Stipendier ur Stiftelsen Helgo Zettervalls fond

Statens fastighetsverk disponerar en del av avkastningen från Helgo Zettervalls fond "till främjande av den svenska byggnadskonstens utveckling". Stipendier delas årligen ut för utbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt inom arkitekturens område. Du som är student vid en teknisk högskola, doktorand, forskare eller praktiskt verksam kan söka.

Ansökan 2024

Ansökningsperioden är från den 31 januari till den 21 april 2024 och görs på ansökningsblanketten tillsammans med bifogat CV.

Stipendievillkor

För de medel som ställts till Statens fastighetsverks förfogande har, inom ramen för testamentesvillkoren, angetts följande stipendievillkor:

 • Fondmedlen skall användas för att understödja utbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt inom arkitekturens område.
 • Behöriga sökande är studerande vid tekniska högskolor (eller motsvarande) som fullgjort den teoretiska delen av studierna, doktorander, forskare, praktiskt verksamma, organisationer m fl.
 • Stipendiater skall vara bosatta och verksamma i Sverige.
 • För examensarbeten utdelas normalt ej mer än 10 000 kr per ansökan.
 • Medel utgår ej för löne-, mat- eller traktamentskostnader, ej heller för ordinarie verksamhet i organisations eller myndighets regi.
 • Bidrag till praktiska bygg- eller restaureringsarbeten medges ej.
 • Vid bedömningen prioriteras ansökningar där resultatet avses spridas och bidra till kunskapsuppbyggnad om, eller utveckling av den svenska byggnadskonsten.
 • Ansökningsperioden för nästa år meddelas i början av 2024. Beslut om stipendier meddelas i augusti/september varje år.
 • Beviljat medel betalas ut i september/oktober varje år.
 • Ansökan lämnas via avsedd blankett som fås av Statens fastighetsverk.
 • Personligt CV ska bifogas ansökan.

Stipendiater

Nedan publiceras de fem senaste årens stipendiater och projekt som fått stipendier. Stipendiater finns sedan 2003 och en förteckning över dessa går att få av vår registratur via utlamnande@sfv.se

2023 års stipendiater

År 2023 tilldelades 13 stipendier, av totalt 25 inkomna ansökningar, ur Stiftelsen Helgo Zettervalls fond.

 • Forum för trädgårdshistorisk forskning - styrelsen genom Tina Westerlund, 50 000 kr, Vetenskapligt seminarium inklusive därpå följande seminarierapport, trädgårdens gröna golv genom tiderna.
 • Tobias Thiel, 20 000 kr, Mellanrummets arkitektur, kartlägga Stockholms mellanrum.
 • Stefan Günther, 50 000 kr, Carl Wilhelm Carlberg och Gunnebo slott.
 • Sara Torsson Szyber, 40 000 kr, Resursutveckling av överblivet kl-trä från husproduktion.
 • Tove Sjöberg, 24 000 kr, ACAN Sverige kommunikation/kunskapsdelning/klimatinsikt - kunskapsdelning om byggd miljös påverkan på klimat.
 • Lycke Förell, 25 000 kr, Arkitekturverkstad på Eggeby gård – en kreativ och inkluderande lärandemiljö för barn och unga.
 • Stellan Gulde, 50 000 kr, A storage for seed and grains, visionsstudie Södertälje hamn.
 • Ingvar Blixt, 50 000 kr,  Karlsborgs fästning - utan motstycke.
 • Österlens Museum - Ulrika Wallebom, 25 000 kr, Simrishamn 900 år, del 3 (K Barups artikel).
 • Ida Netterberg, 10 000 kr, Ornaments - a forgotten language, (Exjobb om ornamentik keramik).
 • Johan Örn, 20 000 kr, ”The Master Carpenter´s Cabin, Axel Kandell monografi om ett hus.
 • Karin Westermark, 40 000 kr, Arts and Craftsträdgården – förebild i sökandet efter en hållbar trädgårdskonst och landskapsarkitektur.
 • Anna-Karin Nilsson, 40 000 kr, Dokumentation av Västerhaninge centrum.

2022 års stipendiater

2021 års stipendiater

2020 års stipendiater

2019 års stipendiater

2018 års stipendiater

Testamentesvillkor

Testamentet föreskriver att årsavkastningen skall användas till understöd åt svenska högskoleutbildade arkitekter, vilka av ålder eller sjukdom kommit i sådan  att ekonomisk hjälp anses påkallad men även åt hjälp till behövande änkor och omyndiga barn efter arkitekter med sådan utbildning. Skulle något år hela avkastningen ej behövas för understöd får resterande understödsmedel enligt testamentet överlämnas till Statens fastighetsverk som ”äger att därmed på sätt som ämbetsverket anser lämpligt, söka medverka till främjandet av den svenska byggnadskonstens utveckling”. Merparten av avkastningen används numera för detta sistnämnda ändamål i form av stipendier.

Beskattning

Stiftelsen har ett kvalificerat allmännyttigt ändamål och är därmed begränsat skattskyldig. Mottagaren är inte skattskyldig för stipendier från sådan stiftelse under förutsättning att stipendiet utgetts till fullföljd av stiftelsens ändamål.

Styrelse

Fondens styrelse består av tre ledamöter från Statens fastighetsverk och två ledamöter som utses av Sveriges Arkitekter. Ordförande i styrelsen är generaldirektören för Statens fastighetsverk. Fondmedlen är placerade i värdepapper och förvaltas av SEB under överinseende av stiftelsens styrelse.

Läs mer om Helgo Zettervalls fond

Stiftelsen Helgo Zettervalls fond tillkom 1955, då Helgo Zettervalls son Folke och dennes maka Elin testamenterade sin kvarlåtenskap till Byggnadsstyrelsen för att bilda en fond till minne av Helgo Zettervall. 1993 övertog Statens fastighetsverk ansvaret för stiftelsen. Fonden delar ut bidrag, stipendier och Helgopriset.