Stiftelsen von Rothsteins donationsfond

Resestipendier för studier utomlands från Stiftelsen von Rothsteins donationsfond - för din personliga utveckling inom byggnadskonsten. Ansökningstiden är mellan den 13 december 2023 och 29 mars 2024.

Fonden har tillkommit genom förordnande i testamente av professorn och intendenten vid dåvarande Överintendentsämbetet Edvard von Rothstein (1821-1890) och hans hustru Christine Elisabeth. Avkastningen ska bland annat användas till stipendier för studier utomlands inom byggnadskonstens område.

 • Sökande ska vara anställd vid Boverket, Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk eller länsstyrelserna.
 • Sökande ska ha examen från högskola som arkitekt, landskapsarkitekt, inredningsarkitekt eller fysisk planerare alternativt vara praktiskt utövande arkitekt (MSA). Det räcker inte att ha motsvarande eller liknande utbildning.

För vad kan man söka?

 • Stipendiet är ett resestipendium och avser studier utomlands inom byggnadskonstens område.
 • Studierna ska syfta till personlig utveckling.
 • Sökande kan få stipendiemedel för studieresor, boende, inträden, litteratur med mera. Sökande kan däremot inte få medel för matkostnader eller förlorad arbetsinkomst.
 • Stipendiemedel ska inte utgå till sådan verksamhet som myndigheterna ska utföra själva.
 • Resan måste göras efter att beslut fattats, vilket sker i slutet av oktober månad.

Urvalskriterier

 • Resan ska avse studier inom byggnadskonstens område och ska syfta till personlig utveckling inom området.
 • Någon övre åldersgräns finns inte, men företräde ska lämnas för yngre sökande.
 • Det går att få stipendium flera gånger, men företräde ska som regel lämnas för nya sökande.
 • Fonden ser positivt på ansökningar med fler än en sökande – gärna gemensamma från sökberättigande myndigheter. Detta för att befrämja samverkan.
Porträtt av Edvard von Rothstein 	Foto: Östergötlands museum

Edvard von Rothstein. Foto: Östergötlands museum

Ansökan

Ansökningstiden är mellan den 13 december 2023 och 29 mars 2024.

Stipendieansökan ska göras på anvisad blankett och vara SFV tillhanda senast 2024-03-29.

Reserapport

 • Resan ska genomföras inom två år från det att stipendium beviljades.
 • Senast fyra månader efter att stipendiet har utnyttjats skall stipendiaten lämna en reserapport till sin arbetsgivare och till fonden. Vi ser dessutom positivt på att den sprids i en vidare krets.
 • Av rapporten ska det även framgå hur du bedömer att resan bidragit till din professionella och personliga utveckling.
 • Om tilldelat stipendium inte utnyttjats eller om du inte inkommer med reserapport efter genomförd resa är du skyldig att betala tillbaka stipendiet om du har fått en utbetalning.

GDPR

Genom ansökan om bidrag betraktas uppgiftslämnandet som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Statens fastighetsverk är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Information om Stiftelsen von Rothsteins donationsfonds hantering av dina personuppgifter hittar du på sidan om GDPR.

Vem var Edvard von Rothstein?

Edvard von Rothstein genomgick studier i Hamburg och vid byggnadsakademin i Berlin 1843-1848. Efter studierna blev han extra ordinarie arkitekt vid Överintendentsämbetet i Stockholm. Han var anställd som arbetschef för Stockholms stads vattenbyggnader 1849-1875 varvid han uppgjorde ritningar och förslag till Karlsbergskanalen, kajerna på Blasieholmen, Strandvägen, Vasabron och Veterinärinstitutet. von Rothstein var även lärare vid Konstakademin inom byggnadslära en tid och 1871 blev han professor inom arkitektur. Genom sitt testamente gjorde han en donation till Serafimerlasarettet där en minnestavla om honom finns och instiftade samtidigt von Rothsteinska stipendiet för arkitekturstuderande. Edvard von Rothstein dog den 29 november 1890 i Stockholm.

Tidigare stipendiater

Beviljade stipendier 2023

Gemensam ansökan från Malin Lindström, Maria Reuterskiöld och Anna Enberg, 60 000 kronor (20 000 kr/pers.) för att resa till Italien. Syftet med resan är att tillsammans bidra och fördjupa sina kunskaper av renässansens anläggningar i Venesia och Rom.

Fabian Stål, 42 000 kr, för att resa till Japan och besöka städerna Sapporo, Tokyo och Nagano. Resans syfte är att studera hur ett olympiskt spel med sin tillfällighet påverkar sin stad eller sin kontext mer eller mindre permanent med avseende på arkitektur, användning och sociala struktur.

Tatjana Joksimovi, 20 000 kronor, för att resa till Istanbul i Turkiet. Resans syfte är att genom studiebesök möta experter inom kulturmiljö, konst, kultur och arkitekturhistoria i Istanbul, fördjupa sina kunskaper och vidare inspiration.

Sara Hultén, 4 052 kronor för komplettering av beviljat stipendium till Lissabon 2020 då inflationen förändrats från ansökningsdagen tills att resan genomfördes.

Visste du att:

Visste du att Edvard von Rothstein var en av de experter som anlitades för att bedöma arkitekten Friedrich August Stülers museiförslag i syfte att hitta lösningar för att minska byggkostnaderna när Nationalmuseum byggdes.