering. Huvudvåningen moderniserades med ny inredning och moderna kakelugnar. Vid denna tid kom också den svängda yttertrappan till. Byggherre var Magnus Fredrik Brahe. Han var också ägare till Rydboholm och Skokloster.

Fram till 1976 bodde familjen von Essen på slottet som senare samma år övergick i statens ägo.

Sedan 1996 förvaltar Statens fastighetsverk förvaltar Salsta slott.

Salsta slott blev statligt byggnadsminne 1993 med hänsyn till värdet som välbevarat barockslott och platsens långa historia.

Salsta slott, stallbyggnad. Röd träbyggnad med höga fönster och valmat tegeltak.

Ursprungligen var stallbyggnaden dubbelt så lång. Foto: SFV

Hitta hit

Hitta till Salsta slott, Uppsala

Lena Salsta 63, 743 92 Vattholma

Hitta på Google Maps