Operabyggnaden med Kungliga Operan och Operakällaren är i stort behov av renovering och ombyggnad för att skapa bättre arbetsmiljö och mer utrymme för Operans verksamhet.

Renovering och ombyggnad

En renovering av operabyggnaden i Stockholm har utretts och förberetts i många år. En renovering som möter Kungliga Operans (Operan) behov har på regeringens uppdrag gjorts av Statens fastighetsverk (SFV) vilket resulterade i en hemställan till regeringen 2019 om genomförande av förslaget Ny Opera i Operan (NOiO).

På uppdrag av regeringen redovisade SFV ett kompletterande underlag under 2021 som beskrev en mindre kostsam renovering (Nollalternativet).

Operan har ställt sig bakom NOiO men meddelat att Nollalternativet innebär att de inte kan fullgöra sitt uppdrag i operabyggnaden och därför inte kan återvända efter en renovering enligt Nollalternativet. Operakällaren har under planeringen av renoveringen inte ställt krav på ytterligare utrymmen som en förutsättning för att återvända efter en renovering.

Underhållsbehoven och behovet av akuta åtgärder har eskalerat, särskilt efter att verksamheten kom i gång igen efter pandemin. Både SFV och hyresgästerna Operan och Operakällaren gör sitt yttersta för att verksamheterna ska kunna hållas öppna men en skyndsam stängning av operabyggnaden kan bli nödvändig.

SFV har nu begärt att regeringen prövar hemställan om NOiO som SFV lämnade 2019. Det innebär att den största hyresgästen Operan anser sig kunna kvarstå som hyresgäst. I andra hand begär SFV att regeringen beslutar om en investeringsram för en mer begränsad renovering.

För SFV som förvaltar operabyggnaden är det ytterst angeläget att en investeringsram skyndsamt beviljas. Åtgärder behöver vidtas så att operabyggnaden ska kunna uppfylla de krav som följer av fastighetsägaransvaret och arbetsmiljöansvaret.

Renovering av Operans fasad och tak

Operabyggnadens fasad och tak är i stort behov av renovering. Som företrädare för staten och som fastighetsägare har SFV ansvar för att operabyggnaden uppfyller alla lagkrav. I väntan på regeringens beslut har SFV fått ett särskilt anslag på 133 miljoner för renovering av fasad och tak. Arbetet planeras att börja sommaren 2023.

Den senaste fasadrenoveringen genomfördes 1963 och en rengöring gjordes 1989. Årliga besiktningar av fasaden genomförs sedan 2015 och provisoriska lösningar har gjorts för att säkra fasaden genom nätning.

Plåttaket är också i dåligt skick, det besiktas och lappas löpande vid upptäckt av läckage eller risk för läckage när det regnar in. I väntan på den stora renoveringen av operabyggnaden tas de delar av taket om hand som är i sämst skick.

I mars 2022 beslutade regeringen om akuta medel för att förhindra stenras och vattenläckor på operabyggnaden i Stockholm. Statens fastighetsverk har fått 133 miljoner kronor till en första etapp. I filmen berättar Karin Brofelth, projektutvecklare på SFV, om vad som nu ska göras.

Förslag till ny Opera i Operan

Förslaget om Ny Opera i Operan (NOiO) som presenterades 2019, innebär att byggnadsvolymen och ytorna för Operans olika verksamheter ökar, samtidigt som arbetsmiljön och tillgängligheten förbättras. Även akustiken förbättras, både för publik och utövare på scen.

I en tillbyggnad av operabyggnaden mot Kungsträdgården ska sex nya salar för konstnärlig verksamhet inrymmas, bland annat en andra scen, orkesterrepetitionssal, korsal och balettsalar.

Den här lösningen ger Operakällaren möjlighet att bibehålla sin verksamhet. Operakällaren har funnits i huset sedan 1890-talet.

Den ursprungliga huvudentrén mot Gustav Adolfs torg behålls och rustas upp. Operabyggnaden byggs till mot Kungsträdgården och där planeras också en ny andra entré. Utformningen av stads- och parkmiljön runt operabyggnaden skapar större öppenhet mot Kungsträdgården.

NOiO pausades 2020 och utreds för närvarande av regeringen.

Besök SFV:s pressrum för att läsa pressmeddelande om förslaget

Detta har hänt

2013: SFV får ett regeringsuppdrag att utreda hur en ny Opera i Operan kan utformas.

2015: SFV redovisar förstudie, och påbörjar projektering.

2017: SFV skickar in ansökan om beslut om ändrad detaljplan.

April 2019: SFV skickar en hemställan med förslag till ombyggnad till regeringen.

November 2019: Ett förslag till utformning av en ny Opera i Operan presenteras för stadsbyggnadskontoret. 

Januari 2020: Programhandling för NOiO klar, men projektet pausas.

Oktober 2021: SFV skickar en hemställan till regeringen om att få 177 mnkr till renovering av fasad och tak.

Mars 2022: SFV beviljas 133 mnkr av regeringen till renovering av fasad och tak.

Juni 2022: SFV skickar en hemställan till regeringen om prövning av hemställan om NOiO, alternativt hemställan om medel för renovering av operabyggnaden.

December 2022: I en skrivelse till regeringen redogör GD Ingrid Eiken, på uppdrag av SFV:s styrelse, för operabyggnadens aktuella status.

Operabyggnadens historia

Operabyggnaden, uppförd åren 1892 till 1898 efter ritningar av Axel Anderberg, är ett väl bevarat exempel på det sena 1800-talets teater- och arkitekturideal med stora kulturhistoriska värden. Under de närmare 120 år som gått sedan uppförandet har den konstnärliga verksamheten ständigt utvecklats. Lokalerna däremot har i huvudsak behållit den struktur och de funktioner som etablerades vid uppförandet, anpassade till det sena 1800-talets opera och balett.

Bilder

Visa bildspel

Foto: Urban Jörén

Visa bildspel

Foto: Urban Jörén

Visa bildspel

Fasadsten som har täckts in av nät.