Vi på Statens fastighetsverk vill att du som hyresgäst ska trivas i dina lokaler. Om du upptäcker fel i din lokal eller fastighet vänder du dig till den som ansvarar för fastighetsfrågor på din arbetsplats. Den personen anmäler felet till SFV som ser till att du får den hjälp du behöver. Det kan till exempel gälla vattenläckor, trasiga hissar eller problem med ventilationen.

Felanmälan

Gör din felanmälan i första hand via webben. Vid akuta ärenden utanför kontorstid som innebär fara för liv eller fastighet, som vattenläcka eller snöras, ring och gör din felanmälan.

Felanmälan via webb

För att göra en felanmälan via telefon:
Ring 020-40 80 10

Förändringar på din bostad eller lokal

Vill du bygga om eller på annat sätt förändra karaktären på din bostad eller lokal, behöver du först söka tillstånd för det. Tillstånd ges av oss/SFV och Ståthållarämbetet (STÄ) samt i vissa fall även gemensamt med Riksantikvarieämbetet (RAÄ). SFV företräds lokalt av förvaltaren och STÄ av slottsfogden. Beslut från SFV kan i normalfallet förväntas inom 2-3 månader.

Tillstånd söker du genom blanketten Ansökan om byggtillstånd (PDF, 4,6 MB). Ansökningsblanketten kan fyllas i digitalt eller manuellt. Om utrymmet på blanketten är otillräckligt kan ytterligare beskrivning och motivering lämnas på separata bilagor. Ansökan bör åtföljas av foton, ritningar eller skisser som beskriver den föreslagna åtgärden.

Kontakt