Vid Järntorget i Gamla stan i Stockholm ligger det gamla sedelmagasinet Norra bankohuset. Under många decennier var huset expedition och sedelmagasin för Sveriges Riksbank.

I dag fungerar Norra bankohuset som kontorslokaler, länge var det en del av Statens fastighetsverks (SFV) huvudkontor. SFV flyttade ut 2017.

I samband med att SFV gjorde en omfattande renovering av det dåvarande huvudkontoret i Södra bankohuset lät de även upprusta delar av Norra bankohuset. Förbindelsegången från 1818 ritad av Carl Christoffer Gjörwell som förenar fastigheterna öppnades då efter att varit stängd under flera år.

Till en början användes gångbron för att forsla sedlar mellan bankens kontor och sedelmagasinet. Troligen ville man inte springa med stora sedelbuntar på gatan.

Arkitektur med magasinkaraktär

Norra bankohuset byggdes för Riksens Ständers Bank som 1866 blev Sveriges Riksbank. Byggnaden uppfördes när kv Pluto med Södra bankohuset stod klart. Den äldsta delen från 1772 är en magasinsbyggnad mot Norra Bankogränd i två våningar i en sträng klassicerande stil.

Förbindelsegången mellan södra och norra bankohusen.

Gångbron mellan Norra och Södra bankohusen. Foto: Åke E:son Lindman

Kvarteret byggdes sedan ut etappvis mellan 1803 och 1824 efter ritningar av arkitekt C C Gjörwell. Huset fick ett våningsplan till och de båda bankohusen förbands med en gångbro. Den odekorerade, slutna magasinkaraktären behölls. 1856 ritade J F Åbom den mer utsmyckade fasaden mot Skeppsbron.

Sveriges första sedeltryckeri

Magasinet uppfördes för förvaring av kopparmyntplåtar. Med tillbyggnaderna tillkom tjänsterum och expeditionslokaler. År 1830 inrättades Sveriges första sedeltryckeri i de undre våningarna vilket innebar en ständig brandfara. Sedan riksbanken flyttade år 1905 har huset använts som kontor.

Renovering och underhåll

På 1970- och 80-talen genomfördes flera ombyggnader och en grundförstärkning. Endast halva byggnaden ligger på fast grund, vilket har gjort att landhöjningen orsakat tydliga sättningsskador i fasaden i nivå med den gamla strandlinjen.

Norra bankohusets fasad mot Tullgränd. Fönstren är försedda med galler och järnluckor. En sättning går rakt igenom ett fönster.

Foto: Katrin Furustig

2018 blev Norra bankohuset statligt byggnadsminne. Byggnaden har haft en central funktion inom den statliga administrationen och den stor betydelse i ett nationellt historiskt perspektiv. Norra och Södra bankohusen är sedan slutet av 1810-talet sammanbundna med en förbindelsegång som också kommer att höra till det statliga byggnadsminnet. Norra bankohuset har använts av flera olika statliga förvaltningar, bland annat Riksarkivet. Byggnaden avspeglar statens dåtida ambitioner för byggande av nyttobyggnader och den visar prov på sin tids arkitekturideal och byggnadsskick.

I dag är Centralantikvariatet och Hammarskiöld & Co hyresgäster.

Hitta hit

Hitta till Norra bankohuset

Österlånggatan 53, 111 31 Stockholm

Hitta på Google Maps