Staber och avdelningar

Ledningsstöd

Ledningsstöd ansvarar övergripande för; myndighetens arbetssätt och roll som förvaltningsmyndighet, stöd till GD och samordning av GD-möten, arkiv och registratur, samordning av utlämnande av allmänna handlingar, utveckling och kvalitetssäkring av myndighetens förvaltning av information, förvaltningsrättsliga frågor och stöd till myndigheten i rättsliga frågor förutom i det fastighetsrättsliga ansvarsområdet, samordning av besvarande av allmänna remisser, myndighetens krisberedskap, informationssäkerhet, säkerhetsskyddsfrågor, samt samordning och utveckling av arbetet med övriga säkerhetsfrågor. Ledningsstöd leds av en direktör och är uppdelad i funktioner och enheter som leds av enhetschefer. 

Här ingår:

 • Säkerhetsskydd
 • Arkiv och informationsförvaltning
 • Hållbarhetschefen
 • Säkerhetschefen

Finansstaben

​Finanstaben ansvarar för; verksamhetsstyrning, finansiell styrning, budgetering, uppföljning, redovisning och de myndighetsgemensamma system som stödjer styrningen. Vidare ansvarar staben för en sammanhållen internservice, administration och lokalförsörjning. Staben ska utveckla SFV:s finansiella och ekonomiska uppföljning av fastighetsförvaltning, byggprojekt och annan verksamhet. Staben leds av en direktör och är uppdelad i enheter som leds av enhetschefer. 

Här ingår

 • Ekonomi
 • GD-stöd och verksamhetsstyrning
 • Upphandling
 • Internservice

HR-staben

HR-staben ansvarar för; att strategiskt driva och utveckla en enhetlig personalpolitik som genomsyrar organisationen och är i linje med verksamhetens vision och långsiktiga mål, chefsförsörjning och kompetensförsörjning, att leda arbetet med ledarskap, medarbetarskap och värdegrundsfrågor, intern styrning och kontroll avseende arbetsmiljö- och arbetsrättslig lagstiftning, konsultativt stöd och vägledning till den övriga organisationen, samverkan och förhandling med personalorganisationerna samt intendenturfrågor. Staben leds av en direktör. 

Kommunikationsstaben

Kommunikationsstaben ansvarar för; strategi, förvaltning och utveckling av myndighetens interna och externa kommunikation, SFV:s varumärkesstrategi, presstjänst, sociala medier, den interna och externa webbplatsen, magasinet Kulturvärden samt skyltar och trycksaker, vissa evenemang som exempelvis Hemliga rum. Staben ska också stödja myndigheten i kommunikationsfrågor och verka för enhetlighet i såväl intern som extern kommunikation i linje med målen för myndighetens verksamhet. Staben leds av en direktör.

IT och digital utveckling

Staben för IT och digital utveckling ansvarar för; att samordna och driva myndighetens digitala utvecklingsarbete, inklusive verksamhetsutveckling med hjälp av digitala lösningar, gemensamma arkitekturer och standarder, myndighetens IT-strategi, IT-plattform, IT-infrastruktur, IT-säkerhet, kontorsstödssystem, IT-servicefunktion, IT-inköp samt telefoni. Staben leds av en direktör och är uppdelad i enheter som leds av enhetschefer.

Här ingår

 • IT-arkitektur och IT-säkerhet 
 • IT-drift och IT-teknik
 • IT-projekt och IT-förvaltning
 • Säkerhetsklassade IT-miljöer

Projekt- och specialistavdelningen

Projekt- och specialistavdelningen har ett övergripande ansvar för; att utveckla SFV:s fastighetsförvaltningsuppdrag och roll som kompetent byggherre, SFV:s övergripande teknik- och kulturmiljöarbete och fastighetsförsäljningar, bemanning och styrning av utvalda projekt, rapportering och uppföljning av SFV:s projektvolym, handläggningen av fastighetsanknutna planremisser enligt Plan- och bygglagen och viss annan speciallagstiftning samt om objekts eller områdesskydd. Avdelningen leds av en direktör och är uppdelad i enheter som leds av enhetschefer.

Här ingår

 • Projektledning
 • Projektutveckling
 • Projektportfölj
 • Teknik
 • Kulturmiljö
 • Fastighetsrätt

Maria Östholm

Vik. direktör och chef för projekt- och specialistavdelningen

010-478 71 90

Fastighetsavdelningar

Det finns tre fastighetsavdelningar som leds av en respektive fastighetsdirektör. Fastighetsavdelningarna ansvarar för den operativa verksamheten inom SFV och bedriver fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och förvaltning av avtal där SFV är hyresgäst. I fastighetsavdelningarna ingår även förvaltningsstaben.

Fastighetsavdelningarna är uppdelade i 13 fastighetsområden som leds av fastighetschefer. 

I fastighetsavdelning 1 ingår fastighetsområde:

 • SFV Skog
 • SFV Jord
 • Förvaltningsstaben

I fastighetsavdelning 2 ingår fastighetsområde:

 • SFV Centrala Stockholm
 • SFV Djurgården
 • SFV Syd
 • SFV Teatrarna
 • SFV Uppsala

I fastighetsavdelning 3 ingår fastighetsområde:

 • SFV Utrikes
 • SFV Regeringsbyggnader
 • SFV Stockholms slott
 • SFV Ulriksdal
 • SFV Karlsborg
 • SFV Göteborg

Förvaltningsstab

Enhetens uppdrag är att samordna och följa upp verksamheten i fastighetsavdelningarna. Förvaltningsstaben ska stötta fastighetsdirektörerna avseende strategisk inriktning av verksamheten och ledning, samordning, uppföljning, analys och omvärldsbevakning.