Värdig entré - kulturarv för alla

Värdig entré var ett samarbetsprojekt mellan Statens fastighetsverk (SFV), Stockholms stad och föreningen EIDD Design för Alla Sverige. Målet var att förena behovet av tillgänglighet med innovativa och estetiska lösningar som respekterade historiskt känsliga miljöer. Projektet utgick från behoven av tillgänglighet i fyra specifika miljöer i Stockholm som ägs av SFV och Stockholms stad.

Utgångspunkten för samarbetsprojektet Värdig entré var att alla ska kunna använda samma entré och göra det med värdighet. Oavsett om besökare kommer med rullstol, rullator eller drar en barnvagn ska de inte hänvisas till en ingång på baksidan av huset eller att använda varuhissen. Entrén ska vara värdig för såväl besökare som byggnaden i sig. Idag finns flera fina exempel på deta. De första konkreta resultaten av projektet Värdig entré var Liljevalchs konsthall och Boställshusen på Skeppsholmen, med Hotel Skeppsholmen som hyresgäst, är fullt tillgängliga för alla besökare.

Inspiration och lärdomar från Värdig entré - folder och film

Folder om Värdig entré - en skrift om innovation och allas rätt att gå genom samma dörr (PDF-dokument, 9 MB)

Bläddringsbar version: Värdig entré - en skrift om innovation och allas rätt att gå genom samma dörr, länk till bläddringsbar pdf

Från idé till värdig entré - en innovationsprocess
Filmen beskriver en innovationsprocess, om tillgänglighet i kulturarvsmiljö

Kulturarv för alla

Många av våra kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer kom till under medeltiden och århundradena därefter då de ofta symboliserade makt och var otillgängliga som borgar. Under 1900-talet har samhällets människosyn radikalt förändrats. Vårt kulturarv ska vara öppet och tillgängligt för alla - det har riksdagen beslutat. Därför är behovet stort av arkitektoniska och väldesignade tekniska lösningar och som kan ge alla möjligheter att besöka offentliga byggnader, lösningar som samtidigt tar hänsyn till kulturhistoriska värden.

Samarbetspartners

Industridesigner, antikvarier och arkitekter samarbetade för att hitta högkvalitativa lösningar som står i paritet med byggnadernas arkitektoniska värden. Samarbetet omfattade också personer med funktionsnedsättning och som kunde ge värdefulla erfarenheter för att nå målet tillgänglighet för alla.