Kulturvärden

Generaldirektör Bo Jonsson

Bo Jonsson, generaldirektör vid Statens fastighetsverk 2003-2010. Foto: Melker Dahlstrand

Krönika Kulturvärden har bestått och förändrats!

När jag tillträdde som generaldirektör och chef för Statens fastighetsverk (SFV) hade min första ledare i Kulturvärden rubriken ”Kulturvärden består och utvecklas”. Jag skrev där att jag med stort intresse tagit del av den alldeles utmärkta tidskriften Kulturvärden och att min ambition var att inte bara försvara den väl etablerade positionen utan att tidskriften även skulle utvecklas och få en ökad spridning.

Jag kan konstatera att en hel del hänt under de gångna åren som har gjort att både spridningen och läsvärdet har ökat. Uppskattningen från läsare som jag möter är mycket stor. Den nyligen gjorda läsarundersökningen visar också ett mycket gott helhetsbetyg.

Kärnan med mycket kunniga skribenter och ett utmärkt redaktionsskap i kombination med en fantastisk guldgruva att ösa ur är naturligtvis grundläggande för initierade och intressanta nedslag i vårt nationella kulturarv och även andra delar av det fastighetsbestånd som SFV förvaltar. Detta i kombination med förändrad och mer lättillgänglig layout har gjort att Kulturvärden har blivit ännu mer attraktiv.

I och med detta nummer tas ett nytt steg i utvecklingen av tidskriften som jag hoppas ska locka allt fler att ta del av allas vår gemensamma egendom.

I min andra ledare i Kulturvärden angav jag att utvecklingen av SFV till att vara en alltmer professionell förvaltare av det nationella kulturarvet var en central utgångspunkt för mitt arbete. Ett mycket viktigt steg togs i det avseendet i och med att jag inrättade Kulturarvsenheten. Det var en klar markering både inåt och utåt att kulturarvsfrågorna och hanteringen av dessa är av helt avgörande betydelse för hur väl SFV ska kunna leva upp till att vara det nationella kulturarvets förvaltare.

I visionen slås fast att SFV inte bara ska vara ett nationellt och internationellt föredöme utan även ett välkänt sådant. Jag upplever tydligt att SFV har fått en mycket stark ställning när det gäller att på ett trovärdigt sätt göra de grannlaga avvägningar som måste till när flera hundraåriga kulturmiljöer ska bevaras, utvecklas och anpassas till nya krav som ställs både på verksamhet som bedrivs i dessa miljöer och på fastighetsförvaltningen som sådan. Det arbetssätt som numera tillämpas med vårdprogram som bas, obligatorisk kulturarvsutbildning och bland annat slottsarkitektfunktionen, är delar i den kvalitetssäkring som ska göra det möjligt för SFV att verka i ett system med egenkontroll och inte behöva vara ställd under detaljtillsyn.

Det är naturligtvis en betydelsefull uppgift för Kulturvärden att förmedla allt det professionella arbete som SFV utför i dessa avseenden. Under de nu dryga sju år som jag skrivit ledare i Kulturvärden har fokus varit just på frågeställningar som hänger samman med SFV:s förvaltning av det nationella kulturarvet. Många av frågeställningarna finns i hög grad kvar och kommer säkert att föranleda en och annan ledare även i fortsättningen. För min del är dock denna ledare den sista. Jag vill framföra mitt stora tack för den mycket stimulerande tid som varit och önskar både den nye ledarskribenten och tidskriften som sådan all lycka i framtiden. Jag kommer att fortsätta vara en mycket intresserad läsare.

Adjö och farväl!

Bo Jonsson
generaldirektör