Besöksmål Besöksmål

Svartsjö slottspark är öppet för besök.

Svartsjö slott på Färingsö ligger omgiven av en vacker park. De stora ekar vi ser i dag var späda plantor på medeltiden, och flera av dem har gett skön skugga åt Lovisa Ulrika och Adolf Fredrik under soliga dagar.

De äldsta ekarna i slottsparken är från medeltiden och här finns också en rad sällsynta växter som kanske är ättlingar till gamla växter, till exempel hålnunneört, ramslök, gulsippa, jättestarr, krollilja och akleja.

Svartsjö slottspark. Bastant stenbro med litet valv och smidesräcke. Sommar och tät grönska.

Foto: SFV

Bro över vallgraven

Det slott vi ser i dag är byggt på 1730-talet av arkitekten Carl Hårleman på uppdrag av Fredrik I men platsen har kungliga anor som är äldre än det. Här fanns tidigare en borg anlagd av Gustav Vasa på 1520-talet. Av den ser man inte mycket i dag utom några låga murar. I parken däremot är lämningarna tydligare. Det som i dag uppfattas som ett torrlagt dike med välvda stenbroar över är ingenting annat än vasaborgens vallgrav från 1500-talet. År 1687 brann borgen ner.

Skulpturalt samtal under lindens krona

Öster om vallgraven anlades under 1600-talet en barockpark med strikt indelade kvarter och det sägs att det var Gustav II Adolf som lät plantera en lind i parken. Den finns där än i dag. Gustav III placerade senare en marmorstaty av Gustav II Adolf och Axel Oxenstierna under linden. 

Området innanför vallgraven ordnades under slutet av 1700-talet efter arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz planer med gångvägar som strålade ut från slottets mittaxel. Längs Svartsjövikens strand planterades hundratals träd i flerdubbla alléer. Lovisa Ulrika lät den engelske arkitekten William Chambers göra ett utkast till en så kallad engelsk park enligt tidens naturromantiska ideal men det är osäkert om någon del genomfördes.

Fågel, fisk och allt däremellan

Den gamla ruddammen, som antagligen är samtida med den gamla Vasaborgen, rensades under 1700-talet och fick ny funktion som spegeldamm. I dag lever den fridlysta Stora vattensalamandern här.

Svartsjö slottspark är tillgänglig för promenader och utflykter året om. Trakten kring Svartsjö, Sånga kyrka och Sundby har varit befolkad sedan järnåldern och är därmed en kulturhistorisk miljö av riksintresse. Hela parken är fornminnesområde och landskapet är skyddat enligt naturvårdslagen. Parken och Svartsjöviken utgör en rik fågellokal för bland annat näktergal, steglits, kattuggla, rördrom och fiskgjuse.

Svartsjö slottspark. Gräsbeväxta mur-rester från femtonhundratalet. Vår och grönska.

Foto: Mia Fernlund

Hitta hit

Hitta till Svartsjö slottspark

Svartsjövägen 2, Svartsjö

Hitta på Google Maps