Fem finalister till Helgopriset 2023

Valet av årets nominerade till Helgopriset 2023 är klart. Av de 34 bidragen har juryn valt ut de fem bidrag som går vidare till final. Priset delas ut vart fjärde/femte år till en ”förtjänstfull restaurering, komplettering, ombyggnad eller tillbyggnad av ett äldre byggnadsverk”. 

– Att välja ut de nominerade bidragen har varit ett grannlaga jobb. Bredden har varit stor – från mindre restaureringar till stora komplexa om- och tillbyggnadsprojekt. Det har varit en successiv gallring där vi besökt ungefär hälften av projekten, säger ordförande i juryn Karin Svenonius, arkitekt och kulturarvsspecialist.

Nedan presenteras de nominerade. Vinnaren kommer att presenteras vid en prisceremoni den 21 november.

Kulturhuset, Stockholm

Interiör från Kulturhuset i Stockholm

Interiör från Kulturhuset i Stockholm. Foto: Johan Eldrot

Exteriör från Kulturhuset i Stockholm

Exteriör från Kulturhuset i Stockholm. Foto: Johan Eldrot

Interiör från Kulturhuset i Stockholm

Interiör från Kulturhuset i Stockholm. Foto: Johan Eldrot

Motivering: Restaureringen av Kulturhuset visar på värdet av att långsiktigt och med varsam hand tillvarata, modernisera och förvalta ett ikoniskt byggnadsverk, som är av stor betydelse för många människor och det moderna kulturarvet. Kulturhusets öppna verksamhet stöds av små, men väl utförda, förändringar i den rumsliga organiseringen.

Arbetet med att tillvarata, rensa och ibland bevara skavanker, och att försiktigt infoga tekniska installationer, vittnar om en ömsint och mogen inlevelse i byggnadens historia och dess förändringar över tid.

En besökare idag anar nog inte vilken möda som lagts ner. Den nya glasfasaden mot Sergels torg har bättre tekniska egenskaper och är mer transparent, en utveckling som tar fasta på ursprungsarkitekten Peter Celsings vision om ett öppet och genomsiktligt hus. Resultatet säkerställer för lång tid att ett hus för kulturen finns öppet och tillgängligt mitt i stadens kommersiella centrum.

Fakta

 • Ursprungsarkitekt: Peter Celsing
 • Byggår: 1971
 • Ombyggnadsår: 2020
 • Arkitekt: Per Ahrbom, Pernilla Remröd
 • Byggherre: Stockholms fastighetskontor

Klosterhuset, Vreta kloster

Vreta kloster interiör

Interiör från Vreta kloster. Foto: Åke E:son Lindman

Vreta Kloster exteriör

Vreta kloster. Foto: Åke E:son Lindman

Vreta kloster luftsluss

Vreta Kloster interiör. Foto: Åke E:son Lindman

Motivering: Med utgångspunkt i ett gediget förarbete av en grupp studenter på Kungliga Konsthögskolan har Klosterhuset förtjänstfullt restaurerats och bidrar idag till att utveckla besöksmålet kring den medeltida anläggningen vid Vreta kloster. De självständiga, enkla och precisa tilläggen till Klosterhuset är tydligt avläsbara samtidigt som de förstärker upplevelsen av byggnadens ursprungliga form och uppbyggnad.

Bearbetningen av bebyggelsen synliggör och inordnar sig också i den tradition som präglar platsen och byggnaderna genom Sigurd Curmans omfattande restaureringsarbeten från tidigt 1900-tal.

Förutom att aktivera Klosterhuset som länge stått oanvänt – utan att äventyra det historiska tidsdjupet och de kulturhistoriska värdena – görs ett tillägg i form av en lågmäld och omsorgsfullt utformad förrådsbyggnad, med rödfärgsstruken limträpanel, som utan åthävor inordnar sig i helhetsmiljön.

Fakta

 • Var: Vreta Kloster
 • Ursprungsarkitekt: Okänd
 • Byggår: 1200-talet
 • Ombyggnadsår: 2017–2019
 • Arkitekt: Magnus Almung, Tengbom Arkitekter
 • Byggherre: Svenska kyrkan

Lunds domkyrka, Lund

Ett av tornen på Lunds domkyrka lyfts på plats.

Här lyfts det nya takets ena torn på plats på Lunds domkyrka. Foto: Gunnar Menander

Detalj från det nya torntaket på Lunds domkyrka.

Detalj från taket på Lunds domkyrka. Foto: Erik Wikerstål

Illustration av det nya taket på Lunds domkyrka.

Ritning av taket på Lunds domkyrka. Illustratör: WIkerstål arkitekter/S.Yahyapour

Motivering: Helgo Zettervalls karaktäristiska, men felaktigt konstruerade och läckande, torntak har efter lång tids tillfälliga åtgärder fått en ny konstruktion och taktäckning. Genom en undersökande metodik, miljövänliga material och skickligt hantverk bevaras och utvecklas omistliga arkitektoniska värden, inte minst avseende Lunds stadsbild.

Särskilt värdefulla är de nytänkande materialval som genom att prövas i detta sammanhang blir till föredömliga exempel på tekniska landvinningar.

Resultatet är en kvalificerad och minutiös restaurering som i sin tur tar stöd i och bidrar till det lokala engagemanget i kyrkobyggnaden och den unika kulturmiljön.

Fakta

 • Var: Lund
 • Ursprungsarkitekt: Donatus
 • Byggår: 1100-talet
 • Ombyggnadsår: 2022–2023
 • Arkitekt: Erik Wikerstål, Tengbom Arkitekter
 • Byggherre: Domkyrkorådet i Lund

Måseskärs fyr, Orust kommun

Måseskärs fyr

Måseskärs fyr, sydväst om Käringön. Foto: Thomas Eriksson

Dörren på Måseskärs fyr.

Den nyrenoverade dörren på Måseskärs fyr. Foto: Thomas Leibig

Måseskärs fyr

Detalj av den nyrenoverade Heidenstamsfyren på Måseskär. Foto: Thomas Leibig

Motivering: Fyren som byggnadstyp utgör en hörnsten i det historiska kustlandskapet, omhuldad och betydelsefull som symbol för många människor; ett landmärke som inte bara berättar om sjöfartens betydelse genom tiderna, utan även om fyrvaktarfamiljernas liv på dessa platser.

Åtgärderna i samband med restaureringen präglas av ovanligt högt hantverkskunnande och materialkännedom.

Det är särskilt angeläget att uppmärksamma ambitionsnivån med restaureringen i ljuset av att många fyrar, i likhet med Måseskär, utgör en hotad byggnadskategori.

Den föredömliga restaureringen av Heidenstamsfyren på Måseskär låter oss besökare uppleva 1860-talets sinnrika ingenjörskonst så nära ursprunget som möjligt.  

Fakta

 • Var: Måseskär, sydväst om Orust
 • Ursprungsarkitekt: Axel Otto Alrutz
 • Byggår: 1865
 • Ombyggnadsår: 2022–2023
 • Arkitekt: Dan Wenner och Lisa Berglund, Mats Fredriksson Arkitektkontor
 • Byggherre: Sjöfartsverket

Norrköpings krematorium, Norrköping

Illustration av Norrköpings krematorium.

Ritning över Norrköpings krematorium. Illustratör: Fredrikssons arkitektkontor

Interiör från Norrköpings krematorium.

Interiör från Norrköpings krematorium. Foto: Anders Ristenstrand

Norrköpings krematorium

Norrköpings krematorium. Foto: Anders Ristenstrand

Norrköpings krematorium

Motivering: Krematoriet i Norrköping har moderniserats och byggts till för att återigen bli en väl fungerande arbetsplats och byggnad i tiden. Anläggningen från trettiotalet, som var modern när den invigdes, försågs då med en framträdande ceremonibyggnad, medan de tekniska funktionerna doldes i nedre plan.

Genom restaurering av Kurt von Schmalensees ursprungliga byggnader har de kulturhistoriska värdena återtagits och förstärkts genom att bland annat korfönstret och delar av loggian återställts.

Nya byggnadsvolymer är utformade med stor hänsyn till både den ursprungliga arkitekturen och det lätt kuperade landskapet. Betraktad på avstånd trappar anläggningen följsamt ned från den ursprungliga ceremonibyggnaden på höjden. Resultatet av ombyggnaden ger en värdig hantering och god arbetsmiljö. Bebyggelsen tecknar ett finstämt möte mellan nytt och gammalt i en väl gestaltad helhet utan baksidor.  

Fakta

 • Var: Norrköping
 • Ursprungsarkitekt: Kurt von Schmalensee
 • Byggår: 1938
 • Ombyggnadsår: 2021–2022
 • Arkitekt: Felix Lotz, Mats Fredriksson, Amanda Rehn, Fredriksson arkitektkontor
 • Byggherre: Norrköpings pastorat

Helgoprisets jury:

 • Karin Svenonius, arkitekt SAR/MSA, kulturarvsspecialist, SFV (ordförande)
 • Malin Lindström, arkitekt SAR/MSA, kulturarvsspecialist, SFV
 • Gustav Vrang, arkitekt SAR/MSA, förvaltare, SFV
 • Lone-Pia Bach, arkitekt SAR/MSA, professor i restaureringskonst, Konsthögskolan
 • Ethem Erdogan, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges arkitekter
 • Kersti Lilja, byggnadsantikvarie, utsedd av Riksantikvarieämbetet 

Processledare har varit: Julia Hertzman, arkitekt SAR/MSA

Vinnaren presenteras vid en prisceremoni den 21 november, där vinnaren får ta emot en plakett samt en prissumma på 150 000 kronor.

Porträttfoto av Helgo Zettervall

Läs mer om Helgopriset

Statens fastighetsverks arkitekturpris Helgopriset delas ut med några års mellanrum till en arkitektoniskt förtjänstfull restaurering, komplettering, ombyggnad och/eller tillbyggnad av ett äldre byggnadsverk, där bearbetning och tillägg tillvaratar, utvecklar eller tillför arkitektoniska kvaliteter till en god helhet med bevarande av byggnadsverkets kulturhistoriska värde. Helgopriset är Sveriges största arkitekturpris sett till prissumman på 150 000 kronor. Den senaste vinnaren är Kulturhuset i Stockholm 2023 och de prisade arkitekterna var Per Ahrbom och Pernilla Remröd, Ahrbom & Partner.