Kvarteret Tigern i Stockholm är ett av regeringskvarteren. Historien går tillbaka till 1600-talet men i dag är det en kontorsbyggnad.

Under 1600-talet lades ett strängt rutnätsmönster över den tidigare oreglerade bebyggelsen på Norrmalm. Vid mitten av 1660-talet bestod kvarteret Tigern av sex tomter bebyggda med palats för högadeln mot gatorna och enkla uthus och stallängor på gårdarna.

Flertalet av byggnaderna gick igenom kraftiga om- och tillbyggnader efter den förödande Klarabranden 1751. Under 1800-talet löpte här ett av stadens viktigaste affärsstråk och kvarterets byggnader gjordes om till eleganta affärs- och kontorshus.

Glastäckt atrium-gård i kvarteret Tigern, som omges av modernistiska fasader med stora fönsterytor.

Foto: Åke E:son Lindman

Statliga förvaltningar på 1960-talet

1965 flyttade de statliga förvaltningarna in i kvarteret. De förändrade lokalbehoven resulterade 1969 i ett förslag där hela kvarteret skulle förnyas, men efter diskussioner med antikvariska myndigheter bestämdes att vissa byggnader skulle bevaras. De tre husen på den här sidan kvarteret revs dock.

Det nya komplexet med EHKL som ansvarigt arkitektkontor stod klart 1982. Den nya byggnaden försöker knyta an till de äldre med sin fasadhöjd och med sin färgsättning. De synliga betongelementen ovanför fönstren ska påminna om äldre tiders fönsteröverstycken.

Utredningar år 1995 visade på ett behov av förbättrad arbetsmiljö och inomhusklimat. Det fanns också behov av ett ökat antal arbetsplatser för Regeringskansliet. Wingårdh Arkitekter anlitades som generalkonsult och arkitekt för projektet.

I dag är Regeringskansliet hyresgäst.

Hitta hit

Hitta till Kvarteret Tigern

Fredsgatan 8, 111 52 Stockholm

Hitta på Google Maps