Mellan stad och landsbygd ligger Lovö naturreservat. Mitt i en tätbebyggd storstadsregion finns, Lovön, Kärsön och Fågelön som omfattar huvuddelen av naturreservatet. Med levande odlingslandskap, bevarade byggnader, tillgängliga stränder och sammanhängande skogar utgör de grunden för ett unikt område. En oas för Stockholmarna, ett stenkast bort från innerstan.

Området har en lång historia. De första spåren av människor är från stenåldern och sedan bronsåldern har vi tecken på att området varit bebott. På Lovön finns i dag ett trettiotal kända gravfält, de flesta har sitt ursprung i järnåldern. De är tecken på att dagens byar legat på samma plats ända sedan den tiden.

Tydliga spår av lång historia

Mitt på Lovön ligger Lovö kyrka. Den är byggd under senare delen av 1100-talet och har ett fantastiskt stenhuggeriarbete. Kyrkan var lätt att nå från alla byar och gårdar och var invånarnas nav under medeltiden. Lovön utgjorde en socken; ett administrativt område bestående av flera byar. Här fanns ungefär tolv byar, än idag finns många av dem kvar. Vid 1500-talets mitt kom Lovön genom Gustav Vasa i kronans ägo. Det långa statliga inflytandet har gjort att den historiska by-strukturen är i stort sett oförändrad än i dag.

Lovön ett gammalt jordbrukssamhälle

Gårdar med djur och odling har funnits länge på Lovön. Områdets huvudsakliga inriktning har varit och är spannmålsodling och djurhållning. I perioder utökades detta med frukt- och grönsaksodling. I dag betar mest hästar på markerna men det finns även kor och får. På gårdarna finns gamla byggnader kvar – ofta med sina funktioner bevarade som sädesmagasin, ladugårdar och smedjor.

Rikt friluftsområde med många kvaliteter

Lovö naturreservat är ett viktigt område i Stockholmsregionen. Läget i kombination med det varierande landskapet och platsens historia gör det till ett lockande rekreations- och upplevelserområde. Det som gör Lovö så speciellt har listats av Länsstyrelsen:

 • Mälarens övärld - variationsrik insjöskärgård
 • Öar och stränder med låg exploateringsgrad
 • Stadsnära landsbygd som rymmer flera tidslager
 • Besöksmål och platser med starkt symbolvärde
 • Tätortsnära skog och strövskogar
 • Aktivitetsinriktat friluftsliv.
Visa bildspel

Lovö naturreservat består av totalt 3 228 hektar (ca 5 000 fotbollsplaner). Foto: Melker Dahlstrand

Natur att njuta av

Här finns stränder med skog eller bara klippor, grunda vikar som bjuder in till bad eller andra vattenaktiviteter. Närmast vattnet är marken oftast fri från byggnader eller privata tomter vilket ger god tillgänglighet till vattnet. Landsbygden är väl bevarad med spår från människor under tusentals år. Här finns ett rikt nät av vägar och stigar, det är enkelt att ta sig ut i skogen för att koppla av eller plocka bär och svamp. Skogen är varierande med ljusa artrika ädellövskogar, strandnära skog, hällmarkstallskog och barrblandskogar i kuperad terräng.

Här finns också två Natura 2000-områden, Edeby ekhage söder om Drottningholm, och Lovö-Kärsö norr om Drottningholm. Till skillnad från resten av naturreservatet består Natura 2000-områdena till stor del av ädellövträd. Här finns ett rikt fågelliv och arter som göktyta, mindre hackspett och härmsångare har observerats. Lovö är också buffertzon till världsarvet Drottningholm.

Visa bildspel

Lovö naturreservat är ett rikt friluftsområde med många kvaliteter. Foto: Melker Dahlstrand

Aktiviteter för stor och liten

Inte i naturreservatet men omslutet av det, ligger också välkända utflykts- och turistmål som Drottningholm, Drottningholms slottsteater och Kina slott. I naturreservatet finns också en golfbana, ridsportsanläggningar, Kärsögården med läger- och gruppverksamhet samt en frisbeegolfbana. I Brostugan finns båtar och kanoter att hyra.

Tillgängliga promenader på Kärsön

Lovön, Kärsön och intilliggande öar blev naturreservat 2015 och mellan 2016 - 2020 har det pågått ett projekt som haft i uppdrag att tillgängliggöra och rusta upp i området. Projektet som har inriktat sig på de tre områdena tillgänglighet, information och naturvård, har varit ett samarbete mellan Statens fastighetsverk, Länsstyrelsen i Stockholms län, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Ekerö kommun och Trafikverket. 

På tillgänglighetsområdet har Statens fastighetsverk exempelvis anlagt nya leder och gamla har rustats upp och markerats ut på ett tydligare sätt. Tillgänglighetsanpassade grillplatser och toaletter har byggts och fler parkeringsmöjligheter tillkommit. ­­Även leder som har anpassats för rullstol och synskadade samt ridstigar och en terrängcykelled har anlagts. En informationssatsning med informationstavlor, kartor, broschyrer och digitalt material har tagits fram. Man har också gjort flera naturvårdande insatser, bland annat återställt gamla historiska betesmarker vilket är av stor betydelse för den biologiska mångfalden i området. 

Lovö naturreservat ligger ett stenkast från Stockholms innerstad. Här har Statens fastighetsverk arbetat med tillgänglighetsanpassning, framförallt på Kärsön. I den här filmen berättar vi mer om arbetet.

 

Barfotastigen 

En annorlunda promenadstig, en barfotastig, finns nu på Kärsön i Lovö naturreservat. Stigen är 250 meter lång och består av olika underlag. Tanken med stigen är att du, efter att ha tagit av dig strumpor och skor, ska använda alla dina sinnen under den korta promenaden. I närheten av barfotastigen finns också en fin ny grillplats och en toabyggnad.

Du når barfotastigen om du följer grusvägen som går upp direkt när du svänger in på Brostugans väg. Du kan också följa den så kallade motionsslingan som bland annat passerar vid Kärsögårdens besöksparkering. Flera stigar och eldplatser på Kärsön är särskilt anpassade för rörelsehindrade.

En barfotastig finns på Kärsön i Lovö naturreservat. Stigen är 250 meter lång och består av olika underlag. Tanken med stigen är att du, efter att ha tagit av dig strumpor och skor, ska använda alla dina sinnen under den korta promenaden.

Särskilt viktiga besöksregler för Lovö naturreservat

 • Eldning får bara ske på anvisade platser och i september 2020 kommer det att finnas 8 stycken eldstäder i reservatet.
 • Hundar är välkomna att njuta av reservatet men ska alltid och året runt hållas kopplade.
 • Vi uppmuntrar alla besökare att åka kollektivt, för att minska slitage på vägnätet och underlätta för de boende i området. Busslinje 323 för besök till Lovö, valfri buss mot Ekerö för besök till Kärsön. Tidtabeller för bussarna hittar du på sl.se.

Samtliga reservatsföreskrifter för allmänheten finns på informationstavlorna i reservatet samt i reservatsfoldern.

Terrängcykling

Från och med 15 augusti 2020 regleras terrängcyklingen i reservatsföreskrifterna, beslutade av Länsstyrelsen. Föreskrift C9 anger att: "utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten förbjudet att cykla i terrängen annat än enligt anvisningar från förvaltaren".

SFV:s anvisningar för terrängcykling fr.o.m. 2020-08-15 och tills vidare

Inom Lovö naturreservat får terrängcykling ske på samtliga stigar förutom:

 • Fornstigen (där den utgörs av stig)
 • markerade ridvägar eller ridstigar
 • Barfotastigen på Kärsön.

Cykling får dock ske där andra markerade leder överlappar de ovan nämnda. Prova gärna den rekommenderade terrängcykelleden som finns utmärkt på kartor och i terrängen. Den kan köras i sin helhet och är då 16 km men kan även med fördel delas upp i några kortare etapper.

Tänk på att all cykling sker enligt allemansrättens principer inte störa, inte förstöra. För dig som cyklist innebär det bland annat att alltid visa stor hänsyn till andra nyttjare och att undvika cykling på särskilt känslig mark.

Varsam terrängcykling under mars månad

Nu har snön smält undan och det kan vara frestande att ge sig ut på terrängcykling.

Vi som är reservatsförvaltare vill dock uppmana dig att avvakta med det ytterligare några veckor. Som cyklist gäller att du får cykla enligt rådande anvisningar men inte störa eller förstöra. Just nu är markerna vattenmättade och vissa partier av terrängcykelleden på Lovö står t.o.m. under vatten. Cykling nu medför ofrånkomligen spårbildning och bidrar därmed även till att svärta ned cyklingen som företeelse.

Ett generellt råd är att under perioden november-mars vara mycket varsam eller undvika terrängcykling helt.

Tack för din förståelse och medverkan!

Visa bildspel

Foto: Melker Dahlstrand

Fakta

3 228 hektar totalt (ca 5000 fotbollsplaner). 2 090 hektar land. De 2090 hektar land består bla av:
 • 1312 hektar skog
 • 13.6 hektar våtmark
 • 760,7 hektar jordbruksmark

Markägare:

 • Statens fastighetsverk
 • Stockholm vatten AB
 • Ekerö kyrkliga samfällighet
 • Privata markägare
För delar av området råder kunglig dispositionsrätt.

Hitta hit

Hitta till Lovö naturreservat - ett unikt område

17893 Drottningholm

Hitta på Google Maps