Tillgänglighet

I Statens fastighetsverks (SFV:s) verksamhetsidé ingår att öka den publika tillgängligheten i våra kulturbyggnader och kulturmiljöer. I vårt kulturarv finns byggnader och miljöer som skapades i en tid då man inte tänkte på att de skulle vara tillgängliga för människor med nedsatt funktionsförmåga. Attityder förändras över tid och det skapar nya krav på samhället. Dels ska tillgängligheten öka för alla medborgare genom ökat öppethållande och kreativt levandegörande, dels ska den fysiska tillgängligheten för funktionshindrade öka. Informationen om SFV:s verksamhet och fastigheter finns också tillgänglig genom SFV:s webbplats.

Statens fastighetsverk (SFV) strävar efter att de verksamheter som bedrivs i fastigheter som vi förvaltar ska vara tillgängliga för alla besökare och anställda med funktionshinder så långt det är praktiskt möjligt. SFV strävar efter att möjliggöra för personer med funktionshinder att arbeta inom alla delar av verket.

SFV ska uppmuntra hyresgäster till att genomföra goda fysiska och kommunikativa lösningar. Vi ska även ha målet att vara ett föredöme i fråga om tillgänglighet för andra som äger eller förvaltar historiska byggnader och miljöer.

SFV betraktar åtgärder för förbättrad tillgänglighet som ett värdigt tillägg till kulturarvet från vår tid och ett uttryck för en humanistisk och demokratisk människosyn. Arbetet ska ske med metoder som medger ett avvägt samspel mellan tillgänglighet och tillvaratagande av kulturvärdena.

Åtgärder ska utföras med en kvalitet på formgivning, material och utförande som är i paritet med den åtgärdade byggnaden/anläggningen och med förväntad varaktighet som är lika med behovet. Provisorier ska tillgripas undantagsvis som ett led i en utvecklingsprocess och vara tidsbegränsade.

Tillgängliga kulturhistoriska byggnader och miljöer

I publikationen Tillgängliga kulturhistoriska byggnader och miljöer finns tips och råd om hur statliga byggherrar och myndigheter kan arbeta med tillgänglighet. Den visar på tillgänglighet för alla genom värdigt utformade fysiska lösningar i kulturhistoriska byggnader och miljöer. Den har tagits fram av Samverkansforum för statliga byggherrar och forvaltare.

Publikationen Tillgängliga kulturhistoriska byggnader och miljöer (PDF-dokument, 7,2 MB)