Bäckaskog översteboställe, mera känt som Bäckaskog kungsgård, ligger cirka 12 kilometer nordost om Kristianstad, på ett näs mellan två sjöar. Arrendegården ligger strax norr om Bäckaskogs slott.

Under tidigt 1200-tal anlades vid Bäckaskog översteboställe ett premonstratenserkloster, en romersk-katolsk orden. Klosterbröderna var framstående lantbrukare och förde målmedvetet in nya idéer på lantbrukets, kreatursavelns och trädgårdsnäringens områden. Med tiden ökade munkarna sitt markinnehav och enligt en godsförteckning från 1584 ägde klostret bland annat 115 gårdar. Området utanför klostrets trädgård bestod av skogs-, ängs- och betesmarker med ett mindre inslag av åkerbruk. Dispositionen av området har med stor sannolikhet bibehållits ända sedan klostertiden.

Södra skånska kavalleriregementet

Vid reformationen år 1537 drogs byggnaden in till danska kronan och kom som förläning att tillhöra olika frälseätter. I samband med att Skåne blev svenskt drogs Bäckaskog in till den svenska kronan och 1680, i samband med reduktionen, anslogs Bäckaskog till översteboställe vid Södra skånska kavalleriregementet.

Många nya byggnader under Karl XV:s tid

I slutet av 1700-talet var generalguvernör Johan Christoffer Toll innehavare av Bäckaskog. Efter dennes död beslutade krigskollegiet att byggnaden inte längre skulle vara militärboställe utan övergå till arrendegård. Gården är belägen strax norr om Bäckaskog slott.

Kronprins Oskar tillträdde kungsgården som arrendator. År 1845 efterträdes han av kronprins Karl ( XV). Med Karl XV som arrendator utvecklades Bäckaskog till ett mönsterjordbruk och ett antal jordbruksbundna byggnader tillkom, bland annat den nuvarande arrendegården. Andra byggnader som uppfördes var en ny trädgårdsmästarbostad och ett orangeri.

Slott och park och jordbruk

Slottet och parkanläggningen är sedan 1950-talet skilda från jordbruket. Under 1900-talet har gränsen mellan inägor och utägor suddats ut och en del byggnader har försvunnit. År 1996 lämnade Domänverket över fastigheten till Statens fastighetsverk

Strandbete på Bäckaskogs gård. En tjurkalv står bland gräs och buskar.

Foto: Olle Nylind

Fakta

Markfördelning – Bäckaskog består av totalt 139 hektar, varav:

  • 96 hektar åkermark
  • 43 hektar betesmark

Hitta hit

Hitta till Bäckaskog, f d översteboställe

Barumsvägen 261, 291 68 Fjälkinge

Hitta på Google Maps