Vi på Statens fastighetsverk vill att du som hyresgäst ska trivas i dina lokaler. Om du upptäcker fel i din lokal eller fastighet vänder du dig till den som ansvarar för fastighetsfrågor på din arbetsplats. Den personen anmäler felet till SFV som ser till att du får den hjälp du behöver. Det kan till exempel gälla vattenläckor, trasiga hissar eller problem med ventilationen.

Felanmälan

Gör din felanmälan i första hand här via webben. 

Felanmälan via webb

Vid akuta ärenden som innebär fara för liv eller fastighet, som vattenläcka eller snöras, ring och gör din felanmälan. SOS AB hanterar dessa ärenden dygnet runt.
Ring 08-454 29 64

El och belysning

SFV ansvarar för el och belysning i de offentliga utrymmena i fastigheten. El till hyreslokalen ingår i allmänhet inte i hyresavtalet. Tänk på att elarbeten enligt lag måste utföras av elektriker med behörighet.

Inomhusklimat

SFV:s medarbetare finns tillgängliga från måndag till fredag om du har frågor som gäller ventilationen. Var tredje år genomför SFV en så kallad OVK besiktning, obligatorisk ventilationskontroll, för att säkerställa att ventilationen uppfyller Arbetsmiljöverkets krav. SFV ansvarar normalt för värmen i lokalen. Önskar du kyla till lokalen, kan du kontakta SFV för konsultation.

Minskad energianvändning 

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. Här är några tips på vad du kan bidra med, såväl hemma som på jobbet. Tipsen kommer från energimyndigheten.se

  • Använd el vid rätt tid på dygnet

Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. 

  • Sänk värmen inomhus 

Speciellt som du har elvärme. Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet. 

  • Använd mindre varmvatten 

Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektivare kranar och duschmunstycken kan du minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent. 

  • Stäng av apparater och släck lamporna 

Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor. 

  • Tänk efter vad du använder el till

Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärme på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

Sophantering

Var finns det soprum?

Från och med 1 oktober 2012 sköter Hans Andersson Recykling i Stockholm AB hämtning av avfall. Nu står SFV för alla avtal och på så vis blir hanteringen enklare.

SFV:s mål för sophanteringen inom kvarteret är att:
• Soprummen alltid ska vara rena
• Källsorteringen utförs rätt
• Soprummen aldrig ska bli överfulla
• Det aldrig finns farligt avfall i soprummet
Om dessa mål uppfylls leder det till lägre kostnader för dig som hyresgäst, färre klagomål och en bättre miljö. 

Markskötsel, städning och snöröjning

SFV ansvarar för markskötsel inom området, arbetet utförs av en entreprenör. Vårt mål är att Kungliga myntet ska upplevas som en lugn och vacker miljö, mitt i Stockholms city.

Snöröjning

Som hyresgäst ansvarar du för snöröjning framför din lokal. SFV ansvarar för takskottning via entreprenad. Kontakta omedelbart vår kundservice om du ser farliga istappar.

Klotter

SFV ansvarar för klottersanering på byggnaderna. Ring gärna SFV:s kundservice om du ser klotter på fastigheten.

Parkering för bilar och cyklar

På uppdrag av SFV ansvarar Q-park för uthyrning av parkeringsplatser på området. De sköter också tIllsyn av parkeringar/felparkeringar. Vid frågor, kontakta Qparks kundtjänst 0771-96 90 00 eller www.q-park.se.

Grindar och staket

Samtliga grindar är öppna vardagar 06.00-22.00. Övrig tid på vardagar används nyckel eller nyckelbricka och kod. Under helger öppnas grindarna med nyckel. Vid hus 7 används nyckelbricka och nyckel övrig tid samt helger. Gånggrinden mot Skillinggränd är alltid öppen för utpassage.

Varuhantering

Transporter och varuhantering ska förläggas till tider som inte medför störningar för andra. Varuhantering bör ske max en gång per dag med respekt för framkomlighet och grannar i området. Det är viktigt att lastpallar och lastvagnar förs bort direkt efter leverans.

Terrassen på hus 7

Terrassen på hus 7 kan bokas för tillställningar och sammankomster, men är inte anpassad för dagligt bruk. Terrassen bokas med låscylinder (som i tvättstugan) men SFV måste också få information om tillställningar för genomgång av brand-och säkerhetskrav. Kontakta alltid förvaltningstekniker vid evenemang och följ de säkerhetsföreskrifter som finns anslagna på plats.

Uthyrning i andra hand

Du kan inte upplåta din lokal till annan hyresgäst utan skriftligt tillstånd från SFV. Uthyrning i andra hand medges bara om du har beaktningsvärda skäl.

Brandskydd

Fastighetsägare och hyresgäster ska, enligt lagen om skydd mot olyckor, gemensamt arbeta med och fördela det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Det innebär att du på ett organiserat sätt planerar, dokumenterar och följer upp brandskyddsarbetet för din verksamhet i din lokal. Som hyresgäst är du bland annat ansvarig för att:
• Utrymningsplan finns uppsatt på väl synliga platser i lokalen
• Släckutrustning fungerar och finns till hands
• Utrymningsvägar hålls fria.

Ett framgångsrikt brandskyddsarbete grundar sig på ett gott samarbete.

Ombyggnation

Du måste alltid få SFV:s godkännande för alla typer av ombyggnader i din lokal. Det gäller oavsett om du vill göra en totalombyggnad eller ska installera ny inredning. Detta är särskilt viktigt att följa eftersom många av våra fastigheter är byggnadsminnen. Kontakta SFV så svarar vi på dina frågor, funderingar och kan vägleda dig i ombyggnadsprocessen.

Tillgänglighet

SFV strävar efter att de verksamheter som bedrivs i fastigheterna ska vara tillgängliga för alla besökare. Som hyresgäst är du ansvarig för framkomligheten och tillgängligheten i dina lokaler.

Kontakt