Styrelse

SFV leds av en styrelse med en extern ordförande som ansvarar inför regeringen. Generaldirektören är ansvarig inför styrelsen och ingår i den. I styrelsen ingår, utöver ordförande och ledamöterna, två personalrepresentanter utsedda av de lokala fackliga organisationerna samt SFV:s rättschef. Regeringen utser såväl styrelseledamöter som ordförande.

Styrelsen beslutar bland annat om:

  • SFV:s verksamhetsidé och vision
  • policyer för hyra, hållbarhet, informationssäkerhet, kommunikation, medarbetare, säkerhet, upphandling och upplåning
  • budgetunderlag med investeringsplan
  • årsredovisning och tertialrapporter.

Regeringen har utsett följande personer att vara ledamöter i styrelsen för Statens fastighetsverk till och med den 28 februari 2026.

Gunnar Larsson

Ordförande, f.d. generaldirektör Kammarkollegiet

Gunnar Larsson i kavaj och slips med glasögon.

Ann-Christin Nykvist

Ledamot, f.d. generaldirektör Statens tjänstepensionsverk

Olof Johansson

Ledamot, skogspolitisk chef på Sveaskog

Olof Johansson i jacka lutar sig mot ett träd.

Johan Bill

Ledamot, direktör på Swedavia

Tove Friberg

Ledamot, divisionschef Post- och telestyrelsen

Fredrik Linder

Ledamot, stadsantikvarie och chef för Stadsmuseet

Två personalrepresentanter och SFV:s rättschef som är sekreterare och kontaktperson för styrelsen.

Internrevisionen

SFV lyder under internrevisionsförordningen, vilket innebär att SFV har en anställd internrevisionschef. Internrevisionen ska i sitt arbete vara oberoende och objektiv och är organiserad direkt under styrelsen.