Visselblåsarfunktionen och anmälan av oegentligheter

Här kan du anmäla misstankar om korruption, mutor, jäv, oegentligheter rörande arbetsvillkor och brott mot skattelagsstiftningen inom SFV. Du kan välja mellan att kontakta SFV direkt via mejl eller telefon alternativt anmäla oegentligheter via vår visselblåsarfunktion. Vår visselblåsarfunktion är en extern tjänst och där kan du vara anonym.

SFV har kontrollåtgärder för att upptäcka och förebygga oegentligheter. Det kan ändå inte helt uteslutas att oegentligheter inte uppmärksammas. Det är därför av största vikt att såväl personer utanför som medarbetare inom SFV vet till vem de kan lämna anmälan om misstänkta oegentligheter.

Att göra en anmälan

Anmälan görs på det sätt som anmälaren finner lämpligt och kan göras genom till exempel mejl, vanlig post, ett personligt möte, telefonsamtal eller genom visselblåsarfunktionen.

Om rätten att vara anonym

Den som anmäler misstanke om oegentligheter har alltid rätt att lämna anmälan anonymt. Eftersom SFV är en statlig myndighet är det dock viktigt att nämna tryckfrihetsförordningen och annan lagstiftning som reglerar hanteringen av allmänna handlingar och personuppgifter. Vid en eventuell begäran om utlämnande av en allmän handling måste SFV alltid göra en prövning utifrån denna lagstiftning. SFV kan därför inte på förhand garantera att en uppgift om vem som lämnat in anmälan eller vem anmälan avser omfattas av sekretess.

Om anmälaren vill vara anonym bör anmälan därför i första hand göras genom visselblåsarfunktionen.

Mottagare av anmälan

Misstankar om oegentligheter kan anmälas till:

SFV-anställda kan även anmäla misstankar om oegentligheter till närmaste chef eller chefens överordnade som efter ställningstagande överlämnar anmälan till utredningsfunktionen.

Visselblåsarfunktionen tar emot anmälningar som gäller arbetsrelaterade missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Visselblåsarfunktionen vidarebefordrar anmälan till utredningsfunktionen. Om anmälaren har begärt att få vara anonym vidarebefordras anmälan avidentifierad.

Hantering av anmälan

Utredningsfunktionen ska informera generaldirektören om anmälningar av oegentligheter och, om det inte bedöms olämpligt, den misstänktes överordnade chef och HR-direktören. Avser anmälan generaldirektören ska i stället styrelsens ordförande informeras. SFV:s styrelse informeras löpande om de anmälningar som kommer in.

När en anmälan om misstänkta oegentligheter mottagits av utredningsfunktionen gör denna en bedömning om det finns anledning att inleda en utredning. Om det är uppenbart att det inte finns anledning att inleda en utredning fattar rättschefen beslut om att inte inleda en utredning; avser anmälan rättschefen fattar generaldirektören beslutet. Av beslutet ska framgå på vilken grund anmälan inte föranleder vidare åtgärder.

Återkoppling till anmälare

Återkoppling till anmälaren sker senast när ärendet är avslutat såvida det inte förhindras av sekretess.