Tillgänglighetsredogörelse för sfv.se

Här beskriver vi hur tillgänglig sfv.se är och hur vi planerar att åtgärda brister. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vår digitala service ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Vår ambition är att uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa relevanta delar av standarden EN301549, vilket är nästan samma sak som branschstandarden WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighet på vår webbplats

För närvarande uppfyller tjänsten endast delvis kraven. Vi medvetna om följande brister:

Problem för dig som använder skärmläsare

  • Vissa PDF-dokument är inte tillgänglighetsanpassade och fungerar därför inte korrekt med skärmläsare. PDF-filer som produceras efter 23 september 2020 kommer att vara tillgängliga.
  • Vissa videofilmer som finns på webbplatsen är inte syntolkade eller textade. 
  • Det finns bildlänkar utan alt-text som gör att personer som använder skärmläsare inte vet vad avsikten med länken är. Detta kommer att åtgärdas löpande.
  • Det finns sektioner med text som felaktigt definierar svenska som det språk texten är skriven på.

Problem för dig som navigerar med hjälp av tangentbordet

  • Det är inte säkerställt att hela webbplatsen fungerar optimalt för den som navigerar med tangentbord.

Externa tjänster som används på webbplatsen

Lagen säger att aktörer ska, så långt det är möjligt, använda sig av tredjepartslösningar som är möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga och robusta. Lagen ska dock inte vara tillämplig på digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av den berörda aktören eller står under dess kontroll.

För vissa tjänster använder SFV tredjepartslösningar:

  • Cookiebot för hantering av kakor på webbplatsen.
  • Youtube för uppspelning av filmer.
  • SFV i sociala kanaler (Facebook, Instagram, Linkedin)
  • Reachmee för publicering av lediga tjänster.
  • Cision för publicering av pressmeddelanden till journalister.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Det är Statens fastighetsverk som tillhandahåller tjänsten och du kan kontakta oss på:

Vi kommer se till att du får den digitala service du har rätt till samt att försöka åtgärda felen så snart som möjligt i den mån vi har möjlighet till det.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Denna redogörelse uppdaterades 6 februari 2024.