På Kronobergs kungsgård norr om Växjö kan du bo på lantgård och uppleva gården på nära håll. Området runt Kronoberg utnyttjas flitigt som ett stadsnära rekreationsområde. Här finns både badplats, grillplats och kulturstig.

Kronobergs kungsgård ligger bara 5 km från centrala Växjö. Gården ägs av staten och förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV). Gården har fungerat som arrendegård sedan 1998. Nuvarande arrendatorer driver gården med inriktning på nötköttproduktion kompletterat med lamm och gris i mindre skala samt en begränsad äggproduktion.

Verksamheten kombineras med turistverksamhet i form av "bo på lantgård" och studiebesök av skolor och förskolor. Gården har endast en liten spannmålsodling i syfte att bryta växtföljden. Markerna har en stor andel naturbete och man praktiserar växelbete mellan olika djurslag. Området är ett populärt utflyktsmål för stadsbor som vill återhämta sig, med tillgång till bad- och grillplats samt en kulturstig.

Vilande ko och större kalvar i en hage, Kronobergs kungsgård.

Foto: Mia Fernlund

Gammal bokskog på Hissö

Till Kronobergs kungsgård hör även ett antal öar strax norr om fastlandet. På östra delen av ön Hissö ligger ett naturskyddsområde som består av 150–200 år gammal bokskog. Området är en viktig lokal för insekter, lavar, svampar, mossor och fåglar. Det ingår även i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Väster om gamla Kronobergsvägen sträcker sig ett annat naturreservat ner mot de odlade markerna vid kungsgården. Reservatet utgörs av en äldre blandskog som domineras av barrträd. De mycket grova och gamla ekarna och tallarna samt inslaget av död ved gör reservatet värdefullt ur naturvårdssynpunkt.

Brun höna på väg ut ur ett grönmålat hönshus, Kronobergs kungsgård.

Foto: Melker Dahlstrand

Fornlämningar och ämbetsmän

Kronobergs kungsgård ligger inom ett av de mest fornlämningsrika områdena i landet. Här har det i princip alltid bott människor vilket syns på de många fornlämningarna runt kungsgården. Kungsgården har största delen av tiden bebotts av biskopar eller landshövdingar men även kungliga ämbetsmän som fogdar, ståthållare eller befattningshavare. Kronobergs kungsgård har också gett namn till länet Kronoberg.

Under 1720-talet fick landshövdingebostället en ståndsmässig bebyggelse som passade för en storgård. Sedan residenset i Växjö stod klart år 1848 har kungsgården endast använts för sommarboende landshövdingar. År 1942 förvärvade Växjö stift en del av tomtmarken till Kronobergs kungsgård och anlade en kyrklig folkhögskola. Skolbyggnader och elevhem byggdes, ett äldre sädesmagasin flyttades och byggdes om till kapell. År 1959 brann det äldre boningshuset, herrgården, ner.

Bevarad mangårdsbyggnad

Den enda byggnaden som finns bevarad i dag från landshövdingetiden är arrendatorsbostaden som fungerar som huvudbyggnad. Den finns med på en karta från 1902 men byggnadens ålder är osäker. Mangårdsbyggnadens ursprungliga förstukvist revs någon gång före 1960. År 2010 rekonstruerades den utifrån gamla fotografier och en sittbänk i original som hittats på gården. Ladugården uppfördes 1930 och man ser på den höga takresningen att den är uppförd på en större gård.

Rödmålat torp omgivet av grönska, Kronobergs kungsgård.

Foto: Mia Fernlund

Två torp kvar

Torparna var viktiga i det arbetskraftsintensiva jordbruk som kungsgården bedrev. I början av 1900-talet fanns det femton torp här, nu finns endast Trädgårdstorpet och Skönborg kvar. Trädgårdstorpet är avstyckat i Trädgårdstorpet och lilla Trädgårdstorpet, båda används i dag som bostäder. Vid Trädgårdstorpet hör ladugården fortfarande till kungsgården och den används i dag som stall.

I dag är Kronobergs Kungsgård hyresgäst.

Fakta

Kronobergs kungsgård består av totalt 360 hektar, varav:

273 hektar skogsmark
41 hektar åkermark
24 hektar betesmark
24 hektar övrig mark

Hitta hit

Hitta till Kronobergs kungsgård

Kronobergs kungsgård, 352 63 Växjö

Hitta på Google Maps