Området runt Salsta har varit bebott långt innan Salsta slott byggdes. De äldsta lämningarna man har funnit är en fornborg, ett gravområde och en fångstgrop. Passa på att ströva i markerna när du besöker slottet!

Salsta kronoegendom med Salsta slott ligger strax norr om Vattholma, ca 2,5 mil norr om Uppsala. Egendomen breder ut sig på båda sidor om Fyrisån i ett bördigt landskap. Platsen har sedan lång tid tillbaka varit en attraktiv boplats. På godsets gamla djurgård finns bl a en fornborg, ett gravområde och en fångstgrop.

Till staten 1976

Salsta godset är känt sedan 1200-talet och har sedan dess fram till mitten på 1970-talet varit i privat ägo. Egendomen har gått i arv i flera släkten, bl. a. Oxenstierna, Bielkeätten, Braheätten och von Essen-släkten. Släkten von Essen ägde godset fram till 1976 då det förvärvades av staten.

Vattholmaån ringlar över Salstas åkermarker. Tidig morgon och dimma.

Vattholmaån rinner genom Salstas marker. Foto: Maria Hilltorp

Egendomen delades på 1990-talet

Domänverket som förvaltade egendomen bolagiserades under början av 1990-talet och det beslutades då att Salsta skulle styckas och vissa delar hållas kvar i statlig ägo medan andra delar skulle överföras till det nybildade bolaget Domän AB. Ett område runt slottet på 265 ha jordbruksmark och andra områden med 949 ha produktiv skogsmark skulle tillsammans med slott och en del andra byggnader bevaras i statlig ägo. Detta för att även i framtiden kunna trygga slottets långsiktiga underhåll och drift och även tydliggöra egendomens historik. Resterande 1171 ha produktiv skogsmark överfördes till Domän AB.

Statens fastighetsverk har certifierat skogen

På Salsta kronoegendoms skogsmarker, som ligger nordost och sydost om slottet, bedrivs idag ett rationellt produktionsskogsbruk. Skogsmarken är, liksom alla av Statens fastighetsverks skogar, certifierat enligt FSC ®, Forest Stewardship Council ® (FSC®C023815). Jordbruksmarken är sidoarrenden till lantbrukare och Wattholma golfklubbs bana ligger strax söder om slottet. Den gamla djurgården norr om slottet är i dag framförallt betesmark.

Markfördelning

Salsta kronoegendom består av totalt 1568 hektar, varav:

986 hektar skogsrmark
253 hektar åkermark
84 hektar betesmark
245 hektar övrig mark

Hitta hit

Hitta till Salsta kronoegendom, Uppsala

Salsta, Vattholma, Uppsala

Hitta på Google Maps