Konsistoriehuset härbärgerade universitetets förvaltning och styrelse, konsistoriet, fram till 1887 och fick på så sätt sitt namn.

Byggnaden uppfördes 1749-57 efter huvudritningar av Carl Hårleman och står delvis på rester av en medeltida byggnad.

En byggnad i universitetets tjänst

Fasadritningen mot Oxtorget, idag del av Sankt Eriks torg, utfördes av arkitekten Jean Eric Rehn. Under 1800-talet utfördes omfattande ombyggnader, bland annat togs fönster upp mot domkyrkan.

Sedan konsistoriet flyttat på 1880-talet övertogs huset av institutionen för mineralogi och geologi, och reparationer och moderniseringar gjordes för att skapa bättre förutsättningar för den nya verksamheten. Byggnationen leddes av arkitekt Carl August Kihlberg.

År 1926 blev fyra valvrum i bottenvåningen museihall för institutionen som krävde större plats för samlingarna. Platsbristen blev med tiden ett faktum och behovet av flytt till nya lokaler aktualiserades.

Efter en genomgripande ombyggnad 1962 fick konsthistoriska institutionen nya lokaler i Konsistoriehuset, vilket skapat förvirring kring byggnadens namn. 1995 flyttade även konsthistorikerna ut och institutionen för arkeologi och antik historia är nu hyresgäst. Sedan 2005 är Svenska kyrkan hyresgäst.

Skyddsvärda dekorationsmålningar

Fasaderna har putsats om och avfärgats ett okänt antal gånger sedan 1755, senast 1983. Alla putsade väggytor är slätputsade. Rustikkedjor och fönsteromfattningar har idag en orangebrun färg och övriga fasadytor en gul kulör. Fönster har tillkommit och bytts ut under husets hela existens och ursprungliga fönster finns endast i trapphuset.

Samtliga ytterdörrar mot Sankt Eriks torg är ursprungliga. Byggnaden är ett statligt byggnadsminne sedan 1993 och enligt skyddsbestämmelserna för byggnaden är bland annat dekorationsmålningarna i stora salen skyddade och ska bevaras. Vid ombyggnadsarbeten 1997 bands Konsistoriehuset samman med grannhuset Ecclesiasticum då nya dörrar togs upp.

Ecclesisticum sammanlänkat med Konsistoriehuset

År 1665 gjorde kyrkan anspråk på att få riva ett av de förfallna medeltida husen norr om domkyrkan för att bygga ett domkapitelhus. Ecclesiasticum uppfördes några år senare och 1681 tillkom portikbyggnaden in mot Domkyrkoplan. I samband med att Konsistoriehusets färdigställdes på 1750-talet putsades Ecclesiasticum om och byggnaderna bands samman med en putsrustik.

Domkapitlet flyttade under 1830-talet ut från byggnaden. I början av 1900-talet genomgick Ecclesiasticum en större inre ombyggnad och togs i bruk som pastorsexpedition för att senare bland annat tjäna som domprostens kansli.

Under 1990-talet förvärvade universitetet Ecclesiasticum, som 1996-1997 totalrestaurerades tillsammans med Konsistoriehuset.

Konsistoriehuset, fasad mot gatan. Trevåningshus i gul och orange puts.

Foto: Sven Tideman

Hitta hit

Hitta till Konsistoriehuset och Ecclesiasticum, Uppsala

Domkyrkoplan 7, 753 10 Uppsala

Hitta hit på Google Maps