Ledningsgrupp

Statens fastighetsverks ledningsgrupp består av generaldirektören, rättschefen och avdelnings- och stabsdirektörerna.

I ledningsgruppen behandlas frågor av strategisk karaktär, övergripande prioriteringar av verksamheten, budget och verksamhetsplaner samt andra relevanta frågor. Ledningsgruppen ska även bidra till informationsspridning, samordning och erfarenhetsutbyte.

Dessutom ingår samordningschefen, chef för GD-kansliet, som samordnar bland annat GD:s arbete med ledningsgruppen. Chefen för förvaltningsstaben är adjungerad i ledningsgruppen.