När staten avyttrar fastigheter

Statens fastighetsverks uppdrag är att förvalta fastigheter som behövs för statlig verksamhet eller som har ett särskilt kulturhistoriskt värde. Enligt förordningen om förvaltning av statliga fastigheter (1993:527) ska varje fastighetsförvaltande myndighet ha en aktuell plan för försäljning och avyttring.

2012 startades en utredning för att klarlägga vilka fastigheter som är kulturhistoriskt värdefulla och som bör ägas av staten. Enligt utredningens betänkande Statens kulturfastigheter – urval och förvaltning för framtiden, (SOU 2013:55) ska statens kulturhistoriska fastighetsbestånd spegla viktiga skeden i den historiska och kulturhistoriska utvecklingen i Sverige, med betoning på statens historia.

Statens fastighetsverks (SFV) avyttringsplan har sin grund i denna. En arbetsgrupp inom SFV har fastställt kriterier för vilka fastigheter som bör avyttras och arbete pågår för att sälja eller avyttra fastigheter. Det kan till exempel vara ambassadanläggningar utomlands som Utrikesdepartementet (UD) inte har användning för, eller fastigheter i Sverige som saknar anknytning till berättelsen om staten, det vill säga hur staten organiserat och manifesterat sig genom historien. Du kan läsa mer om dessa berättelser här.