Huseby är en av de mest intakta och välbevarade bruksmiljöerna i södra Sverige och ett av länets mest besökta turistmål. Här finns vackra promenadstigar, ett utarrenderat jord- och skogsbruk samt möjlighet till både jakt och fiske på markerna.

Huseby ligger i Småland ca 20 km sydväst om Växjö. Området är en gammal gods- och bruksmiljö med herrgård, slottspark, lantbruk, torp och skogsmark. Huseby är en av de mest intakta och välbevarade bruksmiljöerna i södra Sverige och ett av länets mest besökta turistmål med ca 150 000 besökare/år.

Jordbruket på Huseby är utarrenderat och drivs med inriktning på djurhållning. På gården finns mjölkkor, köttdjur och ungdjur. Gården bedriver också spannmåls- och vallodling. 1998 uppfördes en ny ladugård för mjölkproduktion och 2004 byggdes den gamla stenladugården om till en modern ungdjursladugård med lösdrift.

Åkermark inramad av grönskande lövträd vid Huseby kronoegendom. Ett flyttblock ligger mitt på fältet.

Foto: Mia Fernlund

Jordbruk och kanoner

Huseby var fram till 1600-talet en vanlig småländsk by som levde av jordbruk. I Gustav Vasas jordebok från 1545 angavs att byn bestod av fyra skattegårdar som tillhörde självägande bönder, en gård som tillhörde Växjöbiskopen och en frälsegård. Biskopsgården var störst och kallades Gamlegården. På 1620-talet anlade riksamiralen Karl Karlsson Gyllenhielm ett järnbruk där eftersom platsen ansågs idealisk för det. Alla råvaror fanns tillhands: sjömalm för att utvinna järn, skog för träkol och vatten för vattenkraft och transporter. Huseby bruksgård blev sätesgård.

Åkermarken låg troligtvis i anslutning till själva gården, medan övrig mark norr och österut var äng. Bruket var igång i över 300 år och tillverkade bland annat kanoner och sättugnar. Man blåste tackjärn fram till 1930 men gjuteriet var i drift ända in på 1950-talet. Jord- och skogsbruket var viktiga näringar vid sidan av järnverksamheten och är så än i dag. Hela egendomen testamenterades till svenska staten av Florence Stephens som avled 1979.

Jakt och fiske på Huseby

Huseby är en stor egendom med drygt 1 500 hektar skog. Under stormen Gudruns framfart 2005 drabbades Huseby hårt då ungefär 100 000 kubikmeter skog slogs omkull. Skogarna runt Huseby erbjuder stora möjligheter till jakt på älg, rådjur, vildsvin och småvilt. För den fiskeintresserade finns goda möjligheter till fiske i sjöarna Åsnen, Salen och Madsjön. Fiskekort köps på Huseby Bruks Turistinformation.

Husebymaden. Våtmark med högt gräs som växer i vatten. Invid sankmarken står ett knotigt träd. Vår och knoppande vitsippor.

Naturreservatet Husebymaden. Foto: Mats Larshagen

Naturreservat med strövstigar och fågeltorn

Naturreservatet Husebymaden sträcker sig från Huseby bruk och ner mot sjön Maden. Området är särskilt intressant för fåglar som är beroende av grunda vatten och betade strandängar. I de många lövträden och ekarna i området trivs lavar, svampar och insekter. För att underlätta för besökare finns anlagda strövstigar och fågeltorn. På Huseby bruk finns också naturum Kronoberg med mer information om naturreservatet och Husebymaden och natur i Kronobergs län.

Huseby förvaltas av Statens fastighetsverk. Brukningscentrum anses som en av de värdefullaste bebyggelsemiljöerna i länet och är klassat som riksintresse.

Huseby bruksområde blev statligt byggnadsminne 1993.

Fakta

Huseby kronoegendom består av totalt 2091 hektar, varav:

1537 hektar skogsmark
229 hektar åkermark
108 hektar betesmark
217 hektar övrig mark

Bilder

Arrendatorbostaden vid Huseby kronoegendom. En gul trävilla med vita snickerier och brutet tegeltak. Sommar och grönska.

Arrendatorbostaden . Foto: Mia Fernlund

Ruiner av gamla kolugnar vid Huseby kronoegendom. Tegelväggar och rostiga plåtdörrar är överväxta av sly. Sommar och grönska.

Gamla kolugnar. Foto: Mia Fernlund

Huseby kronoegendom. Skogsbacke med vitsippor i naturreservatet Husebymaden.

Naturreservatet Husebymaden. Foto: Patrik Ulander

Knotig ek i en hage vid Huseby bruk.

Naturreservatet Husebymaden. Foto: Mia Fernlund

Osby offerlund vid Huseby kronoegendom. Stora, lummiga ekar på ett blommande fält.

Naturreservatet Osby offerlund. Foto: Per Linder

Hitta hit

Hitta till Huseby kronoegendom

Huseby Bruk, 340 32 Grimslöv

Hitta på Google Maps