Ända sedan medeltiden har det funnits en borg vid Falsterbo. På 1300-talet hade den ett kärntorn och en salsbyggnad omgivna av en ringmur och vallgravar. Idag finns bara rester av den en gång mäktiga borgen kvar. 

Borgen nämns i skrift första gången 1311, då hade den förstörts i strid mellan Hansestäder och danske kungen Erik Menved. 

På 1300-talet byggdes en större och bättre befäst borg på platsen. Kungens fogde med följe flyttade hit
från Skanörs borg och Falsterbohus fungerade som en kunglig fogdeborg till 1530-talet. Då flyttade makten till Malmöhus och borgen i Falsterbo revs i slutet av 1500-talet.

Under 1300-talet och in på 1500-talet var Falsterbo en viktig handelsplats för Skånemarknaden och sillfisket. Köpmän i Hansan slog sig ner här och fick rättigheter att bedriva handel. I Falsterbo tog drottning Margareta emot rådsherrar och sändebud från andra länder. Här avled hennes son Olof 1387, bara 17 år gammal.

På 1880-talet och i tidigt 1900-tal grävde Gerog Karlin, en av grundarna till Kulturen i Lund, ut borgområdet. Åren 1934-35 undersöktes borgen av Lunds stadsantikvarie Ragnar Blomqvist. Borgen var täckt av stora mängder flygsand och till sin hjälp att gräva fram och frilägga borgen hade han en styrka vapenfria värnpliktiga. 

Hitta hit

Hitta till Falsterbohus borgruin

Margaretas väg 8, 239 40 Falsterbo

Falsterbohus ruin