Birger jarls torn är tillsammans med det södra tornet i Wrangelska palatset de enda bevarade delarna av Gustav Vasas försvarsverk runt Stockholm.

Tornet har byggts om ett flertal gånger för skiftande användning, och har till och med haft förbindelse med de angränsande husen. Den senaste ombyggnaden genomfördes 2006 för att lösa lokalbehov för justitiekanslerns verksamhet. Förutsättningen för ombyggnaden var att tornet skulle höra samman med Överkommissariens hus, men att det i en framtid ska kunna tillhöra Gamla auktionsverket eller fungera enskilt.

Det medeltida tornet

De två rundtornen på Gråmunkeholmen, som var Riddarholmens tidigare namn, ersatte timrade skansar som brann 1525. Till murverket användes tegel från rivningen av Klara kloster och kyrkor på malmarna. Birger jarls torn uppfördes i två våningsplan och ett öppet skytteloft med krenelerat krön och sluttande golv med avrinning för regnvatten. Murarna gjordes mycket kraftiga mot vattnet och tunnare mot land, där man tog upp flera öppningar i skyddat läge. Mot tornet byggdes två flankerande vingmurar.

Kreneleringens skyttegluggar murades igen 1589–1590 och tornet försågs med en spetsig huv. Vid samma tid vitkalkades murarna invändigt.

Koppar-taket på Birger Jarls torn.

Foto: Alexandru Babos

1700-talets ombyggnad av Birger jarls torn

Under 1600-talet donerade kronan tomtmark på Gråmunkeholmen till förtjänstfulla adelsmän som uppförde påkostade palats till stadens prydnad, vilket gav upphov till namnet Riddarholmen. Den nordvästra udden med tornet donerades till Per Banér. Den bytte ägare ett antal gånger innan handelsmannen Berge Olofson Ström köpte fastigheterna 1747.

Tornet var då sammanbyggt med ett hus mot öster. Ström byggde till ett hus av samma storlek på dess södra sida. Tornet fick ett fjärde våningsplan och försågs med en ny takhuv och ett förgyllt klot. Skottgluggarna förstorades till fönster. Det anses troligt att Carl Hårleman utarbetade ritningarna till tornets ombyggnad och de flankerande husen.

Generalassistanskontor och stadsarkiv

År 1774 förvärvades fastigheterna av Generalassistanskontoret, som var ett välbesökt pantlånekontor. Fastigheten söder om huset byggdes ut i etapper när verksamheten expanderade.

Byggnaden öster om tornet inreddes som bostad för överkommissarien, som pantlånekontorets chef titulerades. Det är denna användning som har givit namn åt huset. När pantlåneinrättningen upphörde i slutet av 1800-talet fick Drätselnämndens arkiv lokaler i Överkommissariens hus och Birger jarls torn. Det slogs samman med Rådhusarkivet och blev Stockholms stadsarkiv år 1930. Stadsarkivet blev kvar på Riddarholmen till 1943, då man flyttade till Kungsklippan.

Birger Jarls torn, den nedre delen. Grunden består av urberg och stenblock. På den vita fasaden sitter enkla, svarta ankarslut.

Foto: Alexandru Babos

1950-talets ombyggnad

Genom ett markavtal mellan kronan och Stockholms stad blev staten 1949 åter ägare till Överkommissariens hus. Åren 1950–54 gjordes en stor ombyggnad av hela byggnadskomplexet efter ritningar av arkitekten Cyrillus Johansson för Kammarkollegiet. Förbindelsen mellan Överkommissariens hus och Birger jarls torn murades igen. Tornet byggdes om till arkiv för Kammarkollegiet, och försågs med bjälklag av betong. Det fick en ny utvändig puts och vitkalkades. Fönstren byttes mot nya spröjsade.

I samband med ombyggnaden gjordes ingående antikvariska undersökningar. Tornets ursprungliga murar är bevarade en bit upp på tredje våningsplanet. Ursprungliga öppningar hade förstörts genom senare håltagningar för dörrar och fönster.

Ett precisionsarbete

Ombyggnaden 2006 genomfördes av Bach arkitekter AB, på uppdrag av Statens fastighetsverk. Syftet var att åstadkomma ändamålsenliga lokaler för Justitiekanslerns personal, vilket är förenat med höga säkerhetskrav. Man skulle också tillgodose Statens fastighetsverks krav på tillgänglighet och lyfta fram tornets historiska värden.

För att återställa tornets karaktär av befästningsverk med gluggar ersattes 1950-talets fönster med glas som monterades i tunna ramar. Man har inte tillåtits göra någon åverkan på gamla murverk. Två nya passager till Överkommissariens hus går genom tidigare öppningar. Ombyggnaden och inredningen blev ett precisionsarbete där varje centimeter togs tillvara. Alla vertikala installationer har dragits genom hisschakt och alla horisontella under nya trägolv.

För upplevelsen av tornets runda form, har rummen delats av med glasade väggar och möbler.

Fotomontage, interiör Birger Jarls torn. Nybyggd trappa till höger och Cyrillus spiraltrappa till vänster.

Foto: Alexandru Babos

Det råa och ojämna framhävs

Konferensrummet upptar hela övre våningsplanet. Cyrillus Johanssons spiraltrappa mellan plan två och tre har kompletterats med en ny trappa till första våningsplanet. Bach arkitekter AB står också för inredning och formgivning av möblemanget. Man har arbetat med materialverkan och ytbehandling för att framhäva det råa och ojämna murverket i kontrast till de moderna tilläggen.

En igenmurad dörr mot vattnet har tagits upp på nytt. Det har gjort det möjligt att separera källarplanet från JK:s kontor, och inreda lokaler för annan verksamhet.

Justitiekanslern är hyresgäst.

Bilder

Överbyggd passage mellan Birger Jarls torn och gamla auktionsverket. Gången är stenlagd. I dörröppningen skymtar kajen och en båt.

Foto: Nina Broberg

Konferens-rum i Birger Jarls torn. Rummet är helt runt och lyses upp av många runda fönster.

Foto: Nina Broberg

Hitta hit

Hitta till Birger jarls torn på Riddarholmen

Norra Riddarholmshamnen 5, 11128 Stockholm

Hitta på Google Maps