Statens fastighetsverk söker en ny gårdsarrendator på Bäckaskogs kungsgård, Kristianstad med tillträde i mars 2025. Gården är vackert belägen mellan två sjöar och i närheten av Bäckaskogs slott. I arrendet ingår arrendatorsbostad och ekonomibyggnader där inriktningen är köttdjursuppfödning och växtodling.

Bäckaskog översteboställe, troligen mera känt som Bäckaskog kungsgård, är beläget ca 12 km nordost om Kristianstad, på ett näs mellan två sjöar. Arrendegården är belägen strax norr om Bäckaskogs slott.

Gårdens historia

I slutet av 1700-talet var generalguvernör Johan Christoffer Toll innehavare av Bäckaskog. Efter dennes död beslutade krigskollegiet att Bäckaskog ej längre skulle vara militärboställe utan övergå till arrendegård. Kronprins Oskar tillträdde kungsgården som arrendator. År 1845 efterträdes han av kronprins Karl, sedermera Karl XV. Med Karl XV som arrendator utvecklades Bäckaskog till ett mönsterjordbruk och ett antal jordbruksbundna byggnader tillkom, bland annat den nuvarande arrendegården. Andra byggnader som uppfördes var en ny trädgårdsmästarbostad och ett orangeri.

Bäckaskogs kungsgård är ett statligt byggnadsminne (SBM), vilket innebär att det finns stora kulturhistoriska värden på platsen.

Om arrendet

Arealfördelning

 • Åkermark: 94 ha (OBS! Se karta.)
 • Betesmark: 30 ha
 • Övrig mark: 3,5 ha
 • Jordklassificering: 7
 • Arrondering: bra i samlad ägofigur, se karta.
 • Näringstillstånd: se markkartering.
 • Bevattning: möjligt på hela arealen.
 • Invallning: 2 st dräneringspumpar.
 • Med upplåtelsen följer rätt till jakt

Byggnader

 • Huvudbyggnaden är en vinkelbyggnad på 290 m2 som uppfördes ca 1860–1980. Uppvärmningen består av vattenburen värme med jordvärmepump samt kommunalt dricksvatten och avlopp.
 • En förrådsbyggnad finns i anslutning till huvudbyggnaden.
 • Maskinhallen är en byggnad med en självbärande konstruktion och fungerar som gårdens maskinhall.
 • Verkstaden hänger ihop med maskinhallen och har vikportar.
 • Köttdjursstallet har plats för ca 75 dikor och ca 100 ungdjur. Dikorna och ungdjuren går på djupströbädd. En borrad brunn förser djuren med vatten. Stallet har skrapgångar och körbart foderbord.
 • Ytterligare en maskinhall (fd. lösdriftstall) på 600 m2 som i dag fungerar som halmlager.
 • En gödselbehållare på 2 100 m3.
 • Djur och stallinredning

En förutsättning för att bli arrendator på Bäckaskog är att det finns betande djur på arrendestället och att arrendatorn bor på kungsgården. Tillträdande arrendator har möjlighet att köpa in djur och stallinredning från avträdande arrendator.

Tillträdandande arrendator ska av avträdande arrendator för åkermarken lösa sådd av minst 15 ha höstsäd

För ytterligare info, se förslag till arrendeavtal.

Visning och anbud

Gården visas den 1 november 2023. Visningen startar med en genomgång kl. 10.00 vid Bäckaskog och visningen fortsätter fram till 13.00.

Vi erbjuder ett visningstillfälle.

Tillsättande av arrendator sker genom anbudsgivning och anbud lämnas genom anbudsblanketten senast den 15 december 2023.

Statens fastighetsverk (SFV) förbehåller sig rätten till fri prövningsrätt. Med anbudet bifogas några rader om dig själv och din verksamhet, samt varför du skulle passa som arrendator på Bäckaskogs kungsgård. SFV kan komma att göra en kreditupplysning innan kontraktets tecknande och kan också komma att begära in kompletterande upplysningar.

Mer information

Lämnas av förvaltare Daniel Ahlström, 010-478 75 04, daniel.ahlstrom@sfv.se eller Carina Lygnegård, 010-478 78 26, carina.lygnegard@sfv.se.

Fler bilder

Visa bildspel

Foto: SFV

Visa bildspel

Foto: SFV

Visa bildspel

Foto: SFV

Visa bildspel

Foto: SFV

Visa bildspel

Foto: SFV

Visa bildspel

Foto: SFV

Visa bildspel

Foto: SFV

Visa bildspel

Foto: SFV

Hitta hit

Hitta till Bäckaskogs kungsgård

Barumsvägen 261, 291 68 Fjälkinge

Hitta på Google Maps