Stipendier ur Stiftelsen Helgo Zettervalls fond

Statens fastighetsverk disponerar en del av avkastningen från Helgo Zettervalls fond "till främjande av den svenska byggnadskonstens utveckling". Stipendier delas årligen ut för utbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt inom arkitekturens område. Du som är student vid en teknisk högskola, doktorand, forskare eller praktiskt verksam kan söka.

Stipendievillkor

För de medel som ställts till Statens fastighetsverks förfogande har, inom ramen för testamentesvillkoren, angetts följande stipendievillkor:

 • Fondmedlen skall användas för att understödja utbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt inom arkitekturens område.
 • Behöriga sökande är studerande vid tekniska högskolor (eller motsvarande) som fullgjort den teoretiska delen av studierna, doktorander, forskare, praktiskt verksamma, organisationer m fl.
 • Stipendiater skall vara bosatta och verksamma i Sverige.
 • För examensarbeten utdelas normalt ej mer än 10 000 kr per ansökan.
 • Medel utgår ej för löne-, mat- eller traktamentskostnader, ej heller för ordinarie verksamhet i organisations eller myndighets regi.
 • Bidrag till praktiska bygg- eller restaureringsarbeten medges ej.
 • Vid bedömningen prioriteras ansökningar där resultatet avses spridas och bidra till kunskapsuppbyggnad om, eller utveckling av den svenska byggnadskonsten.
 • Ansökningsperioden pågår 1 februari – 3 maj 2023 och beslut om stipendier meddelas i augusti/september varje år.
 • Beviljat medel betalas ut i september/oktober varje år.
 • Ansökan lämnas via avsedd blankett som fås av Statens fastighetsverk.

Stipendiater

Nedan publiceras de fem senaste årens stipendiater och projekt som fått stipendiet. Stipendiater finns sedan 2003 och en förteckning över dessa går att få av vår registratur via arkivarie@sfv.se

2022 års stipendiater

År 2022 tilldelades 8 ansökningar av totalt 15 inkomna stipendier ur Stiftelsen Helgo Zettervalls fond.

 • Ali Naman Karim, 16 000 kr, Superisolerande puts för renovering och nybyggnation

 • Anders Bergström, 40 000 kr, Återutgivning av Eva von Zweigbergks artikelserie ”Vad gör arkitekten” 1961

 • Pål Röjgård Harryan, 25 000 kr, Om att uppleva rum och arkitektur

 • Sara Davin Omar, 10 000 kr, Out of Control when I Turn my Power On

 • Tina Westerlund, 50 000 kr, Vetenskapligt seminarium inkl därpå följande seminarierapport (Forum för trädgårdshistorisk forskning)

 • Alexia Staaf, 15 000 kr, Momentan arkitektur – att rita och skildra tillfällig arkitektur, en fältguide

 • Maja Morota, 15 000 kr, Momentan arkitektur – att rita och skildra tillfällig arkitektur, en fältguide

 • Mikael Nädele, 25 000 kr, Skrift om hissprojekt i Skansen Kronan

2021 års stipendiater

2020 års stipendiater

2019 års stipendiater

2018 års stipendiater

2017 års stipendiater

2016 års stipendiater

Testamentesvillkor

Testamentet föreskriver att årsavkastningen skall användas till understöd åt svenska högskoleutbildade arkitekter, vilka av ålder eller sjukdom kommit i sådan  att ekonomisk hjälp anses påkallad men även åt hjälp till behövande änkor och omyndiga barn efter arkitekter med sådan utbildning. Skulle något år hela avkastningen ej behövas för understöd får resterande understödsmedel enligt testamentet överlämnas till Statens fastighetsverk som ”äger att därmed på sätt som ämbetsverket anser lämpligt, söka medverka till främjandet av den svenska byggnadskonstens utveckling”. Merparten av avkastningen används numera för detta sistnämnda ändamål i form av stipendier.

Beskattning

Stiftelsen har ett kvalificerat allmännyttigt ändamål och är därmed begränsat skattskyldig. Mottagaren är inte skattskyldig för stipendier från sådan stiftelse under förutsättning att stipendiet utgetts till fullföljd av stiftelsens ändamål.

Styrelse

Fondens styrelse består av tre ledamöter från Statens fastighetsverk och två ledamöter som utses av Sveriges Arkitekter. Ordförande i styrelsen är generaldirektören för Statens fastighetsverk. Fondmedlen är placerade i värdepapper och förvaltas av SEB under överinseende av stiftelsens styrelse.

Läs mer om Helgo Zettervalls fond

Stiftelsen Helgo Zettervalls fond tillkom 1955, då Helgo Zettervalls son Folke och dennes maka Elin testamenterade sin kvarlåtenskap till Byggnadsstyrelsen för att bilda en fond till minne av Helgo Zettervall. 1993 övertog Statens fastighetsverk ansvaret för stiftelsen. Fonden delar ut bidrag, stipendier och Helgopriset.