Besöksmål Besöksmål

Tofta högar är öppet för besök 

Tofta högar ligger på Bjärehalvön väster om Båstad. Det är ett fornlämningsområde med 21 synliga fornlämningar. Här finns gravar, högar och stensättningar från äldre bronsålder till yngre järnålder. Du kan också få se en skålgropssten och anlagda vallar.

Gravar från brons- och järnåldern

På 1970-talet undersöktes några av gravarna och vallanläggningarna. De arkeologiska undersökningarna ger oss en hint om hur Tofta högar har använts. I en av gravarna hittade man en stenfylld skeppssättning och i en liten stenkista fanns en urna med brända ben. Det visade sig vara en grav från yngre bronsåldern. Över skeppssättningen fanns ytterligare en grav från yngre järnåldern.

Religiösa ceremonier?

I vallanläggningen fanns spår av hus, men inget som tydde på att det har varit en bostad. Kanske kan det ha varit en byggnad för religiösa riter. Skålgropsstenen kanske också användes i ceremonierna. Vår kunskap om bronsålderns religiösa föreställningar och ceremonier är begränsad. Forntidens människor begravde ofta de döda nära boplatsen, så kanske var den mindre vallanläggningen ett bostadshus.

Tofta högar är en av de fastigheter som sedan januari 2015 togs över från Riksantikvarieämbetet och nu förvaltas av Statens fastighetsverk.

Hitta hit

Hitta till Tofta högar

Toftahögsvägen, 269 91 Båstad

Tofta högar