Rödkallen är en ö i yttersta havsbandet i Luleå skärgård och en utpost mot Finland. Här ryms fritidshus, historia och fiskelägen – gamla som nya.

Den cirka 34 hektar stora ön rymmer ett trettiotal byggnader som mest används som fritidshus. Strax nordost om dagens fiskeläge finns lämningar av ett äldre fiskeläge. Ordet "kall" förekommer i flera namn längs Bottenvikskusten. Ordet beskriver hur det förr såg ut på vintern. En "landkall" var en plats där isen tornade – eller bröt upp.

Modiga män

Redan under medeltiden besöktes Rödkallen av fiskare från Karlö i Finland. Framförallt var det den goda tillgången av strömming som lockade. Med tiden upptäckte även borgarna från Luleå det goda fisket vid ön. Under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet blev sjöfarten allt mer intensiv. Eftersom inseglingen till Luleå var fruktad installerades 1814 lotsar på Rödkallen. De utsågs bland fiskarbefolkningen och benämndes "modiga män".

Von Heidenstams fyr

1872 byggdes en fyr på Rödkallen, den konstruerades av Gustav von Heidenstam. Fyren byggdes med en modern stålkonstruktion som tillverkades i land och transporterades i delar till uppsättningsplatsen. Fyren som är 21,4 meter hög var i bruk i 100 år. I dag är den ett kulturminnesmärke på Rödkallen, ett vittne för den verksamhet som varit.

Kargt landskap och rikt fågelliv

Rödkallen ingår i naturreservatet "Rödkallen-Sörespen", som är av riksintresse för kulturminnesvården. Öns hedlandskap är kargt, den låga ön är till största delen täckt av svallad morän och sand. Här och var finns mindre dungar av al och tall. Stora mängder Bottenviksmalört växer på Rödkallen. Fågellivet är rikt med bland annat gäss, labb, roskarl och häckande tobisgrisslor.

Kapell för gudstjänst och som förråd

På 1700-talet var en präst ålagd att hålla gudstjänst ute vid fiskeläget om det låg så avlägset att man inte kunde åka fram och tillbaka på samma dag. Av denna anledning byggdes omkring år 1800 ett kapell av svenska och finska fiskare. Rödkallens kapell är byggt på en liten höjd och är betydligt högre än de flesta andra skärgårdskapell. Byggnaden användes, liksom de flesta skärgårdskapell, även som förråd för fiskeutrustning på vintern samt tjänade som sjömärke. Vid sidan om kapellet fanns också en klockstapel.

Magiska stenlabyrinter

På ön finns flera märkliga stenlabyrinter. Varför de byggdes är osäkert, det kan ha varit så att man "gick labyrint" för att förbättra fiskelyckan eller mildra de hårda vindarna. Labyrinternas historia fortsätter att förbrylla. Kanske finns så lite information om dem på grund av att man trodde att magin kunde gå förlorad om man berättade om den. På Rödkallen finns flera labyrinter, den största ligger strax intill fyren.

Rödkallen och fyren förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV). De flesta stugorna är privatägda, men marken arrenderas av SFV. Kapellet ägs av Svenska kyrkan.

Hitta hit

Hitta till Rödkallen

Rödkallen, 974 55 Luleå

Hitta på Google Maps