Kulturvärden

Generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren

Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk. Foto: Ida Borg

Krönika Arvet ger oss riktning

Det sägs att om man inte känner till det förflutna, förstår man inte heller nutiden och är inte heller lämpad att forma framtiden. På SFV minns vi och har lärt av vår historia.

För fem år sedan inledde vi ett förändringsarbete med fokus på att bygga en god förvaltningskultur och stärka anseendet för SFV. Vi skulle möta kritiken som riktats mot oss efter den stora korruptionsskandalen som skakade om myndigheten och etablera en stark styrning och intern kontroll. Den fasen är nu avslutad och vi tar nu nästa steg. Med oss har vi viktiga erfarenheter och vi utgår idag från en ny bas och den statliga värdegrunden. Arvet från förr ger oss riktning i vårt dagliga arbete och nödvändig långsiktighet i våra framtidsplaner.

Utgångspunkten för hela vår verksamhet är att bevara värden i byggnader, anläggningar, skogs- och jordbruksmarker under mycket lång tid framöver. Att stärka vår långsiktiga fastighetsförvaltning är också ett av våra målområden de kommande åren liksom att utveckla en föredömlig skötsel av kultur- och naturmiljöer och att minska vårt klimatavtryck.

Vi ska sköta, levandegöra och använda fastigheterna så att de finns kvar till glädje och nytta för kommande generationer. Det gör vi genom att bevara biologisk mångfald i skog och mark och bidra till arbetet med gestaltade livsmiljöer som vi dagligen berättar om i alla våra kommunikationskanaler. Ett exempel på det är årets digitala satsning på Hemliga rum, då vi bjöd in till sju oväntade och ibland svåråtkomliga platser bland alla de fastigheter som vi förvaltar. Seriens avsnitt har hittills visats nära 400 000 gånger.

Jag hoppas att kommande generationer ska imponeras av hur vi utvecklade våra fastigheter.

SFV har, som en av Sveriges största markägare, goda möjligheter att bidra till hållbar utveckling och klimatanpassning. Vi utgår från de globala målen för en hållbar utveckling i Agenda 2030. Det betyder att vi på olika sätt ska arbeta för en hållbar utveckling och minska vår klimatpåverkan – från cirkulärt byggande och återbruk till sänkt energiförbrukning och användandet av förnybar energi. Åtgärder som också är mycket viktiga för våra hyresgäster.

Under pandemin har vi ställts inför en rad utmaningar och utvecklat nya arbetssätt. Dessa prövningar som så många av våra hyresgäster drabbades av och som påverkade hela samhället har också stärkt oss. Nu är vi åter i en osäker tid med höga elpriser, inflation och fördyrade levnadsomkostnader. Den säkerhetspolitiska situationen har förvärrats i och med Rysslands invasion i Ukraina. Något som kommer att påverka Sverige för lång tid framöver och som kräver en omfattande planering och dialog med våra hyresgäster.

Vi anpassar oss samtidigt som vi arbetar vidare med att föra stora och viktiga projekt i hamn runt om i landet och i våra ambassadbyggnader på olika håll i världen. I Stockholm börjar renoveringen av Rosenbad att bli klar trots utmaningar, inte minst under pandemin. Under hösten kunde våra hyresgäster flytta in i det gamla båtsmanhuset Kasern II på Skeppsholmen som ­restaurerats efter en svår brand. I Lund pågår renovering av universitetshuset och nya växthus byggs i Botaniska trädgården. Också i Uppsala händer det mycket: Gustavianum renoveras liksom Trädgårdsvillan och barockträdgården i Botaniska trädgården för att nämna några av alla stora och små projekt.

Och arbetet fortsätter. Vi samlar krafter inför det nya året och siktar mot framtiden. Jag hoppas att kommande generationer ska imponeras av hur vi renoverade och utvecklade våra fastigheter och hur vi dokumenterade vårt arbete. Det är viktigt för att man i framtiden ska kunna se hur vi gjorde och tänkte.