Besöksmål Besöksmål

Landsberga gård är öppet för besök. Mer information hittar du här: landsberga.se

Landsberga ligger i Lagunda härad, Biskopskulla socken mellan Uppsala och Enköping, väster om Örsundsbro. Gården är känd från 1200-talet som "Lagunzberg" men området har med största sannolikhet varit boplats tidigare än så. 

Bergshöjden bakom mangårdsbyggnaden har troligen varit en tingsplats och offerplats under förkristen tid och man fann vid markarbeten på 1950-talet en vikingagrav i området.

Landsberga blev en kungsgård redan i mitten av 1300-talet. Senare blev gården kyrkogods och var en tid bostad åt ärkebiskopen i Uppsala och även avelsgård för kreatursskötsel. Namnet på socknen Biskopskulla kommer från denna tid.

Godset drogs åter till kronan (staten) vid reformationen och gavs senare av kung Gustav Vasa till riddaren Nils Warg. Gåvan omfattade huvudgården samt Landsberga by. Gården blev ett så kallat frälsegods och förblev så fram till Karl XI:s reduktion då kronan tog gården i besittning ännu en gång. Gården blev då översteboställe i Upplands infanteriregemente.

Idag bedrivs jordbruk med inriktning på spannmålsodling kompletterat med häst- och maskinstationsverksamhet samt värphönsanläggning. En gårdsbutik med egenproducerade varor öppnades 2018.

Landsberga får ny huvudbyggnad

År 1796 mottogs Landsberga av generalmajor Adolf Ludvig von Schwerin, som tillsatts som chef vid Uppland regemente. Den gamla huvudbyggnaden dömdes ut som bostad och von Schwerin lät i stället på samma plats uppföra en ny byggnad efter ritningar av arkitekten Gustaf af Sillén, fortifikationsofficer i indelningsverket. Den nya byggnaden var klar 1801.

Landsberga översteboställe. Ett ljusgult pampigt souterränghus med vita knutar och ljusgrått tak. Sommar och grönska.

Foto: Anders Bodin

Byggnaden har karaktär av palladiansk villa med en åttakantig rotunda i mitten som får överljus från en glasad lanternin. Corps de logi som huvudbyggnaden kallas för kommer av latinets "corpus", som betyder kropp. Corps de logi är det viktigaste bostadshuset på en större gård eller herrgård.

Ekonomibyggnader från 1800-talet

Mot slutet av 1800-talet upphörde indelningsverket och egendomen överfördes till Kungliga Domänstyrelsen, senare Domänverket.

Landsberga. Närbild på en vit höna som står bland rödklöver. I bakgrunden skymtar en till höna.

Foto: Emma Österberg

Idag förvaltas egendomen av Statens fastighetsverk. Gården har arrenderats av familjen Sandqvist sedan 1888. Den förste arrendatorn, Henrik Sandqvist, uppförde mot slutet av 1800-talet de flesta av de i dag existerande ekonomibyggnaderna. Våren 2018 öppnade Landsberga gård sin egen gårdsbutik. Här kan närboende och förbipasserande handla närproducerade produkter direkt från gården.

Landsberga är byggnadsminne sedan 1969.

Markfördelning

Landsberga består av totalt 371 hektar, varav:

  • 72 hektar skogsmark
  • 25 hektar åkermark
  • 25 hektar betesmark
  • 21 hektar övrig mark

Hitta hit

Hitta till Landsberga gård

Landsberga, 749 63 Örsundsbro

Landsberga gård på Google Maps