Besöksmål Besöksmål

Bogesunds naturreservat är öppet för besök. Mer information hittar du här Bogesunds vandrarhemSTF Vandrarhem och Camping

Inte långt från Stockholm, 12 kilometer, ligger naturreservatet Bogesundslandet, en stor halvö med rika natur-, kultur- och friluftsvärden. Helt säkert finns något här för dig som söker fina naturupplevelser.

Här finns också trädslag som utgör en genbank för skoglig forskning. Platsen ingår i ett större område av betydelse för läran om vattenförhållandena på jorden, hydrologi.

Dammsta-kärret i Bogesunds natur-reservat. En liten insjö omgiven av barrskog

Foto: Mats Larshagen

Naturen på Bogesundslandet är varierad och området är småkuperat med blandat barrskog, hällmarker, ädellövskog, ett lindreservat och öppna landskap. De högsta kullarna når 60 meter över havet. Området omges nästan helt av vatten men det finns också två sjöar, Dammstakärret och Träsksjön.

Omgivningarna runt Dammstakärret utgör ett Natura 2000-område, vilket innebär att här finns extra värdefull natur eller värdefulla arter. De högsta naturvärdena på Bogesund är knutna till ädellövskogarna och ek dominerar som trädslag. Här finns också andra ädellövträd som ask, alm, lönn, lind och bok.

Bogesunds natur-reservat. En stig går genom grönskande lövskog. På en skylt står "Naturstig - Blå leden" och SFVs logotyp

Foto: SFV

Friluftsliv på Bogesund

Miljön är attraktiv för friluftsliv och bra bad- och fiskemöjligheter finns på flera ställen. Ett tiotal leder och stigar finns att välja på året om, från 2 kilometer och upp till 12 kilometer. Totalt finns omkring 70 kilometer vandringsleder och nästan lika många ridstigar. Vill du gå längre går det att kombinera lederna i all oändlighet.

På ett tiotal platser finns vindskydd och grillplatser och gillar du att plocka bär och svamp kommer du säkert hitta vad du letar efter. På vintern finns längdskidspår på Waxholms golfklubb och fina vikar för långfärdskridskor.

Karta med vandrningsleder i Bogesundslandet

Terrängcykling

Ett trevligt inslag för främjandet av friluftsliv är att det från och med 31 maj 2017 är tillåtet att cykla på flera av lederna. Men kom ihåg att visa varandra hänsyn! Aktuell information om naturreservatet finner du vid någon av de 11 informationstavlor som sitter runt om på Bogesundslandet.

Elcykel

Som stigcyklist med elcykel är du endast välkommen om du kan uppvisa läkarintyg på att du måste ha elmotor för att kunna cykla. I övriga fall är elcyklar inte tillåtna på stigarna.

Varsam terrängcykling under perioden november-mars

En generell uppmaning är att vara mycket varsam eller undvika terrängcykling helt under höst och vinter. Under denna period är marken vattenmättad och cykling medför ofta spårbildning, vilket kan orsaka markskador. Det kan även bidra till att svärta ned cykling som företeelse, så vi ber dig som ändå cyklar att visa extra hänsyn. 

Visa hänsyn när du cyklar!

Tänk på att all cykling sker enligt allemansrättens principer inte störa, inte förstöra. För dig som cyklist innebär det bland annat att alltid visa stor hänsyn till andra nyttjare och att undvika cykling på särskilt känslig mark.

Tack för din förståelse och medverkan!

Bilder

Bogesunds naturreservat. Närbild på lavar med röda fruktkroppar

Foto: Mats Larshagen

Bogesunds natur-reservat. Höst-gula ekar längs en grusväg och en hage

Foto: Mats Larshagen

Bogesunds-landet. Brygga för båt-trafik vid Karlsudd.

Foto: Mats Larshagen

Fakta

Markfördelning

Bogesundslandet består av totalt 4 843 hektar, varav:

2 421 hektar skogsmark
168 hektar åkermark
196 hektar betesmark
1 600 hektar vattenmark
458 hektar övrig mark

Spår av historia från 1700-talet

Fördelningen mellan skog och åkermark är relativt lite förändrad de senaste århundradena, det beror på att gårdarna inte delats upp, skiftats. Bytomter, större åkerholmar, vissa vägsträckningar och odlingsmarkens utbredning är likadana som på 1700-talet. Spår finns av platser som varit bebodda och brukade sedan yngre järnåldern. Den största förändringen historiskt är att ängsmarken ofta har omvandlats till åker och att skogen inte betas i samma omfattning som förr.

Bogesunds slott

Slottet Bogesund och slottsparken ingår inte i naturreservatet men är ett statligt byggnadsminne och förvaltas av SFV.

Skogsbruk

I Bogesundslandets naturreservat är stora markarealer avsatta för naturvården men det bedrivs också skogsbruk på vissa delar, allt i enlighet med reservatets beslut och skötselplan. Statens fastighetsverk bedriver ett FSC-certifierat skogsbruk där stor hänsyn tas till den biologiska mångfalden och till upplevelsevärdena. Har du synpunkter på reservatets skötsel eller skogsbruket? Kontakta skogsbruk@sfv.se.

Jakt i naturreservatet

Om du möter en jägare i naturreservatet, tänk på att:

  • alla jägare visar mycket stor hänsyn mot dig som besökare och du kan lita på att det inte är någon fara att röra sig i naturen.
  • jakten är en mycket viktig verksamhet, inte minst för att hålla efter den stora mängd vildsvin som förstör för lantbruken i Bogesundslandet.
  • du som besökare ombeds att visa lika stor hänsyn mot jägare som mot naturen och undvika att störa pågående jakt.
  • hålla din hund kopplad alla tider på året.

Här kan du läsa mer om planerad jakt bogesundsjakt.se/var-jagar-vi

Välkommen ut!

Hitta hit

Hitta till Bogesunds naturreservat – oexploaterad halvö

Bogesund, 185 99 Vaxholm

Hitta på Google Maps