Kulturvärden

Visa bildspel

Anna Åström, Statens fastighetsverks hållbarhetschef. Foto: Erik Flyg

Krönika De globala målen styr vårt jobb

Det är med stor förväntan jag ser fram emot nyinvigningen av Nationalmuseum. Från den 13 oktober välkomnas vi tillbaka till ett av Sveriges främsta museer.

Förutom att ge möjligheten att ta emot dubbla antalet besökare och utöka utställningsytorna så har Statens fastighetsverk tillsammans med sina samverkanspartners jobbat aktivt genom hela projektet för att bygga ett grönt museum med höga miljöambitioner och respekt för kulturhistoriska värden.

Konstruktionen har anpassats för att klara havsnivåhöjningar i ett 100-årsperspektiv, materialen har bedömts utifrån sin miljö- och hälsopåverkan och byggnaden beräknas använda en dryg tredjedel mindre köpt energi än tidigare. Avancerad teknik övervakar och reglerar temperatur, ljus och luftfuktighet. Arbetsmiljö och säkerhet har varit i fokus under byggtiden men även i relation till den personal som framöver ska arbeta på plats. Dessutom har SFV installerat ett lokalt omhändertagande av regnvatten för att inte Nationalmuseums vackra koppartak ska belasta Saltsjön med metaller.

Ombyggnationen av Nationalmuseum är ett exempel på hur Statens fastighetsverk bidrar till FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling och Agenda 2030. Agenda 2030 ska genomsyra arbetet för en hållbar utveckling på global, regional och lokal nivå för näringsliv, offentlig förvaltning och individer.

Agenda 2030 adresserar SFV:s kärnuppgift.

Anna Åström, hållbarhetschef SFV

Inom Statens fastighetsverk pågår det ett intensivt arbete som kopplar till ytterligare ett globalt mål, Fredliga och inkluderande samhällen (mål 16). Målet omfattar bland annat säkerställandet av en god förvaltningskultur med effektiva, rättssäkra och transparenta institutioner.

En del i detta är att bygga en organisation som på bästa sätt kan leda och samverka med de många tusen konsulter och entreprenörer som deltar i vårt uppdrag att hållbart förvalta fastigheter. Det sistnämnda en del i mål 17, Stärka genomförandet och partnerskapet för en hållbar utveckling.

Det arbete som nu pågår inom Statens fastighetsverk är också en förutsättning för att vi ska lyckas bidra till andra mål som vi som myndighet har stor inverkan på. Agenda 2030 adresserar nämligen SFV:s kärnuppgift: att skydda och trygga kultur- och naturarvet och hållbart bruka skogar (mål 11, 15). Som en del av bygg- och fastighetsbranschen har vi också stor påverkan när det gäller att ställa om till en hållbar produktion med hållbara offentliga upphandlingsmetoder (mål 12). Och med de många besöksmål, skogar och parker vi förvaltar kan vi bidra till hälsa och välbefinnande (mål 3).

En central uppgift för oss är givetvis också att hejda klimatförändringarna (mål 13). Här krävs det samhälleliga transformationer för att klara målet. Det räcker inte med att bara skruva på befintlig teknik eller jobba med anpassning. Utmaningen är att hålla världen på spåret efter Parisavtalet.

Statens fastighetsverk ser hållbarhet som verksamhetskritiskt. Det handlar om att ta ansvar, minimera risker och öka vår genomförandekraft. Genom vår förvaltning av byggnader, skog och mark i Sverige och utomlands påverkar vi samhället. Men vi påverkas också samtidigt av vår omvärld, till exempel genom ett förändrat klimat, förändrat säkerhetsläge och ökad digitalisering. Vi behöver därför vässa vår kapacitet att klara fler aspekter, fler avväganden och utveckla vår verksamhet. Idag ställs ökade krav på ansvarstagandet genom hela värdekedjan. Vi gör det genom att ha en närmare dialog med våra intressenter och ta hjälp av Agenda 2030 i vårt arbete och styrning.