Stiftelsen von Rothsteins donationsfond

Resestipendier för studier utomlands från Stiftelsen von Rothsteins donationsfond - för din personliga utveckling inom byggnadskonsten. Ansök senast den 29 mars 2022.

Fonden har tillkommit genom förordnande i testamente av professorn och intendenten vid dåvarande Överintendentsämbetet Edvard von Rothstein (1821-1890) och hans hustru Christine Elisabeth. Avkastningen ska bland annat användas till stipendier för studier utomlands inom byggnadskonstens område.

 • Sökande ska vara anställd vid Boverket, Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk eller länsstyrelserna.
 • Sökande ska ha examen från högskola som arkitekt, landskapsarkitekt, inredningsarkitekt eller fysisk planerare alternativt vara praktiskt utövande arkitekt (MSA). Det räcker inte att ha motsvarande eller liknande utbildning.

Stipendiater 2021

Rasmus Renglin, 29 000 kronor: för att resa till Azorerna, Shetlandsöarna, Färöarna, Island med förhoppning om att få en djupare insikt i symbiosen mellan begreppen material/resurs, behov/miljö, verktyg, tanke/idé. Huvudfrågeställning: Kan vägen till framgångsrik formgivning och gestaltning av människans byggnader och redskap bli tydlig genom att resa till och studera livet på avlägsna öar?

Therese Sonehag, 30 000 kronor: för att resa till Svalbard i syfte att utveckla sin kunskap om miljöfrågor med särskild fokus på återbruk genom samarbete och utbyte med nordiska arkitekt- och forskarkollegor.  

Gunilla Fagerström, 15 000 kronor: för att resa till Fürth, Tyskland där hon vill studera byggemenskapen Spiegelfabrik med syftet att utöka sin kunskap om kollektiva bostadslösningar i ett annat land.

För vad kan man söka?

 • Stipendiet är ett resestipendium och avser studier utomlands inom byggnadskonstens område.
 • Studierna ska syfta till personlig utveckling.
 • Sökande kan få stipendiemedel för studieresor, boende, inträden, litteratur med mera. Sökande kan däremot inte få medel för matkostnader eller förlorad arbetsinkomst.
 • Stipendiemedel ska inte utgå till sådan verksamhet som myndigheterna ska utföra själva.
 • Resan måste göras efter att beslut fattats, vilket sker i slutet av oktober månad.

Urvalskriterier

 • Resan ska avse studier inom byggnadskonstens område och ska syfta till personlig utveckling inom området.
 • Någon övre åldersgräns finns inte, men företräde ska lämnas för yngre sökande.
 • Det går att få stipendium flera gånger, men företräde ska som regel lämnas för nya sökande.
 • Fonden ser positivt på ansökningar med fler än en sökande – gärna gemensamma från sökberättigande myndigheter. Detta för att befrämja samverkan.
Visa bildspel

Edvard von Rothstein.

Ansökan

 • Vid ansökan används denna särskild ansökningsblankett. Den kan också beställas per telefon 010 478 70 00 eller per mejl rothstein@sfv.se.
 • Ansökan ska innehålla en detaljerad resplan och kostnadsuppskattning inklusive delkostnader. Av ansökan ska framgå vad du för din personliga del hoppas få ut av resan samt studiemetodik och kontakter.

Ansökan om stipendium ska vara inne senast den 29 mars 2022 och skickas till:

Stiftelsen von Rothsteins donationsfond
c/o Statens fastighetsverk
Box 2263
103 16 Stockholm

eller till rothstein@sfv.se (ange ”von Rothsteins donationsfond” i ärende/rubrik).

Reserapport

 • Resan ska genomföras inom två år från det att stipendium beviljades.
 • Senast fyra månader efter att stipendiet har utnyttjats skall stipendiaten lämna en reserapport till sin arbetsgivare och till fonden. Vi ser dessutom positivt till att den sprids i en vidare krets.
 • Av rapporten skall även framgå hur du bedömer att resan bidragit till din professionella och personliga utveckling.
 • Om tilldelat stipendium inte utnyttjats eller du inte inkommer med reserapport efter genomförd resa är du skyldig att betala tillbaka stipendiet om du fått en utbetalning.

GDPR

Genom ansökan om bidrag betraktas uppgiftslämnandet som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Statens fastighetsverk är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Visste du att:

Visste du att Edvard von Rothstein var en av de experter som anlitades för att bedöma arkitekten Friedrich August Stülers museiförslag i syfte att hitta lösningar för att minska byggkostnaderna när Nationalmuseum byggdes.