Svar på remisser

Statens fastighetsverk svarar varje år på remisser som direkt eller indirekt berör myndigheten. Här presenteras en sammanfattning av våra svar på remisser från regeringen, departement med flera och från andra förvaltningsmyndigheter. 

Vill du se remissvaren i sin helhet?

Om du vill läsa remissvaren eller ta del av äldre yttranden, kontakta vår funktion för utlämnande av allmän handling på 010 478 76 36 eller mejl utlamnande@sfv.se. På Regeringens webbplats publiceras svar från dem som har ombetts att svara på en remiss.

Remissvar 2024

 • Yttrande över Klimat- och näringslivsdepartementet remiss säker och effektiv tillgång till mätvärden på den svenska slutkundsmarknaden, 2024-04-24
 • Yttrande över Landsbygds- och infrastrukturdepartementets remiss av Byggkontrollutredningens betänkande Ordning och reda - förstärkt och tillförlitlig byggkontroll (SOU 2023:70, 2024-04-24)
 • Yttrande över Landsbygds- och infrastrukturdepartementets remiss Aktsamhet vid bygg- rivnings- och markåtgärder, 2024-03-20

Remissvar 2023

 • Yttrande över Boverkets remiss ”Boverkets förslag till föreskrifter om översiktsplan; med konsekvensutredning”, 2023-06-14
 • Yttrande över remiss Färdplan för ett hållbart län – åtgärdsprogram för miljömässigt hållbar samhällsutveckling, 2023-04-12
 • Yttrande remiss Strategi för kustskydd för Malmö stad, 2023-04-05

Remissvar 2022

 • Yttrande över Naturvårdsverkets rapport Redovisning av regeringsuppdrag att se över systemet för avgifter för sådan prövning och tillsyn som sker enligt miljöbalken och Statskontorets rapport Redovisning av regeringsuppdrag – Översyn av systemet för prövning och tillsyn som sker enligt miljöbalken, 2022-10-12.
 • Yttrande över betänkandet Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen (SOU 2022:33), 2022-10-12.
 • Yttrande över betänkandet Rätt och rimligt för statligt anställda, 2022-09-21.
 • Yttrande över Finansdepartementets remiss av Boverkets rapport Översyn av ombyggnad i PBL, Förslag till en förtydligad reglering, 2022-09-21.
 • Yttrande över Finansdepartementets remiss av Boverkets rapport (2021:25) Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala detaljplaner, 2022-05-11.
 • SFV:s yttrande över Finansdepartementets brådskande remiss av promemorian Insatser på plan- och byggområdet med anledning av invasionen av Ukraina, Fi2022/00934 SFV:s dnr 0898/22 - 2022-03-21.
 • Yttrande över promemorian Aktivitetskravet i plan- och bygglagen (Ds 2021:36), 2022-02-23

Remissvar 2021

 • Yttrande över Finansdepartementets remiss Ett nytt regelverk för bygglov, SOU 2021:47, 2021-10-27
 • Yttrande över Miljödepartementets remiss Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd, SOU 2020:78, 2021-04-28
 • Yttrande över Finansdepartementets remiss Betänkandet Bygg och bo till lägre kostnad — förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet, SOU 2020:75, 2021-04-21.
 • Yttrande över Näringsdepartementets remiss av promemoria med förslag om ny beslutsordning för statens försäljning av mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen, 2021-03-10.
 • Yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter om klimatdeklarationer för byggnader, 2021-02-24.

Remissvar 2020

 • Yttrande beträffande Riksarkivets (RA) föreskrifter om gallring efter skanning, 2020-11-13.
 • Yttrande över Kulturdepartementets remiss: Betänkandet Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21), 2020-08-12.
 • Beträffande remiss av Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet samt genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybarhetsdirektivet, 2020-06-03. 
 • Remissvar Promemorian om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer samt Promemorian om dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer, 2020-05-27.
 • Yttrande över Finansdepartementets remiss Kommittén för modernare byggregler slutbetänkande, SOU
  2019:6, 2020-05-06.
 • Remissvar Skatteverkets promemoria Ökade möjligheter till automatiserat beslutsfattande på fastighetstaxeringsområdet, 2020-04-22.
 • Yttrande över Boverkets remiss av förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan samt Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan, 2020-03-05.

Remissvar 2019

 • Yttrande över Infrastrukturdepartementets Promemoria Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation, 2019-11-26.
 • Yttrande över Boverkets förslag till ändring av byggregler, 2019-10-09.
 • Yttrande över Finansdepartementets Promemoria Byggnaders energiprestanda, 2019-10-14.
 • Yttrande över Finansdepartementets remiss av Lantmäteriets delrapport 2019-01-31 om Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner, 2019-11-26.
 • Yttrande över Infrastrukturdepartementets betänkande Mindre aktörer i energilandskapet - förslag med effekt, 2019-10-30.
 • Yttrande över Infrastrukturdepartementets remiss om Moderna tillståndsprocesser för elnät, 2019-10-23.
 • Yttrande över Justitiedepartementets betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen, 2019-03-26.
 • Yttrande över Miljö- och energidepartementets remiss Meddelande från kommissionen En red jord åt alla - En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi, 2019-02-12.
 • Yttrande över Kulturdepartementets Utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket, 2019-09-18.
 • Yttrande över Näringsdepartementets remiss Översiktsplaneutredningens betänkande verkställbarhet av lov (PDF-dokument, 2019-04-09.
 • Yttrande över Skatteverkets promemoria Vissa fastighetstaxeringsfrågor, 2019-01-14.
 • Yttrande över Justitiedepartementets utredning av Skogsbränderna sommaren 2018, 2019-05-07.
 • Yttrande över Boverkets remiss Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning, 2019-07-01.
 • Yttrande över remiss om Ändringar av järnvägsförordningens bestämmelser om upphörande av underhåll, nedläggning, upplåtelse och överlåtelse av järnväg, 2019-09-25.
 • Yttrande över Näringsdepartementets remiss Översiktsplaneutredningens betänkande Privat initiativrätt – Planintressenters medverkan vid detaljplaneläggning, SOU 2019:9, 2019-05-28.
 • Yttrande över Näringsdepartementets remiss Översiktsplaneutredningens betänkande Verkställbarhet av lov, SOU 2018:86, 2019-04-09.
 • Yttrande över Arbetsmiljöverkets remiss Föreskrifter om arbetsplatsens utformning, 2019-03-14.

Remissvar 2018

 • Yttrande över Näringsdepartementets remiss för författningsförslag Dokumentationssystem för byggprodukter; författningsförslag Klimatdeklaration av byggnader; Kommittén för modernare byggreglers förslag av Resurseffektiv användning av byggmaterial, 2018-11-25.
 • Yttrande över Miljö- och energidepartementets remiss Ekologisk kompensation, 2018-09-26.
 • Yttrande över Näringsdepartementets remiss Ett snabbare bostadsbyggande, SOU 2018:67, 2018-12-11.
 • Yttrande över Miljö- och energidepartementets remiss av Naturvårdsverkets skrivelse "Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära lägen", 2018-10-23.
 • Yttrande över Näringsdepartementets remiss Översiktsplaneutredningens betänkande En utvecklad översiktsplanering, Del 1: Att underlätta efterföljande planering, SOU 2018:46, 2018-10-23.
 • Betänkande angående SOU 2017:95 Ett land att besöka. En samlad politik för Hållbar turism och växande besöksnäring, 2018-04-17.
 • Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget "Effektivare beredning av vissa ändringar i jaktförordningen", 2018-02-09.
 • Beträffande Energimarknadsinspektionens rapport Ei 2017-08 Funktionskrav på elmätare, 2018-02-02.
 • Promemorian Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov, 2018-02-02.
 • Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i, 2018-01-19.
 • Beträffande Boverkets rapport en mer förutsägbar byggprocess, Förenklad kontroll av serietillverkade hus, 2018-01-19.
 • Yttrande avseende Riksrevisionsrapport - Bristande kontroller och uppföljning av upphandling 2017 med dnr 3.1.2-2017-0648, 2018-01-19.
 • Beträffande Boverkets rapport 2017-26 Altaner, solcellsplaneler och solfångare i PBL, 2018-01-05.

Remissvar 2017

 • Beträffande Remittering av promemorian Elmarknadslag, 2017-12-11.
 • Beträffande Remittering av Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020-2023, 2017-12-11.
 • Yttrande över Näringsdepartementets remiss Delbetänkande En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet SOU 2017:73, 2017-12-07.
 • Konsultation i frågor som rör det samiska folket Ds 2017:43, 2017-11-20.
 • Yttrande över Näringsdepartementets remiss Översiktsplaneutredningens betänkande Detaljplanekravet SOU 2017:64, 2017-10-26.
 • Yttrande över "Laponia-förvaltningen - En utvärdering", 2017-09-06.
 • Beträffande Energimarknadsinspektionens rapport 2017:05. Ny modell för elmarknaden, 2017-09-29.
 • Yttrande över Miljö- och energidepartementets remiss Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42. Vem har ansvaret?, 2017-09-21.
 • Kommunikation för vår gemensamma säkerhet, 2017-04-06.
 • Beträffande Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi, 2017-04-01.
 • Yttrande över Näringsdepartementets remiss om överklagande mm, 2017-03-24.
 • Yttrande över slutbetänkande av Parlamentariska landsbygdskommittén, SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd, 2017-03-21.
 • Yttrande över Planering och beslut för hållbar utveckling - Miljöbalkens hushållningsbestämmelser SOU 2015:99, 2017-02-22.
 • Synpunkter på "frågor kring 2009 års renskötselkonvention", 2017-01-18.
 • Beträffande förslag till strategi för ökad användning av solel och förslag till heltäckande solelsstatistik, 2017-01-11.
 • SFV:s synpunkter på de förslag som framkommer i Skogsstyrelsens meddelande Skogliga skattningar av laserdata, 2017-01-11.

Remissvar 2016

 • Tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder, 2016-12-19.
 • Underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges nationella skogsprogram, 2016-11-14.
 • Slutbetänkandet av utredning om upphandling och villkor enligt kollektivavtal, 2016-10-28.
 • Regional indelning - tre nya län, 2016-09-30.
 • Ersättning vid expropriation av bostäder Fs 2016:16, 2016-09-28.
 • Remittering av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM 482 om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021-2030 för att skapa en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen, 2016-09-22.
 • Remittering av Europeiska kommissionens förslag COM 479 om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen, 2016-09-22.
 • Effektivare hyres- och arrendenämnder, 2016-08-18.
 • Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande, 2016-09-06.
 • Otillåtna bosättningar, 2016-08-29.
 • Förslag till svenska bestämmelser för invasiva främmande arter, 2016-07-05.
 • Plats för fler som bygger mer, 2016-04-29.
 • Miljömålsberedningen med förslag om ett klimatpolitiskt ramverk inklusive klimatmål, 2016-06-08.
 • Den särskilda norrlandsskattenivån och vissa statsstödskrav på elskatteområdet, 2016-04-01.
 • Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering för byggande, 2016-03-29.
 • Riktlinjer för forskning och innovation på energiområdet för perioden 2017-2010, 2016-03-24.
 • Gestaltad livsmiljö. En ny politik för arkitektur, form och design. SOU 2015:88, 2016-03-11.
 • Översyn av regelverket om de kyrkliga kulturminnena, Riksantikvarieämbetets rapport, 2016-03-10.
 • Ändring i rennäringsförordningen 1993:384, 2016-02-15.

Remissvar 2015

 • Förslag till ändring i förordningen m energideklaration för byggnader, 2015-12-11.
 • Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse, 2015-12-03.
 • Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden, 2015-11-09.
 • Tröskeleffekter och förnybar energi - förslag till permanent lösning, 2015-09-29.
 • En ny Säkerhetsskyddslag, 2015-09-02.
 • Informations- och cybersäkerhet i Sverige - Strategi och åtgärder för säker information i staten, 2015-09-02.
 • Förslag till svensk tillämpning av nära nollenergibyggnader, 2015-08-31.
 • Gränser i havet, 2015-08-19.
 • Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museet - en kraftsamling för konsten, arkitekturen och formen, 2015-04-28.
 • Miljö- och energidepartementet beträffande förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, 2015-04-27.
 • Vissa punktskatter inför budgetpropositionen för 2016, 2015-04-27.
 • Betänkande Planera för effekt! SOU 2014:84, 2015-04-14.
 • Boverkets rapport 2014:22 - Expertfunktion för byggskador, 2015-02-16.
 • Boverkets rapport Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad, 2015-02-09.
 • Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt under ockupation, 2015-01-27.