Tullgarns slott och kungsgård ligger drygt fem mil söder om Stockholm i närheten av Trosa. Slottet är ett av de kungliga slotten, intill ligger Tullgarns kungsgård. I utkanten av egendomen finns ytterligare fyra jordbruk och ett trettiotal torp som hyrs ut som fritidshus.

Aktivt jordbruk bedrivs på gårdarna Hallsta, Nora, Kumla, Malmen och kungsgården som är den största. Alla gårdarna brukas av arrendatorer. På flera av gårdarna finns köttdjur som betar och håller landskapet öppet. På kungsgården hålls får och cirka 200 köttdjur. I slutet av 1990-talet investerades i ett nytt köttdjursstall. Produktionen av spannmål, hö och halm sker konventionellt och ekologiskt. Landskapet som vi ser det runt Tullgarn är ett resultat av flera hundra års statlig förvaltning. Tullgarn har varit statligt sedan 1772 då riksdagen köpte slottet och dess omgivande mark från släkten De la Gardie.

Rekreation och kunglig jakt

Redan 1984 bildades Tullgarns naturreservat och naturvårdsområde samt Furuholmens naturreservat. Området är en ostörd oas som bland annat innehåller ett rikt och varierat fågelliv med sällsynta och sårbara arter. Skogarna runt Tullgarn disponeras för kunglig jakt.

Tullgarn omnämnt redan 1288

Området runt Tullgarn har varit bebott sedan 1000-talet e Kr. Förutsättningarna med jakt, fiske och jordbruk var då liksom nu de bästa. Tullgarn har genom seklerna utvecklats från liten by till sätesgård och senare slott. Tullgarn omnämns i testamenten från 1288. Då var "Thullagarn" en by med några gårdar. Under 1400-talet växte Tullgarn av en by med sex gårdar, 1490 gjordes en huvudgård av tre av dem. Tullgarn växte sedan snabbt till ett stort gods, redan på 1500-talet ingick ett 40-tal gårdar i flera socknar. Bönderna på gårdarna betalade hyra till godsägaren i form av varor. Bönderna var också skyldiga att göra tjänster såsom att köra gödsel eller underhålla gärdesgårdar.

Från Vasa till hertig Fredrik Adolf

Efter att olika släkter har ägt gården kom den även en tid i Gustav Vasas ägo. Genom arvsskifte gick gården sedan till Kristina Nilsdotter som senare gifte in sig i släkten Sture. Karl Sture lät uppföra det första slottet "Stureborgen". Karl Sture och hans fru Katarina var de första som bodde på Tullgarn under längre tid. Bland ägarna till egendomen kan nämnas släkterna Bonde, Sparre, Gyllenstierna, Banér och Oxenstierna. Under många år ägdes egendomen av släkten De la Gardie. År 1772 tvingades Ulrik Gustaf De la Gardie sälja godset på offentlig auktion. Tullgarn köptes då in för kronans räkning och hertig Fredrik Adolf, son till kung Adolf Fredrik, fick dispositionsrätten.

Tullgarn är riksintresse för naturvård, friluftsliv och kulturminnesvård. Tullgarns slott och kungsgård är statligt byggnadsminne.

Hitta hit

Hitta till Tullgarns kungsgård

Tullgarns kungsgård, 619 94 Vagnhärad

Hitta på Google Maps