Stiftelsen von Rothsteins donationsfond

Resestipendier för studier utomlands från Stiftelsen von Rothsteins donationsfond - för din personliga utveckling inom byggnadskonsten.

Fonden har tillkommit genom förordnande i testamente av professorn och intendenten vid dåvarande Överintendentsämbetet Edvard von Rothstein (1821-1890) och hans hustru Christine Elisabeth. Avkastningen ska bland annat användas till stipendier för studier utomlands inom byggnadskonstens område.

 • Sökande ska vara anställd vid Boverket, Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk eller länsstyrelserna.
 • Sökande ska ha examen från högskola som arkitekt, landskapsarkitekt, inredningsarkitekt eller fysisk planerare alternativt vara praktiskt utövande arkitekt (MSA). Det räcker inte att ha motsvarande eller liknande utbildning.

Här hittar du information och ansökningsblankett

Stipendiater 2022

Viktoria Buskqvist, 30 000 kronor för att resa till Japan – Tokyo och Kyoto i syfte att studera träets grundläggande värden och kvalitéer i Japansk arkitektur.   

Kicki Eldh, 24 000 kronor, för att resa till Italien, Rom och Pompeji. Till Rom i syfte att studera samspel mellan byggnation från olika tidsperioder, tillbyggnader och nybyggnader. Till Pompeji för att följa upp studier från 2010, speciellt gravarkitektur.  

Gemensam ansökan från Anna Davis, Helena Holst, Karolina Embring och Lisa Palmér, 45 600 kronor (11 400 kr/pers) för att resa till Storbritannien – London. Syftet med resan är att ta del av och se konsekvenser och möjligheter som lagförändringar och avregleringar för byggsektorn och samhällsplaneringssektorn inneburit i Storbritannien. Detta för att förstå vad det kan innebära för Sverige där samma utveckling kan noteras. Syftet är också att studera hur de i London arbetat för att anpassa planeringen till kommande klimatförändringar.

Angelica Åkerman, 35 000 kronor, för att resa till Danmark, Finland, Norge och Island. Genom att studera skillnader och likheter i en rad olika platser i Norden vill hon fördjupa sig kring hur olika synsätt och metoder genererar olika resultat och lösningar. Vad finns det likheter, mönster tendenser och lärdomar?

2021 års stipendiater

För vad kan man söka?

 • Stipendiet är ett resestipendium och avser studier utomlands inom byggnadskonstens område.
 • Studierna ska syfta till personlig utveckling.
 • Sökande kan få stipendiemedel för studieresor, boende, inträden, litteratur med mera. Sökande kan däremot inte få medel för matkostnader eller förlorad arbetsinkomst.
 • Stipendiemedel ska inte utgå till sådan verksamhet som myndigheterna ska utföra själva.
 • Resan måste göras efter att beslut fattats, vilket sker i slutet av oktober månad.

Urvalskriterier

 • Resan ska avse studier inom byggnadskonstens område och ska syfta till personlig utveckling inom området.
 • Någon övre åldersgräns finns inte, men företräde ska lämnas för yngre sökande.
 • Det går att få stipendium flera gånger, men företräde ska som regel lämnas för nya sökande.
 • Fonden ser positivt på ansökningar med fler än en sökande – gärna gemensamma från sökberättigande myndigheter. Detta för att befrämja samverkan.
Porträtt av Edvard von Rothstein 	Foto: Östergötlands museum

Edvard von Rothstein. Foto: Östergötlands museum

Edvard von Rothstein genomgick studier i Hamburg och vid byggnadsakademin i Berlin 1843-1848. Efter studierna blev han extra ordinarie arkitekt vid Överintendentsämbetet i Stockholm. Han var anställd som arbetschef för Stockholms stads vattenbyggnader 1849-1875 varvid han uppgjorde ritningar och förslag till Karlsbergskanalen, kajerna på Blasieholmen, Strandvägen, Vasabron och Veterinärinstitutet. von Rothstein var även lärare vid Konstakademin inom byggnadslära en tid och 1871 blev han professor inom arkitektur. Genom sitt testamente gjorde han en donation till Serafimerlasarettet där en minnestavla om honom finns och instiftade samtidigt von Rothsteinska stipendiet för arkitekturstuderande. Edvard von Rothstein dog den 29 november 1890 i Stockholm.

Visste du att:

Visste du att Edvard von Rothstein var en av de experter som anlitades för att bedöma arkitekten Friedrich August Stülers museiförslag i syfte att hitta lösningar för att minska byggkostnaderna när Nationalmuseum byggdes.

Ansökan

 • Vid ansökan används denna särskild ansökningsblankett. Den kan också beställas per telefon 010 478 70 00 eller per mejl rothstein@sfv.se.
 • Ansökan ska innehålla en detaljerad resplan och kostnadsuppskattning inklusive delkostnader. Av ansökan ska framgå vad du för din personliga del hoppas få ut av resan samt studiemetodik och kontakter.

Ansökan om stipendium ska vara inne senast den 28 mars 2023 och skickas till:

Stiftelsen von Rothsteins donationsfond
c/o Statens fastighetsverk
Box 2263
103 16 Stockholm

eller till rothstein@sfv.se (ange ”von Rothsteins donationsfond” i ärende/rubrik).

Reserapport

 • Resan ska genomföras inom två år från det att stipendium beviljades.
 • Senast fyra månader efter att stipendiet har utnyttjats skall stipendiaten lämna en reserapport till sin arbetsgivare och till fonden. Vi ser dessutom positivt till att den sprids i en vidare krets.
 • Av rapporten skall även framgå hur du bedömer att resan bidragit till din professionella och personliga utveckling.
 • Om tilldelat stipendium inte utnyttjats eller du inte inkommer med reserapport efter genomförd resa är du skyldig att betala tillbaka stipendiet om du fått en utbetalning.

GDPR

Genom ansökan om bidrag betraktas uppgiftslämnandet som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Statens fastighetsverk är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Information om Stiftelsen von Rothsteins donationsfonds hantering av dina personuppgifter hittar du här: GDPR .