Visselblåsarkanalen och anmälan av oegentligheter

Här kan du anmäla misstankar om korruption, mutor, jäv och andra oegentligheter inom SFV. Du kan välja mellan att kontakta SFV direkt via mejl eller telefon alternativt anmäla oegentligheter via vår visselblåsarkanal. 

SFV har kontrollåtgärder för att upptäcka och förebygga oegentligheter. Det kan ändå inte helt uteslutas att oegentligheter inte uppmärksammas. Det är därför av största vikt att såväl personer utanför som medarbetare inom SFV vet till vem de kan lämna anmälan om misstänkta oegentligheter.

Att göra en anmälan

Anmälan görs på det sätt som anmälaren finner lämpligt och kan göras genom till exempel mejl, vanlig post, ett personligt möte, telefonsamtal eller genom SFV:s visselblåsarkanal.

Om rätten att vara anonym

Den som anmäler misstanke om oegentligheter har alltid rätt att lämna anmälan anonymt. Eftersom SFV är en statlig myndighet är det dock viktigt att nämna tryckfrihetsförordningen och annan lagstiftning som reglerar hanteringen av allmänna handlingar och personuppgifter. Vid en eventuell begäran om utlämnande av en allmän handling måste SFV alltid göra en prövning utifrån denna lagstiftning. SFV kan därför inte på förhand garantera att en uppgift om vem som lämnat in anmälan eller vem anmälan avser omfattas av sekretess.

Om anmälaren vill vara anonym bör anmälan därför i första hand göras genom visselblåsarkanalen.

För personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått information om missförhållanden och anmäler dessa finns ett särskilt anonymitetsskydd. Arbetsgivaren får heller inte hindra dessa personer från att anmäla, eller utsätta dem för repressalier.

Mottagare av anmälan

Misstankar om oegentligheter kan anmälas till:

Visselblåsarkanalen vidarebefordrar anmälan till utredningsfunktionen. 

SFV-anställda kan även anmäla misstankar om oegentligheter till närmaste chef eller chefens överordnade som överlämnar anmälan till utredningsfunktionen.

Hantering av anmälan

Utredningsfunktionen informerar generaldirektören om anmälningar av oegentligheter och, om det inte bedöms olämpligt, den misstänktes överordnade chef och HR-direktören. Avser anmälan generaldirektören informeras i stället styrelsens ordförande. Även SFV:s styrelse informeras löpande om de anmälningar som kommer in.

När en anmälan om misstänkta oegentligheter mottagits av utredningsfunktionen gör denna en bedömning av om det finns anledning att inleda en utredning. När utredningen är klar fattar rättschefen beslut i ärendet. Om det är uppenbart att det inte finns anledning att inleda en utredning fattar rättschefen beslut om att inte inleda en utredning. Av beslutet ska framgå på vilken grund anmälan inte föranleder vidare åtgärder.

Återkoppling till anmälare

Återkoppling till anmälaren sker senast när ärendet är avslutat såvida anmälaren kan nås och det inte förhindras av sekretess.