Dataskydd för våra leverantörer

Vi skyddar dina personuppgifter

Statens fastighetsverk (SFV) ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom myndigheten när leverantörer anlitas. Med personuppgifter menas namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och annan information som på något sätt kan härledas till en enskild levande individ.

Vi har därför en riktlinje som i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) och Dataskyddslagen fastställer hur personuppgifter ska hanteras och skyddas. De principer vi arbetar efter är de som anges att:

 • Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till de registrerade.
 • Uppgifterna ska enbart insamlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
 • Uppgifterna som samlas in ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till ändamålet
 • Uppgifterna ska vara riktiga och, om nödvändigt, uppdaterade.
 • Uppgifterna ska enbart förvaras så länge som är nödvändigt för ändamålet eller som krävs enligt lag, eller annat berättigat ändamål.
 • Behandling av uppgifterna får enbart göras om det kan säkerställas att behandlingen sker på ett säkert sätt.
 • Personuppgiftsansvarige (SFV) ska ansvara för och kunna visa att ovanstående punkter efterlevs.

Vilka personuppgifter samlar vi in och för vilket syfte?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du blir leverantör till oss. Det kan även förekomma att vi blir delgivna dina personuppgifter via din kontaktperson på SFV eller din egen arbetsgivare. De personuppgifter som vi samlar in kan till exempel omfatta namn, adress, telefonnummer, e-postadress, befattning och geografiskt område. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen kan vara avtal, rättslig förpliktelse, myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse.

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • distribution av beställningar
 • kontakter vid beställningar
 • revision, självskattning och enkätundersökningar

Vi sparar dina uppgifter enbart så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vem har tillgång till personuppgifterna och vart vidarebefordras de?

Dina uppgifter delas inom SFV och kan hanteras av tredje part. Tredje part kan vara exempelvis SFV:s hyresgäster eller bolag som är involverade i drift och underhåll av våra IT-system.

De leverantörer som får del av dina personuppgifter för vår räkning ska ha undertecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal som garanterar att de följer lagkrav och instruktioner tillhandahållna av SFV om hur uppgifterna ska hanteras.

Vi varken vidarebefordrar, säljer eller byter dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

SFV kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, såsom exempelvis till polis eller annan myndighet, i samband med utredning av brott eller om SFV på annat sätt är skyldigt att lämna ut uppgifterna enligt lagstadgade krav eller myndighetsbeslut.

Hur lagras och skyddas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas i våra IT-system och rensas regelbundet från inaktuella uppgifter eller uppgifter som inte längre behövs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig.

SFV har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. För att uppnå ett fullgott integritetsskydd ska SFV inte bara se till att personuppgifter skyddas av modern och kostnadseffektiv teknik. Det är minst lika viktigt att kontinuerligt arbeta med frågor som medvetenhet, utbildning och organisation.

Dina rättigheter

Som leverantör till SFV har du rätt att när som helst:

 • Begära information om de personuppgifter SFV har om dig i ett utdrag av personuppgifterna.
 • Begära information om hur SFV samlar in, behandlar, lagrar, vidarebefordrar och skyddar dina personuppgifter samt syftet med och laglig grund för insamlingen.
 • Begära rättelse eller radering av dina personuppgifter (såvida det inte finns lagstadgat krav på lagring av personuppgifterna, såsom exempelvis arkivlagen, eller annat legitimt skäl för lagring).
 • Lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten och begära hjälp med rättslig prövning.

Vem kontaktar du vid frågor och vem är personuppgiftsansvarig?

SFV med organisationsnummer 202100-4474 är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. För frågor kring behandling av dina personuppgifter, eller korrigering kan du vända dig till:

E-post: sfv@sfv.se
Telefonnummer: 010 478 70 00
Postadress: Box 2263, 103 16 Stockholm

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du vända dig till vårt dataskyddsombud, dataskyddsombudet@sfv.se

Du kan också lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.