Kulturvärden

Ingrid Eiken Holmgen, generaldirektör för Statens fastighetsverk

Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk. Foto: Jeanette Hägglund

Krönika Till glädje och nytta för kommande generationer

För att få perspektiv brukar jag ibland reflektera över det särskilda uppdrag som Statens fastighetsverk har.

 Vår myndighet har rötter i 1600-talet och bär med sig erfarenheter av en lång byggnadshistoria. Det är en verklig förmån att få arbeta med såväl nya som historiska byggnader och med den mark som i stor utsträckning symboliserar vårt land.

Vårt ansvar är att bevara värden i byggnader, anläggningar samt skogs- och jordbruksmarker under mycket lång tid framöver. För att bara ge ett par exempel från det gångna året: Renoveringen av Stockholms slotts fasader, vårt i särklass längsta projekt, fortgår och ska vara klart cirka 2040. I Mexiko City är ett nytt ambassadkansli färdigställt, med solceller på taket och eget vattenreningsverk.

Som landets största markägare har vi möjlighet att bidra till hållbar utveckling och bevarande av både kultur- och naturvärden samt till klimatanpassningen. Dessa frågor är centrala, även i våra byggprojekt. Vi har kommit långt med vår satsning på solceller och även undersökt hur vi ska möjliggöra ett mer storskaligt och effektivt arbete med återbruk i våra byggprojekt. Planeringen tar nu nästa kliv mot att långsiktigt bibehålla och stärka den biologiska mångfalden, bland annat genom en särskild metod för planering av grön infrastruktur i landskapet.

Det är också långsiktigheten och hållbarheten i vårt arbetssätt som jag tror har hjälpt oss genom ännu ett speciellt år. Som för alla andra har pandemin haft konsekvenser för SFV både i Sverige och utomlands. Samverkan och dialog med våra hyresgäster har varit extra viktigt under dessa omständigheter. Generellt har dock vår verksamhet löpt på bra, tack vare stora ansträngningar och extra insatser från våra medarbetare och samarbetspartners.

Årsredovisningen för 2021 visar att SFV har en välskött ekonomi i balans och ett resultat som möter regeringens avkastningskrav.

Långsiktigheten och hållbarheten i vårt arbetssätt har hjälpt oss genom ännu ett speciellt år.

Vår myndighet har i ett flertal år genomfört ett omfattande förändringsprojekt. Det har handlat om att etablera en god förvaltningskultur, bland annat genom att stärka ledarskapet, ändra organisationen, involvera medarbetarna mer samt förbättra styrning och kontroll. Vi ser nu fina resultat i verksamheten men vårt arbete för att fortsätta utvecklas och möta nya krav är ett ständigt pågående arbete för oss precis som i alla verksamheter.

Jag vill att SFV ska vara en föredömlig myndighet och en pålitlig aktör inom byggbranschen. Vi ska förknippas med kvalitet och hållbarhet, effektivitet och tillgänglighet, kompetens och engagemang samt ett etiskt förhållningssätt som väcker respekt.

I alla delar av landet och bakom varje fasad döljer sig unika berättelser och kunskaper från tidigare generationers byggare och brukare. Jag känner ödmjukhet inför det arv som vi tillsammans har fått förtroende att vårda, bevara och utveckla och inför det nya som skapas. Hos oss finns stor kompetens och erfarenhet som både skänker stolthet och skapar trygghet.

Med modern teknik och traditionellt hantverk bevaras byggnader och minnen – samtidigt som vi skriver ny byggnadshistoria för samtid och framtid. SFV:s fantastiska medarbetare och samarbetspartners får dagligen drömmar att komma till liv genom sitt engagemang och sin expertis. Allt till glädje, insikt och nytta för våra hyresgäster, för allmänheten och för kommande generationer.

Ingrid Eiken Holmgren
generaldirektör, Statens fastighetsverk