Vi på Statens fastighetsverk vill du som hyresgäst ska trivas i dina lokaler. Om du upptäcker fel i din lokal eller fastighet vänder du dig till den som ansvarar för fastighetsfrågor på din arbetsplats. Den personen anmäler felet till SFV som ser till att du får den hjälp du behöver. Det kan till exempel gälla vattenläckor, trasiga hissar eller problem med ventilationen.

Felanmälan

Gör din felanmälan i första hand via webben. Vid akuta ärenden utanför kontorstid som innebär fara för liv eller fastighet, som vattenläcka eller snöras, ring och gör din felanmälan.

Felanmälan via webb

För att göra en akut felanmälan via telefon:
Ring 010-478 79 79

Brandskydd

Fastighetsägare och hyra ska, lagen om skydd mot olyckor, gemensamt arbete med och fördela det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Det innebär att du på ett organiserat sätt planerar, dokumenterar och följer upp brandskyddsarbetet för din verksamhet i din lokal.

Som hyresgäst ansvarar du intetsägande annat för att:
• Utrymningsplan finns uppsatt på väl synliga platser i lokalen
• Släckutrustning fungerar och finns till hands
• Utrymningvägar hålls fria.

SFV hjälper dig gärna med brandskyddsarbetet.

Ombyggnation

Du måste alltid få SFV:s godkännande för alla typer av ombyggnader i din lokal. Det gäller gäller om du vill göra en totalombyggnad eller ska installera ny inredning. Detta är viktigt att följa eftersom många av våra fastigheter är byggnadsminnen. Kontakta SFV så svarar vi på dina frågor, funderingar och kan gui dig i ombyggnadsprocessen.

Tillgänglighet

SFV strävar efter att de de verksamheter som verksamhet i fastigheterna ska vara tillgängliga för alla, även om man har en funktionsvariation. Som hyresgäst är du ansvarig för att göra entréligheten och tillgängligheten i dina lokaler.

Skyltning (skyltning)

För att sätta upp skyltar, insändare eller tillfälliga banderoller på fasaden behöver du SFV:s tillstånd. Det är viktigt att din ansökan stämmer överens med skyltprogram och gällande riktlinjer. Ibland krävs för bygglov från Riksantikvarieämbetet och kommunen.

Byggnadsminne

Byggnadsminnesmärkning är det starkaste kulturhistoriska skyddet som hus och miljöer kan ha i Sverige. Privata och statliga byggnader kan klassificeras som byggnadsminne, män man skiljer mellan enskilt och statligt byggnadsminne. De statliga byggnadsminnena ägs av staten och berättar om viktiga delar av landets historia. Varje byggnadsminne får specifika föreskrifter om hur det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara. Det finns 260 statliga byggnadsminnen i Sverige, varav SFV förvaltar de allra flesta. Antal enskilda byggnadsminnen är ca 2000.

Kontakt