I centrala Göteborg ligger kvarteret Residenset, ett kvarter som består av fyra byggnader från olika tider – Länsresidenset, Landstatshus A och B samt hörsalsbyggnaden. Under 2024–2025 kommer SFV att genomföra flera renoveringar i kvarteret vars byggnader har högt kulturhistoriskt värde. Först ut är en fasad- och fönsterrenovering av Landstatshus B.

Ett högt kulturhistoriskt värde

Den äldsta byggnaden i Kv Residenset, Länsresidenset, byggdes som ett privat stadspalats i mitten av 1600-talet och är en av Göteborgs äldst bevarade byggnader. Här har landshövdingar bott och verkat i över 300 år. Byggnadens nuvarande utseende är från 1851.

Intill Länsresidenset mot Södra Hamngatan uppfördes i början av 1700-talet det första landskontoret, föregångaren till dagens länsstyrelse. Detta hus revs senare och ersattes med Landstatshus A år 1923. För att klara av att husera länsstyrelsens växande verksamhet har kvarteret fortsatt att byggas till i omgångar. Landstatshus B tillkom under 1940-talet, och därefter så sent som år 1996 uppfördes en hörsal mot Stora Badhusgatan.

Byggnaderna i kvarteret har högt kulturhistoriskt värde. Länsresidenset och Landstatshus A är statliga byggnadsminnen. Landstatshus B, hörsalen och tomtmarken har av regeringen föreslagits att få samma skydd och utreds nu.

Dagens användning

Byggnaderna i Kv Residenset, som sammanlagt innehåller ca 6 000 kvadratmeter lokalyta, används i dag – utöver bostad och representationsvåning för landshövdingen – till kontor, framför allt åt Länsstyrelsen i Västra Götaland. SFV:s Göteborgskontor finns inrymt i Landstatshus B. Hörsalen hyrs ut till konferenser eller tillställningar av olika slag.

Kommande renoveringar

Under 2024–2025 kommer SFV att renovera delar av kvarteret. Interiört kommer en tidigare bostadsdel i länsresidenset att renoveras och göras om till representationsytor. Vi kommer även att bygga om i Landstathus B och hörsalsbyggnaden för att Länsstyrelsen ska få en bättre arbetsmiljö. Exteriört kommer vi att renovera fönster i etapper på länsresidenset och Landstatshus A, samt tak, fasad- och fönster på Landstatshus B. I samband med takrenoveringen på Landstatshus B utreder vi även möjligheten att tillföra solceller.

Exteriörer och fasader av byggnaderna bredvid residenset ut mot gatan.

Denna bild visar hörsalen och Landstadshus B. Foto: SFV

Fasad- och fönsterrenovering av Landstatshus B

Landstatshus B, som består av två delar sammanfogade i en rektangel, är ritad av arkitekt Erik Friberger. Byggnaden, som stilmässigt hör till svensk funktionalism, har en fasad i gult handslaget tegel. Under årens lopp har väder och vind lett till att underhållsbehovet tilltagit.

Under renoveringen kommer tegelfasaden att rengöras och fogas om. Frostskadade stenar kommer att bytas ut. Tegelskiftet ovan fönster inklusive armeringen/stålbalken kommer att tas ned och ersättas med nya tegelbalkar.

Redan 2014 byttes en del av byggnadens fönster ut. I samband med det projektet hittade vi ett original fönster bakom ett ventilationsgaller. Detta fönster mättes upp och nya tillverkades som kopior på det ursprungliga. De fönster som nu kommer att bytas ut kommer att få samma fina utformning.

Tidsplan för fasad- och fönsterrenovering

Fasadrenoveringen av Landstatshus B kommer att utföras i två etapper med start våren 2024. I den första etappen, som pågår under den varma årstiden, ingår långsidan mot söder. I etapp två, som genomförs under motsvarande period år 2025, ingår gavelsidan mot Stora Badhusgatan och långsidan mot innergården.

Vad gäller information om de interiöra projekten återkommer vi lite längre fram.

Kontakt