Kulturvärden

Ingrid Eiken Holmgen, generaldirektör för Statens fastighetsverk

Ingrid Eken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk. Foto: Jeanette Hägglund

Krönika En hållbar värld där vi kan göra skillnad

Vi har nu hunnit en bit in på 2020 och årets planer för Statens fastighetsverk (SFV) är i full gång att förverkligas. Vi är närmare de mål vi föresatt oss att uppnå senast 2022, även om det återstår en del. Årsredovisningen för 2019 visar också att SFV har fina resultat. Vi når, i allt väsentligt, både verksamhetsmässiga och finansiella krav.

I och med verksamhetsstrategin 2018 inleddes ett förändringsarbete som sträcker sig över flera år och som vi kallar SFV 2022. Under 2019 har vi bland annat infört en särskild ansvarskod för våra leverantörer. Internt fortsätter vi att förenkla och förtydliga våra processer och att stärka förvaltningskulturen. Vi arbetar målmedvetet för att SFV ska vara en modern, föredömlig och attraktiv arbetsplats med god styrning och intern kontroll.

Vi har ett viktigt samhällsuppdrag: att förvalta och utveckla fast egendom som staten äger och som har eller har haft en väsentlig roll i Sveriges historia. Vi förvaltar även fastigheter där det av andra skäl beslutats att staten genom SFV ska svara för fastigheternas förvaltning och utveckling.

Bredden i vårt uppdrag är stor, både innehållsmässigt och geografiskt, med mark och byggnader från nordligaste Norrbotten till sydligaste Skåne och med ambassader och residens i ett 60-tal länder.

Ett axplock av aktuella händelser: Renoveringen av Rosenbad pågår och det planerade arbetet för om- och tillbyggnaden av Kungliga Operan har tagit viktiga steg på vägen. I Uppsala är renoveringen klar av Carolina Rediviva, Sveriges äldsta forskningsbibliotek, med bättre tillgänglighet och anpassat till moderna krav på arbets- och studiemiljö. Många av våra fastigheter är besöksmål och vi tecknade 2019 ett tioårigt samarbetsavtal med Kalmar kommun angående utvecklingen av Kalmar slott och ett femårigt avtal för Borgholms slottsruin med Borgholms kommun.

Förra året nyinvigdes Sveriges ambassad i Oslo – chefsbostaden inrymmer nu även det tidigare kansliet. En kostnadseffektiv lösning som går helt i linje med SFV:s arbete att bidra till Agenda 2030 och målet social hållbarhet.

Med utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 arbetar vi helhjärtat för en hållbar utveckling med förbättrad tillgänglighet och bättre resursutnyttjande i våra fastigheter. SFV:s skogsbruk är FSC-certifierat och vårt miljöarbete är ISO-certifierat. Vi arbetar nu för att SFV åter ska bli ISO-certifierade inom områdena kvalitet och arbetsmiljö, och alla våra långsiktiga mål är kopplade till Agenda 2030.

Jag fortsätter att, i stort sett varje vecka, besöka SFV:s verksamheter – våra fastigheter, våra hyresgäster och lokalkontor med medarbetare på 23 orter i Sverige. Det ger mig en god inblick i den enorma variation av förutsättningar som förekommer inom vår myndighet och även den kompetensbredd som mina medarbetare besitter.

Arbetet med att utveckla SFV:s verksamhet fortsätter, och jag känner mig trygg och förväntansfull inför vårt fortsatta arbete. Jag känner mig stolt och glad över de fina resultat som alla engagerade medarbetare har lyckats med under 2019. Tillsammans hjälps vi åt att göra SFV:s verksamhet ännu bättre.