Statens fastighetsverk förvaltar tio kvarter i Södra Klara. Under 2000-talet har flera byggnader renoverats och nu är det dags att renovera kvarteret Rosenbad. Det finns stort behov av att modernisera klimatanläggningen och tekniska installationer. Renoveringen kommer även att omfatta en förbättring av tillgänglighet, logistik och ytskikt.

Kvarteret Rosenbad uppfördes som bankpalats mellan åren 1895-1900. I början av 1980-talet flyttade Regeringskansliet in. Sedan dess har bara vanligt underhållsarbete genomförts i byggnaden varför det nu är nödvändigt med en genomgripande renovering.

Genom renoveringen ska Regeringskansliet som hyresgäst erbjudas funktionella, säkra, energieffektiva, representativa och flexibla lokaler. Ett annat viktigt mål för Statens fastighetsverk är att säkerställa en rationell drift och en bra framtida förvaltning. De åtgärder vi nu genomför ska ha ett 20 till 30 år långt perspektiv.

Renoveringen av Rosenbad påbörjades i januari 2019 och planeras vara klar hösten 2022. Under renoveringen har verksamheten flyttat till andra lokaler i Regeringskvarteren.

Det kommer vara mycket transporter med tunga fordon varje dag som kör in Fredsgatan och runt Rosenbadsparken med rivningsavfall och leveranser.

Renovering av fasad och restaurering av sten

Redan nu pågår arbeten med fasaderna och restaurering av stendetaljer. Fasaden mot Rosenbadsparken och Strömgatan åtgärdades 2015 och nu pågår arbete på delen mot Drottninggatan och Fredsgatan. Här finns många utsmyckningar av sandsten. Stenar som behöver nyhuggas har gjutits av och nu tillverkas de vid ett stenhuggeri i Hannover.

Hanteringen av projektet under coronapandemin

SFV:s utgångspunkt är att skapa förutsättningar för att kunna driva planerade projektet som planerat. Samtidigt följer vi de instruktioner och restriktioner avseende pandemin som ansvariga myndigheter beslutar och beslutar om de åtgärder som behöver genomföras.

Projekt Rosenbad har en krisledningsgrupp som har aktiverats i samband med pandemin. Krisledningsgruppens uppdrag är att bedöma, leda, prioritera och fördela de åtgärder som projektet ska vidta med anledning av den ökande smittspridningen. Omvärldsanalys och informationsinsamling två viktiga uppgifter och bland annat har en enkät skickats ut till alla medarbetare i projektet.

I ett projekt anlitas leverantörer och underleverantörer och därmed ska många människor med olika uppgifter samlas på arbetsplatsen. Arbetsgivaransvaret ligger fast hos respektive företag. Projektet har för avsikt att följa de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger, men har respekt för att företagens interna regelverk kan innebära hårdare restriktioner för den enskilde. På arbetsplatsen arbetar vi bland annat med skärpta mötesrutiner för nödvändiga fysiska möten, fler ingångar till bodetablering och spridning av funktioner samt uppmärkning av pausplatser, mötesrum, bodar och andra gemensamma utrymmen genomförs. Tydliggöra vad som gäller SFV gör, vad respektive företag behöver göra och vad varje individ behöver tänka på.

Medarbetare i projektet uppmanas också att rapportera förslag på konkreta åtgärder som de anser borde genomföras.