Lilla kungsladugården ligger några kilometer utanför Nyköping. Gården är fortfarande ett produktivt jordbruk och drivs av en arrendator med inriktning på spannmålsproduktion.

För att skapa förutsättningar för ett bärkraftigt jordbruk har Statens fastighetsverk (SFV) låtit köpa till mark från gården Vreta i närheten. Landskapet kring Lilla kungsladugården är öppet och vidsträckt med stora åkermarker.

Lilla Kungsladugarden i Nyköping. Huvudbyggnad och flygelbyggnad, båda i gul puts..

Mangårdsbyggnaden byggd 1874. Foto: Micael Edlund

Mat åt de kungliga

Redan under 1500-talet inrättade Gustav Vasa ett antal så kallade kungsladugårdar. Deras syfte var att producera mat åt det kungliga hovet. Lilla kungsladugården eller Tyska kungsladugården som den också kallades inrättades på 1570-talet under hertig Karls tid för att försörja slottet Nyköpingshus. Fyra gårdar anlades för detta syfte och centrum för administrationen låg på Stora kungsladugården, några hundra meter från den Lilla kungsladugården.

Efter branden i Nyköpingshus 1665 och i och med kungamaktens koncentration till Stockholm förlorade kungsladugårdarna sin betydelse, men Lilla kungsladugården förlorade sin betydelse som kungsgård redan 1625. Den har sedan dess arrenderats ut som jordbruk.

Arbetarbostäder på 1800-talet

Den ursprungliga mangårdsbyggnaden från 1700-talet är byggd av timmer på en mäktig källare med metertjocka väggar. Under 1800-talets slut byggdes huset om till arbetarbostad med flera lägenheter. En ny mangårdsbyggnad uppfördes 1874 av timmer med reverterad fasad. Mot gårdsplanen vetter en stor öppen veranda.

Vid gårdscentrum ligger även två timrade flygelbyggnader. Den ena uppfördes som köksflygel men används nu som bostad.

Markfördelning

Lilla kungsladugården består av totalt 291 hektar, varav:

  • 7 hektar skogsmark
  • 267 hektar åkermark
  • 1 hektar betesmark
  • 15 hektar övrig mark

Hitta hit

Hitta till Lilla kungsladugården, Nyköping

Lilla Kungsladugården , 611 92 Nyköping

Lilla kungsladugården på Google Maps